Národný holdingový fond

Podmienky poskytnutia investície Postup poskytnutia financovania Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia 1 - poskytnutie úveru Prípadová štúdia 2 - vklad do základného imania spoločnosti Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Prípadová štúdia 1 - poskytnutie úveru

shutterstock150864122
ZÁUJEMCA

Záujemca je podnikateľ, ktorý vykonáva svoju činnosť ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Podnikateľskú činnosť vykonáva od roku 2008. Z väčšej časti má zabezpečený pravidelný odber svojich tovarov a služieb. 

ÚČEL FINANCOVANIA

Podnikateľ má záujem o nákup nového strojového zariadenia – lisu na výrobu hliníkových profilov. Cena nového lisu je 120 000,- Eur. Kapacita starého lisu je nevyhovujúca, s novým lisom vie podnikateľ zabezpečiť väčšie množstvo výrobkov v kratšom čase a s nižšími nákladmi. 

PRVÝ KONTAKT

Ako prvú možnosť kontaktu využíva záujemca mailovú adresu spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o. (nhfond@nhfond.sk) a prostredníctvom emailu informuje o svojom zámere a o záujme o financovanie zo strany Národného holdingového fondu, s.r.o. (ďalej len „NHF“) Na tomto základe ho Národný holdingový fond, s.r.o. kontaktuje späť a zasiela záujemcovi informácie ohľadom financovania (Informácie pre žiadateľov, Inštrukcie pre žiadateľov o financovanie, Podnikateľský plán – štruktúra a obsah a Žiadosť  o financovanie). Zároveň ho informuje o všetkých podmienkach poskytnutia financovania. 

ĎALŠÍ KONTAKT

Záujemca si po preštudovaní všetkých materiálov pripraví základné dokumenty a dohodne si stretnutie v sídle NHF. Na tomto stretnutí predloží Podnikateľský plán, Žiadosť o financovanie vrátane povinných príloh, ktoré sú uvedené v Žiadosti o financovanie. Na stretnutí so zástupcom NHF sú skontrolované a prekonzultované predložené dokumenty vrátane konzultácie ohľadom kompletného vyplnenia Žiadosti o financovanie. 

PREDLOŽENIE DOKUMENTOV, UHRADENIE POPLATKU ZA POSÚDENIE ŽIADOSTI

Záujemca následne po dopracovaní všetkej dokumentácie a zabezpečenia všetkých príloh predloží NHF nasledovné dokumenty:

  1. podnikateľský plán,
  2. výpis z OR/Živnostenský list, nie starší ako 3 mesiace,
  3. výpis z registra trestov konateľov/majiteľov spoločnosti, nie starší ako 3 mesiace,
  4. potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušného daňového úradu, že podnikateľ/spoločnosť nemá neuhradené záväzky po dobe splatnosti,
  5. potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovne, že podnikateľ/spoločnosť nemá voči nim neuhradené záväzky po dobe splatnosti,
  6. daňové priznania vrátane účtovných výkazov (súvahu a výkaz ziskov a strát) za posledné 2 účtovné obdobia potvrdené pečiatkou príslušného daňového úradu plus účtovné výkazy za priebežné obdobie daného roka,
  7. štruktúru pohľadávok a záväzkov,
  8. zoznam podsúvahových záväzkov (zmenky, aval, ručenia).

Zároveň s predložením žiadosti uhradí záujemca poplatok za posúdenie žiadosti vo výške 166,- Eur + DPH. 

VYKONANIE OBHLIADKY NA MIESTE PODNIKANIA

Spoločnosť NHF vykoná kontrolu predložených dokumentov a po dohode so záujemcom obhliadku miesta podnikania. Spoločne so súpisom predložených hnuteľných vecí vykoná jej fotodokumentáciu. 

ZABEZPEČENIE

Záujemca poskytne ako zabezpečenie úveru lis na výrobu hliníkových profilov, ktorý zakúpi z poskytnutého úveru. Ako ďalšie zabezpečenie úveru poskytne výrobné zariadenie, ktoré už má vo vlastníctve. 

PREDBEŽNÁ PONUKA NHF

Po dôkladnej analýze všetkých predložených dokumentov zašle NHF uchádzačovi predbežnú ponuku. V tejto je uvedená suma úveru, úroková sadzba, doba splatnosti, frekvencia a výška splátok, termín prvej splátky, dĺžka odkladu splátok a požadované zabezpečenie za poskytnutý úver. Predbežná ponuka je prerokovaná s uchádzačom a zmeny sú zapracované do investičného návrhu. 

FINÁLNE SCHVÁLENIE POŽADOVANÉHO ÚVERU

Žiadosť uchádzača je vo forme investičného návrhu predložená Investičnému výboru na schválenie. Následne po schválení investičného návrhu Investičným výborom je uchádzačovi zaslaná oficiálna ponuka, ktorá obsahuje:

-          číslo zasadnutia investičného výboru a dátum schválenia investičného návrhu,

-          schválenú výšku úveru, úrokovú sadzbu, dobu splatnosti, frekvenciu a výšku splátok, termín prvej splátky, príp. dĺžku odkladu splátok, požadované zabezpečenia za poskytnutý úver,

-          dodatočné podmienky schválené investičným výborom,

-          vymedzenie podmienky, že po spísaní zmluvy o zriadení záložného práva (resp. Zmluvy o budúcej zmluve) budú prevedené finančné prostriedky na účet podnikateľa,

-          ostatné podmienky, t.j. požadované poplatky v súvislosti s poskytnutím investície (2 % zo sumy poskytnutého úveru).  

PODPIS DOKUMENTÁCIE

Uchádzač má lehotu 30 dní na písomné vyjadrenie k oficiálnej ponuke. Uchádzač ponuku v tejto lehote akceptuje, pričom na základe schválenia žiadosti záujemcu je spísaná zmluvná dokumentácia, t. j. úverová zmluva, uzatvorený splátkový kalendár a zároveň je spísaná záložná zmluva na predmety zabezpečenia (resp. Zmluva o budúcej zmluve). 

PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Následne po uzatvorení zmluvnej dokumentácie sú prevedené finančné prostriedky na účet záujemcu. 

ZDOKLADOVANIE POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Záujemca je povinný predložiť dokumenty preukazujúce použitie finančných prostriedkov na dohodnutý účel – zakúpenie lisu na výrobu hliníkových profilov.