Podpora MSP na Slovensku Legislatíva Slovenskej republiky Čo je rizikový kapitál Slovník investora Novinky o financiách

Podpora malého a stredného podnikania

Malé podniky tvoria kľúčový zdroj pracovných príležitostí a sú živnou pôdou podnikateľských nápadov. Sú bližšie spojené s regiónom, v ktorom realizujú svoju činnosť, prispievajú k lokálnej zamestnanosti a často sa podieľajú na miestnych charitatívnych projektov alebo kultúrnych podujatiach, preto je ich podpora nevyhnutnosťou.

 

Podpora MSP sa realizuje v našich podmienkach vo forme finančnej a vzdelávacej podpory. Tieto aktivity realizujú viaceré subjekty, ktoré možno rozdeliť na štátne formy podpory, mimo štátne (neziskové) formy podpory a podnikateľské subjekty.

 

Finančná podpora a rozvoj MSP na Slovensku sa realizuje predovšetkým:

 • formou úverov,
 • formou mikropôžičiek,
 • formou rizikového kapitálu,
 • využívaním záruk (napr. za bankové úvery),
 • prostredníctvom nenávratných finančných výpomocí,
 • možnosťami financovania vybraných aktivít z národných fondov,
 • možnosťami financovania vybraných aktivít z nadnárodných fondov a pod.

V Slovenskej republike sa na podpore MSP podieľajú ústredné orgány štátnej správy, špecializované agentúry, bankové inštitúcie a fondy a tiež záujmové, profesijné a stavovské organizácie.

MINISTERSTVÁ

Ministerstvo hospodárstva SR

Kľúčovým orgánom pre podporu MSP je Ministerstvo hospodárstva (MH SR. V rámci podpory MSP je MH SR ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
 • stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo dokument, nástroj na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ – Národný strategický referenčný rámec, ktorý popisuje súčasnú situáciu MSP na Slovensku a zároveň prináša možnosti na zlepšovanie, špecifikuje formy podpory a možnosti pri využití prostriedkov z EÚ.

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR má veľmi významnú podpornú funkciu vo vzťahu k rozvoju malého a stredného podnikania. Prejavuje sa hlavne v možnostiach poskytovania určitých úľav a oslobodení a uskutočňovaní ďalších finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočňuje podporu MSP nepriamo prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  Ide najmä o nenávratné, v prevažnej miere účelovo viazané príspevky zamestnávateľom na úhradu miezd a poistných odvodov, ako aj príspevky na samozamestnanie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR) riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, ako aj v oblasti rozvoja vidieka.

Ministerstvo životného prostredia SR

V rezorte životného prostredia sa uskutočňujú nasledovné aktivity, ktoré prispievajú k podpore a rozvoju malého a stredného podnikania a do ktorých sa môžu podnikatelia zapojiť:

Environmentálny fond - môže poskytnúť podporu právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá podniká formou úveru a formou dotácie:

Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú  finančné prostriedky  na podporu zberu, zhodnocovania a spracovania odpadov. 

AGENTÚRY, BANKOVÉ INŠTITÚCIE A FONDY

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency zabezpečuje implementáciu programov podpory rozvoja MSP a plní funkciu všestranného informačného centra pre podnikateľov na domácej i zahraničnej úrovni, organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora spektra finančných podporných programov pre MSP. Viac o SBA v sekcii ,,O nás“.

V regiónoch SBA prispieva k vybudovaniu siete regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC), podnikateľských a inovačných centier (BIC), centier prvého kontaktu (CPK) a podnikateľských a technologických inkubátorov (PI, TI). 

Regionálne poradenské a informačné centrá boli založené na báze partnerstva verejného a súkromného sektora ako neziskové inštitúcie vo forme záujmového združenia právnických osôb s cieľom podporovať hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni prostredníctvom rozvoja MSP.  

Podnikateľské inovačné centrá boli založené s poslaním aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery v danom regióne a poskytovať im dlhodobú starostlivosť. Ich cieľom je orientovať sa najmä na firmy s inovatívnym charakterom, ktoré podnikajú s novým výrobkom, službou alebo technológiou.

Centrá prvého kontaktu (CPK) boli založené ako združenia právnických osôb, v ktorých má zastúpenie miestna samospráva, ako aj vybrané inštitúcie Cieľom ich založenia bolo rozšíriť informačnú sieť pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie do vzdialenejších resp. menej ekonomicky vyspelých regiónov Slovenska, v ktorých nemá zastúpenie žiadna organizácia zameraná na pomoc malým a stredným podnikateľom.  

Centrá RPIC, BIC a CPK poskytujú komplexné informačné, poradenské, vzdelávacie a finančné služby.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) zabezpečuje podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom záručných programov, príspevkových programov, úverových programov a produktov finančného sprostredkovania.  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, š. p. o. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), si za svoju misiu stanovila podporu rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. Cieľom SARIO je tiež zníženie nezamestnanosti, podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a administrácia štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vykonáva funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie,

Európska vzdelávacia akadémia

Európska vzdelávacia akadémia (EUVA) má za úlohou poskytovanie vzdelávania, rekvalifikačných a jazykových kurzov, uskutočňuje aktivity v oblasti zahraničného obchodu, cestovného ruchu a podnikania;

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) jej úlohou je spolupráca s malými a strednými podnikmi, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, zabezpečovanie ich účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. 

INÉ INŠTITÚCIE PODPORY MSP

Slovenská asociácia rizikového kapitálu 

Slovenská asociácia rizikového kapitálu SLOVCA (Slovak Venture Capital Association), je združenie právnických osôb, ktorého cieľom je podpora priemyslu rizikového kapitálu na Slovensku. Viac o SLOVCA v sekcii „O nás“.

Záujmové a profesijné združenia a stavovské organizácie  

Jedným z cieľov záujmových a profesijných združení a stavovských organizácii (ZPZSO) je umožniť svojim členom zúčastňovať sa na legislatívnom procese.  V súčasnosti je účasť záujmových združení MPS na tvorbe legislatíve umožnená prostredníctvom:

 1. Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), ktorá je jedným z členov v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva (tripartita). Členstvo v AZZZ je dobrovoľné a presadzovanie záujmov AZZZ sa uskutočňuje aj prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s NR SR a s vládou SR,
 2. Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorá spolu s AZZZ zastupuje zamestnávateľov v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva.
 3. Hospodárskej rady vlády, zloženej z 21 členov, medzi ktorými figurujú okrem predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy aj zástupcovia inštitúcií, ktoré plnia významné úlohy v oblasti hospodárskej politiky a renomovaní odborníci z oblasti ekonomickej teórie a praxe.

Medzi najdôležitejšie záujmové a profesijné združenia (stavovské organizácie) v oblasti malého a stredného podnikania,  ktoré pôsobia na území SR sú:

Uvedené stavovské organizácie zastupujú záujmy svojich členov, ako aj môžu poskytovať podporu formou poradenstva, školenia a iných aktivít.