Fond inovácií a technológií

Podmienky poskytnutia Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Podmienky poskytnutia

shutterstock145804151

Fond inovácií a technológií ponúka partnerstvo (FIT) ponúka výrazné zlepšenie finančnej pozície projektu.

Poslaním FIT je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

Finančné možnosti Fondu poskytujú väčšiu flexibilitu ako financovanie prostredníctvom úveru z finančných inštitúcií.

Fond inovácií a technológií poskytuje priestor, čas a prostriedky pre pôvodný manažment na realizáciu ich podnikateľského zámeru.

Investičným manažérom spoločnosti Fond inovácií a technológii je spoločnosť Investeers, a.s., ktorá vyhľadáva investičných príležitostí, príprava a dojednávanie podmienok vstupu, fungovania a exitu.

ZÁKLADNÉ INVESTIČNÉ CHARAKTERISTIKY FONDU

Investičný horizont: 4 až 6 rokov

Výška investície: od 20 000 EUR do 1 500 000 EUR

Územná pôsobnosť: sídlo investičného cieľa a aspoň časť aktivít na území Slovenskej republiky

KOHO HĽADÁME

Ak si človek s podnikateľským duchom a máš nápad, ktorý má potenciál niečo vo svete zmeniť, napíš nám. Hľadáme ľudí s nápadom, tvorivé osoby, výskumníkov a vedcov, podnikateľov v rôznych štádiách realizácie ich podnikateľského zámeru. Orientujeme sa aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh.

Podporujeme v prevažnej miere projekty, ktoré prichádzajú s novými riešeniami súčasných problémov, alebo ktoré sa snažia zdokonaliť niečo, čo už existuje a zároveň sú sľubnou investičnou príležitosťou.

Oblasti, ktorým venujeme osobitnú pozornosť, sú životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia. Uvítame však aj projekty od výskumníkov, vedcov, študentov z akýchkoľvek oblastí.

Naším zámerom nie je prebrať vašu firmu. V našom záujme je pomôcť vám vybudovať z obyčajnej myšlienky úspešnú fungujúcu spoločnosť.

ČO PONÚKAME

Rizikový kapitál sprostredkúva financie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé a ešte len v počiatočných fázach svojej existencie, zároveň však majú veľký potenciál na rast a expanziu. Fondy rizikového kapitálu poskytujú spoločnostiam cenné skúsenosti a vedomosti, kontakty v biznise, strategické rady a hodnotu značky.

Ponúkame nielen finančnú investíciu. Aktívne sa zapájame do rozvoja firmy, radíme v kľúčových situáciách a pomáhame firme rozvinúť sa v čo najväčšej miere. Naša podpora zahŕňa:

  • predštartovací (seed) kapitál, štartovací (start-up) kapitál ako aj kapitál na rozšírenie (expansion);
  • finančnú podporu projektov v kombinácii s „hands on“ prístupom, kedy sa ako partneri osobne podieľame na ďalšom rozvoji projektu;
  • rizikový kapitál v rôznych formách (účasť na vlastnom kapitáli, dlhové a equitné financovanie);
  • osobný prístup, mentoring, koučing;
  • tvorbu stratégií rozvoja, príprava spoločnosti na vstup strategického investora.
PREČO FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ

Fond inovácií a technológií ponúka partnerstvo, založené na obojstranne výhodnej spolupráci. Ponúkame nielen finančnú podporu, ale aj účasť na rozvoji firmy, odborné poradenstvo, a spoločné hľadanie ciest ďalšieho rozvoja firmy.

Fond inovácií a technológii ponúka výrazné zlepšenie finančnej pozície projektu. Môžeme pomôcť financovaním samotnej spoločnosti, alebo projektovým financovaním vybraných projektov. Naše finančné možnosti poskytujú väčšiu flexibilitu ako financovanie prostredníctvom úveru z finančných inštitúcií.

Fond inovácií a technológií je silným partnerom, ktorý dodá kredibilitu projektu pred vstupom strategického investora. Takisto poskytneme odborné poradenstvo pri transakcii.

Fond inovácií a technológií poskytuje priestor, čas a prostriedky pre pôvodný manažment na realizáciu ich podnikateľského zámeru.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičná stratégia

Seed spoločnosti – podpora realizácie podnikateľskej myšlienky, kedy podnikateľ nemá ešte založenú spoločnost, finančný plán, manažment ani tržby. Takýmto spoločnostiam vieme zabezpečiť kapitál na úhradu personálnych nákladov, na vývoj produktu a vypracovanie podnikatelského plánu. 

