Národný holdingový fond

Podmienky poskytnutia investície Postup poskytnutia financovania Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia 1 - poskytnutie úveru Prípadová štúdia 2 - vklad do základného imania spoločnosti Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Postup poskytnutia financovania

shutterstock127077848
Predloženie žiadosti

Žiadosť o poskytnie finacovania odporúčame vyplniť podľa predpísanej Žiadosti o financovanie. Pri vypĺňaní Žiadosti používajte jednoduché a obsahovo výstižné vety. 

Uchádzač môže svoju žiadosť o financovanie  predložiť osobne alebo poštou. Žiadosť o financovanie predložíte Národnému holdingovému fondu spolu s nasledovnými prílohami:

  • podnikateľský plán v štandardnom formáte,
  • výpis z OR/Živnostenský list, nie starší ako 3 mesiace,
  • výpis z registra trestov konateľov/majiteľov spoločnosti, nie starší ako 3 mesiace,
  • potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušného daňového úradu, že podnikateľ/spoločnosť nemá neuhradené záväzky po dobe splatnosti (ak v tom období už uchádzač podnikal),
  • potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovne, že podnikateľ/spoločnosť nemá voči nim neuhradené záväzky po dobe splatnosti (ak v tom období už uchádzač podnikal),
  • daňové priznania vrátane účtovných výkazov (súvahu a výkaz ziskov a strát) za posledné 2 účtovné obdobia potvrdené pečiatkou príslušného daňového úradu plus účtovné výkazy za priebežné obdobie daného roka (ak v tom období už uchádzač podnikal).
  • štruktúru pohľadávok a záväzkov,
  • zoznam podsúvahových záväzkov (zmenky, aval, ručenia).

Uchádzač môže doložiť prílohy, ktoré podporia skutočnosti uvedené v podnikateľskom pláne (prieskum trhu, informácie o budúcich zmluvách, dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy, existujúce úverové a leasingové zmluvy, cenové ponuky, fotodokumentácia výrobkov). V prípade, že ich podnikateľ nepredloží spolu so žiadosťou a podnikateľským plánom hneď v úvode, môže si ich spoločnosť dožiadať pri samotnom posudzovaní projektu.

Poplatky súvisiace s investíciou:

  • 166 Eur + DPH za posúdenie podnikateľského zámeru – splatný pred predložením žiadosti na Investičný výbor
  • 2 % z poskytnutej sumy za služby súvisiace s poskytnutím, splatný jednorazovo (len v prípade schválenia investície Investičným výborom).

Poplatky spojené so zabezpečením pohľadávky z úverov ako vypracovanie znaleckého posudku, notárske overenie záložných zmlúv, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností sú hradené zo strany podnikateľa.

Posúdenie žiadosti

Po predložení žiadosti spoločnosť skontroluje žiadosť a v prípade, ak žiadosť nie je kompletná, vyzve uchádzača na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokumentov. V prípade, ak návrh žiadateľa nebol oprávnený alebo nespĺňal požadované náležitosti aj po vyžiadaní doplňujúcich informácií a dokumentov, upovedomí spoločnosť žiadateľa o týchto skutočnostiach.

Požadované podklady k posúdeniu projektu:

V prípade, ak projekt spĺňa podmienky prijateľnosti a žiadosť je kompletná, posudzuje ho financujúca spoločnosť ďalej. V prípade pozitívneho posúdenia žiadosti bude zaslaná žiadateľovi predbežná ponuka. Až po rozhodnutí investičného výboru, ktorý rozhoduje o všetkých investičných návrhoch a v prípade kladného rozhodnutia investičného výboru bude žiadateľovi zaslaná oficiálna ponuka finančnej investície. Následne sa pokračuje v investičnom procese prípravou všetkých relevantných zmlúv, ich podpisom a transferom prostriedkov.

Predbežná analýza

Pred začatím samotnej predbežnej analýzy projektu je vykonaná kontrola jeho prijateľnosti a kompletnosti. Podmienky prijateľnosti projektu/žiadosti sú určené v investičnej stratégii. Splnenie podmienok kompletnosti sa vzťahuje na predloženie všetkých požadovaných dokumentov uvedených v inštrukciách pre žiadateľov.

