Mikropôžičky Podmienky poskytnutia úveru Postup poskytnutia úveru Dokumenty na stiahnutie FAQ Prípadová štúdia – mikropôžičky

Kalkulačka

*Kalkulačka má informatívny charakter a úroková miera závisi od rizikovosti projektu

Prípadová štúdia – mikropôžičky

obrazokSiroky8
ZÁUJEMCA

Podnikateľ je fyzickou osobou – živnostníkom a jeho hlavným predmetom podnikania je poľnohospodárska činnosť.

Podnikateľskú činnosť vykonáva od roku 2004. Má zabezpečených odberateľov svojich produktov a služieb. 

ÚČEL FINANCOVANIA

Pre lepšie prevádzkovanie svojich služieb má žiadateľ záujem o kúpu nového nákladného automobilu. Cena automobilu presahuje maximálnu výšku mikropôžičky (ďalej len „MP“), zvyšok má záujemca v pláne dofinancovať sám. Záujemca má záujem čerpať MP v plnej výške, t. j. 50 000,- Eur. 

PRVÝ KONTAKT

Ako prvú možnosť kontaktu využíva záujemca mailovú adresu spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o. (nhfond@nhfond.sk) a prostredníctvom emailu stručne informuje o svojom zámere a o záujme čerpať MP. Na základe mailu ho NHF kontaktuje späť a zasiela záujemcovi informácie ohľadom mikropôžičiek (Žiadosť o úver, Podnikateľský plán, Všeobecné podmienky). Zároveň ho informuje o všetkých podmienkach poskytnutia mikropôžičky. Keďže podnikateľ už v minulosti vykonával podnikateľskú činnosť, zároveň si NHF vyžiada závierky za dve posledné ukončené účtovné obdobia a aktuálne údaje za prebiehajúci hospodársky rok na vykonanie predbežného ratingu na poskytnutie mikropôžičky. 

PREDBEŽNÝ RATING

Záujemca zasiela účtovné závierky z obdobia rokov 2011,  2012 a 2013. Na ich základe vykoná NHF predbežný rating, ktorého výsledkom je možnosť získania MP a predbežné stanovenie úrokovej miery. Výšku úrokovej miery ovplyvňuje aj skutočnosť, že záujemca má úverovú históriu, t. j. že v minulosti využil možnosť financovania cudzími zdrojmi. NHF informuje záujemcu o možnosti poskytnutia MP avšak je potrebné ešte doplniť ostatné informácie na to, aby mohol NHF vykonať podrobnú analýzu ohľadom možnosti poskytnutia MP v požadovanej výške. 

ĎALŠÍ KONTAKT

Záujemca si po preštudovaní všetkých materiálov pripraví základné dokumenty a dohodne si stretnutie v sídle NHF. Na tomto stretnutí predloží Podnikateľský plán, Žiadosť o úver vrátane povinných a nepovinných príloh, ktoré sú uvedené v Žiadosti o úver. Na stretnutí so zástupcom NHF sú skontrolované a prekonzultované predložené dokumenty vrátane konzultácie ohľadom kompletného vyplnenia Žiadosti o úver. 

PREDLOŽENIE DOKUMENTOV

Záujemca následne po dopracovaní všetkej dokumentácie a zabezpečenia všetkých príloh predloží NHF nasledovné dokumenty:

 1. Žiadosť o úver (mikropôžičku) – kompletne vyplnenú;
 2. Výpis zo živnostenského registra;
 3. Výpis z registra trestov;
 4. Podnikateľský plán;
 5. Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2011 a k 31.12.2012;
 6. Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2011 a k 31.12.2012;
 7. Potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2012;
 8. Daňové priznanie za rok 2012;
 9. Potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2011;
 10. Daňové priznanie za rok 2011;
 11. Aktuálne potvrdenie daňového úradu, že voči záujemcovi neeviduje nedoplatky;
 12. Aktuálne potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči záujemcovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;
 13. Aktuálne potvrdenie od všetkých zdravotných poisťovní, že voči nemu neevidujú nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie;
 14. Aktuálne potvrdenie príslušného Okresného súdu, že nie je voči nemu vyhlásený konkurz, nebolo začaté konkurzné a reštrukturalizačné konanie, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebola povolená reštrukturalizácia ani nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
 15. Aktuálne potvrdenie príslušného Okresného súdu, že nie je v likvidácii;
 16. Aktuálne potvrdenie príslušného Okresného súdu, že voči nemu nie je vedený žiadny súdny spor;
 17. Nájomné zmluvy, ktorých predmetom je výkon činnosti záujemcu na prenajatom území;
 18. Kúpne zmluvy s odberateľmi svojich produktov;
 19. Zmluvy s odberateľmi služieb, ktoré záujemca poskytuje;
 20. Potvrdenie poskytovateľ lízingu, že voči nemu neeviduje neuhradené lízingové splátky;
 21. Zmluvu o lízingu hnuteľných vecí;
 22. Náhľady svojej web stránky a fotografie ostatných strojov.

Pozn. niektoré z vyššie uvedených potvrdení mohol v tejto fáze predložiť vo forme čestných vyhlásení, pričom po schválení čerpania MP by ich bolo potrebné doložiť.

OBHLIADKA MIESTA PODNIKANIA

Spoločnosť NHF vykoná po analýze predložených dokumentov a po dohode so záujemcom obhliadku miesta podnikania. Spoločne so súpisom predložených hnuteľných vecí (poľnohospodárskej techniky) vykoná jej fotodokumentáciu

ZABEZPEČENIE

Záujemca poskytne ako zabezpečenie poskytnutého úveru zakúpený automobil a zároveň sa dohodne na spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu voči fyzickej osobe v prípade nesplácania úveru. 

VYDANIE STANOVISKA NHF

Po dôkladnej analýze všetkých predložených dokumentov a po vykonaní analýzy vypracuje spoločnosť NHF Stanovisko spolupracujúcej inštitúcie, ktoré je predložené na schválenie Mikropôžičkovému výboru NHF. Na základe predložených dokumentov a s ohľadom na dostatočnú výšku zabezpečenia vydáva Mikropôžičkový výbor odporúčacie stanovisko pre Slovak Business Agency na poskytnutie MP v požadovanej výške 50 000,- Eur. 

FINÁLNE SCHVÁLENIE POŽADOVANÉHO ÚVERU – MIKROPÔŽIČKY

Na základe kladného stanoviska Mikropôžičkového výboru NHF je žiadosť predložená Úverovému výboru Slovak Business Agency. Po zvážení všetkých rizík podnikateľského plánu a na základe doteraz dosiahnutých výsledkov záujemcu je Žiadosť o úver schválená v plnej výške, t. j. 50 000,- Eur. Úroková miera záujemcu je vo výške 6,50% ročne, je mu poskytnutý odklad splátok na 6 mesiacov, pričom úver bude splácať v období 4 rokov. 

PODPIS DOKUMENTÁCIE

Na základe schválenia žiadosti záujemcu o MP Úverovým výborom je spísaná zmluvná dokumentácia, t. j. úverová zmluva, uzatvorený splátkový kalendár, zároveň je spísaná záložná zmluva na predmet zabezpečenia a tiež notárska zápisnica zabezpečujúca splácanie úveru. 

PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Následne po uzatvorení zmluvnej dokumentácie sú prevedené finančné prostriedky na účet záujemcu. 

ZDOKLADOVANIE POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Záujemca je povinný predložiť dokumenty preukazujúce použitie finančných prostriedkov na dohodnutý účel – zakúpenie nákladného automobilu.