Start-up a spin-off spoločnosti - podnikateľský nápad už je v určitom štádiu vývoja, má niekoľko klientov a nerozvinutý manažment. Ponúkame vstup do spoločnosti nadobudnutím minoritného alebo majoritného podielu, kapitál na pokrytie nákladov spojených s uvedením produktu na trh, vybudovanie manažmentu spoločnosti a další rozvoj spoločnosti. Podla rozsahu participácie na základnom imaní sa určuje miera účasti zástupcov FIT na riadení spoločnosti. 

Expansion spoločnosti - spoločnosť s históriou podnikania, ktorá už má zabehnuté obchodné vztahy a potrebuje financie na ich rozšírenie, resp. zlepšenie riadenia a chodu spoločnosti. Nezasahujeme do operatívneho riadenia spoločnosti, ale sústredujeme sa na strategický rozvoj. 

Fond inovácií a technológií požaduje investičný vstup do spoločnosti v nasledovnej forme: 

  • ak sa jedná výlučne o investičný vstup do spoločnosti, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 10% - 20%;
  • ak sa jedná o investičný vstup do spoločnosti vrátane poskytovania ekonomických a marketingových služieb, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 20% - 35%;
  • ak sa jedná o investičný vstup do spoločnosti vrátane poskytovania ekonomických, marketingových a manažérskych služieb, štandardne požadovaný podiel je v rozsahu 35% - 50%.

Ponúkame investície od 20 000 EUR - Každá investícia podlieha posúdeniu investičného zámeru z hľadiska realizovateľnosti, trhového potenciálu a konkurenčnej výhody, ale celková náročnosť a dĺžka investičného procesu závisí od výšky a štruktúry požadovanej investície. Spravidla platí, že čím je investícia vyššia, tým vyššie požiadavky na kvalitu a angažovanosť v projekte.

 

 

INVESTIČNÝ PROCES

Priebeh investičného procesu

Základné informácie o projekte: 

Prvotný kontakt – zašlite nám v krátkosti popis vašej myšlienky a zámeru. Dôvernosť zaručená. 

Posúdenie zámeru – v prípade, že nás vaša myšlienka alebo podnikateľský plán zaujme, vyžiadame si dodatočné informácie. Zároveň uzavrieme dohodu o mlčanlivosti, ktorá zaručuje, že akékoľvek informácie, ktoré si budeme vymienať, nebudú poskytnuté tretím osobám. 

Prvotné rokovania – stretnutie so zástupcami investičného manažéra, na ktorom sa bližšie zanalyzuje predložený projekt a prezentujú požiadavky podnikateľa na financovanie a možnosti FIT.

Príprava investície

Vypracovanie a posúdenie biznis plánu – po prvotných rokovaniach partner v súčinnosti s investičným manažérom FIT vypracujú biznis plán, v ktorom sa zhodnotia potenciálne príležitosti a riziká projektu. 

Rokovania o alternatívach podpory projektu – investičný manažér navrhne štruktúrovanie investície vzhľadom na potreby podnikateľa a požiadavky FIT. Nie je vylúčené, aby na niektorých projektoch participovalo aj viac investorov. 

Due dilligence a rokovanie o zmluve – po dosiahnutí dohody o investícii vykoná investičný manažér komplexnú analýzu a preverenie spoločnosti a všetkých informácií súvisiacich s projektom, a zároveň prebiehajú rokovania o zmluve o investovaní. 

Schvaľovanie investičným výborom – počas prípravy investície investičný manažér informuje investičný výbor FIT o priebehu rokovaní a po dohodnutí podmienok investície podlieha celá transakcia a jej podmienky súhlasu investičného výboru FIT. 

Uzavretie transakcie – partneri pristúpia k podpisu transakčných dokumentov a vykonaniu nevyhnutných a dohodnutých korporátnych zmien. 

Priebeh investície 

Realizácia projektu a kontrola dosahovania cieľov – podľa charakteru investície a dohody s partnerom sa FIT spolupodieľa na riadení projektu alebo kontrole dosahovania stanovených cieľov investície. 

Príprava na vstup strategického investora alebo investíciu – po dosiahnutí investičného horizontu alebo v prípade, že dohodnuté ciele budú splnené, spojíme vašu spoločnosť so strategickým investorom a pripravíme ju na jeho vstup. Tiež je možné, aby sme v súlade s transakčnou dokumentáciou zrealizovali vystúpenie FIT a prenechanie kontroly a riadenia na nového alebo pôvodného vlastníka.