Samotná predbežná analýza pozostáva z preverenia údajov uvedených v podnikateľskom pláne, preverenia financovateľnosti, predbežnej finančnej analýze a hodnotení rizika. Najdôležitejšou súčasťou je hodnotenie projektu v zmysle investičných kritérií uvedených v investičnej stratégii. Ak je projekt posúdený ako životaschopný a zároveň spĺňa podmienky prijateľnosti, kompletnosti a všetky investičné kritéria postupuje do hĺbkovej analýzy. V opačnom prípade je projekt zamietnutý a o uvedenom stanovisku je podnikateľ informovaný písomne.

Hĺbková analýza (due diligence)

V rámci due diligence je vykonaný hĺbkový technický, účtovný, finančný a právny audit. Zároveň sa navrhuje štruktúra investície (výška investície, získané podiely, podmienky pre realizáciu investície, výška a podmienky úveru a pod.). Projekt je spracovaný do investičného návrhu, ktorý sa predkladá Investičnému výboru. 

Predbežná ponuka

Pred predložením investičného návrhu Investičnému výboru je zasielaná podnikateľovi písomnou formou predbežná ponuka finančnej účasti bez právnej záväznosti.

Predbežná ponuka je prerokovaná s podnikateľom/spoločnosťou a prípadné zmeny odsúhlasené oboma stranami sú zapracované do investičného návrhu.

Investičný výbor

O všetkých investičných návrhoch rozhoduje Investičný výbor. Schvaľuje všetky podmienky investovania. Investičný výbor je zložený zo zástupcov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenského živnostenského zväzu, Združenia podnikateľov Slovenska a 2 zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

Oficiálna ponuka

Po schválení investičného návrhu Investičným výborom je vypracovaná záväzná oficiálna ponuka so všetkými podmienkami financovania, spätného predaja (exitu), podmienkami na čerpanie finančných prostriedkov a pod..

Právna dokumentácia

V prípade, že podnikateľ súhlasí s podmienkami oficiálnej ponuky je pripravená potrebná právna dokumentácia (spoločenská zmluva, zmluva o úvere, záložné zmluvy a pod.). Príprava zmlúv môže priniesť potrebu predloženia ďalších dokumentov zo strany podnikateľa ako aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností, znalecké posudky a iné, vyplývajúce z konkrétnej situácie. Náklady na vypracovanie právnej dokumentácie znáša investor.

Poskytnutie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú podnikateľovi poskytnuté jednorázovo v celej schválenej sume alebo postupne v tranžiach schválených Investičným výborom alebo dohodnutých s podnikateľom v  prospech účtu podnikateľa bankovým prevodom.

Prvé čerpanie finančných prostriedkov je podmienené tým, že podnikateľ podpíše všetky potrebné a relevantné doklady a zmluvy a splní všetky podmienky určené Investičným výborom, uvedené v oficiálnej ponuke alebo vyplývajúce z uplatňovaného spôsobu zaručenia alebo z ustanovení použitých zmlúv.

Monitoring a kontrola investície

Poskytnutím finančných prostriedkov sa začína fáza monitoringu a kontroly. Uvedené zahŕňa napríklad kontrolu použitia finančných prostriedkov v súlade s podnikateľským plánom a schváleným použitím, sledovanie priebežných hospodárskych výsledkov na základe predkladaných štvrťročných účtovných výkazov spoločnosťou a ich porovnanie s príslušnými plánovanými hodnotami v podnikateľskom pláne, sledovanie dodržiavania jednotlivých zmluvných povinností obsiahnutých v spoločenskej zmluve, úverovej zmluve a ďalších podpísaných zmluvách, posudzovanie finančných plánov, rozpočtov, plánov výroby a účtovnej závierky predkladaných manažmentom investovanej spoločnosti. Monitoring prebieha počas celej dĺžky trvania spoluúčasti.

Exit

Spolupráca s portfólio spoločnosťou je ukončená predajom účasti investora pôvodným vlastníkom alebo tretím osobám v súlade s ustanoveniami podpísaných zmlúv.