Národný holdingový fond

Podmienky poskytnutia investície Postup poskytnutia financovania Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia 1 - poskytnutie úveru Prípadová štúdia 2 - vklad do základného imania spoločnosti Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Prípadová štúdia 2 - vklad do základného imania spoločnosti

shutterstock2
ZÁUJEMCA

Záujemca je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Podnikateľskú činnosť vykonáva od roku 2010. Má zabezpečený odbyt svojich tovarov a služieb, ktorými sú výroba a montáž plastových okien. 

ÚČEL FINANCOVANIA

Podnikateľ má záujem o výstavbu novej montážnej haly pre výrobu plastových okien. Odhadovaná cena haly je 310 000,- Eur. Záujemca poukazuje na odôvodnenosť výstavby novej montážnej haly najmä znížením nákladov na prenájom priestorov a zvýšením výrobnej kapacity. 

PRVÝ KONTAKT

Ako prvú možnosť kontaktu využíva záujemca mailovú adresu spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o. (nhfond@nhfond.sk) a prostredníctvom emailu informuje o svojom zámere a o záujme o financovanie zo strany Národného holdingového fondu, s.r.o. (ďalej len „NHF“) Na tomto základe ho Národný holdingový fond, s.r.o. kontaktuje späť a zasiela záujemcovi informácie ohľadom financovania (Informácie pre žiadateľov, Inštrukcie pre žiadateľov o financovanie, Podnikateľský plán – štruktúra a obsah a Žiadosť  o financovanie). Zároveň ho informuje o všetkých podmienkach poskytnutia financovania. 

ĎALŠÍ KONTAKT

Záujemca si po preštudovaní všetkých materiálov pripraví základné dokumenty a dohodne si stretnutie v sídle NHF. Na tomto stretnutí predloží Žiadosť o financovanie vrátane podnikateľského plánu a povinných príloh, ktoré sú uvedené v Žiadosti o financovanie. Na stretnutí so zástupcom NHF sú skontrolované a prekonzultované predložené dokumenty vrátane konzultácie ohľadom kompletného vyplnenia Žiadosti o financovanie. 

PREDLOŽENIE DOKUMENTOV, UHRADENIE POPLATKU ZA POSÚDENIE ŽIADOSTI

Záujemca následne po dopracovaní všetkej dokumentácie a zabezpečenia všetkých príloh predloží NHF nasledovné dokumenty:

  1. podnikateľský plán,
  2. výpis z OR a Živnostenský list, nie starší ako 3 mesiace,
  3. výpis z registra trestov konateľov a spoločníkov spoločnosti, nie starší ako 3 mesiace,
  4. potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušného daňového úradu, že podnikateľ/spoločnosť nemá neuhradené záväzky po dobe splatnosti,
  5. potvrdenie, nie staršie ako 1 mesiac, od príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovne, že podnikateľ/spoločnosť nemá voči nim neuhradené záväzky po dobe splatnosti,
  6. daňové priznania vrátane účtovných výkazov (súvahu a výkaz ziskov a strát) za posledné 2 účtovné obdobia potvrdené pečiatkou príslušného daňového úradu plus účtovné výkazy za priebežné obdobie daného rok,.
  7. štruktúru pohľadávok a záväzkov,
  8. zoznam podsúvahových záväzkov (zmenky, aval, ručenia).

Zároveň s predložením žiadosti uhradí záujemca poplatok za posúdenie žiadosti vo výške 166,- Eur + DPH. 

VYKONANIE OBHLIADKY NA MIESTE PODNIKANIA

Spoločnosť NHF vykoná kontrolu predložených dokumentov a po dohode so záujemcom obhliadku miesta realizácie výstavby montážnej haly. 

ZABEZPEČENIE

Záujemca poskytne ako zabezpečenie financovania nehnuteľnosť, ktorú má zámer zakúpiť z poskytnutého financovania. Ako ďalšie zabezpečenie poskytne pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť bude nachádzať a ktorý už má záujemca vo vlastníctve. 

PREDBEŽNÁ PONUKA NHF

Po dôkladnej analýze všetkých predložených dokumentov zašle NHF uchádzačovi predbežnú ponuku. V tejto je uvedená výška vkladu do základného imania, výška obchodného podielu a jeho podmienky, požadované výnosy, investičné obdobie a podmienky spätného predaja (exitu). Predbežná ponuka je prerokovaná s uchádzačom a zmeny sú zapracované do investičného návrhu. 

FINÁLNE SCHVÁLENIE POŽADOVANÉHO FINANCOVANIA

Žiadosť uchádzača je vo forme investičného návrhu predložená Investičnému výboru na schválenie. Následne po schválení investičného návrhu Investičným výborom je uchádzačovi zaslaná oficiálna ponuka, ktorá obsahuje:

-          číslo zasadnutia investičného výboru a dátum schválenia investičného návrhu,

-          schválenú výšku vkladu do základného imania, obchodný podiel a jeho podmienky, požadované výnosy, investičné obdobie, podmienky spätného predaja (exitu),

-          dodatočné podmienky určené investičným výborom,

-          vymedzenie podmienky, že po spísaní zmluvy o zriadení záložného práva (resp. Zmluvy o budúcej zmluve) budú prevedené finančné prostriedky na účet podnikateľa,

-          ostatné podmienky, t.j. požadované poplatky v súvislosti s poskytnutím investície (2 % zo sumy poskytnutého úveru).  

PODPIS DOKUMENTÁCIE

Uchádzač má lehotu 30 dní na písomné vyjadrenie k oficiálnej ponuke. Uchádzač ponuku v tejto lehote akceptuje, pričom na základe schválenia žiadosti záujemcu je spísaná zmluvná dokumentácia, t. j.

-          zmluva o prevode obchodného podielu, ktorým NHF nadobudne časť základného imania v spoločnosti uchádzača,

-          dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti uchádzača,

-          spätná (exitová) zmluva o prevode obchodného podielu, ktorým uchádzač nadobudne v dohodnutej dobe obchodný podiel NHF späť za vopred dohodnutú sumu.

-          záložné zmluvy na predmety zabezpečenia (resp. Zmluva o budúcej zmluve), ktorými sa zabezpečuje splatenie exitovej ceny za prevod obchodného podielu NHF. 

PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Následne po uzatvorení zmluvnej dokumentácie sú prevedené finančné prostriedky na účet záujemcu. 

ZDOKLADOVANIE POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Záujemca je povinný predložiť dokumenty preukazujúce použitie finančných prostriedkov na dohodnutý účel – výstavbu montážnej haly.