Mikropôžičky Podmienky poskytnutia úveru Postup poskytnutia úveru Dokumenty na stiahnutie FAQ Prípadová štúdia – mikropôžičky

Kalkulačka

*Kalkulačka má informatívny charakter a úroková miera závisi od rizikovosti projektu

Postup poskytnutia úveru

Základnú administratívnu a technickú podporu pri poskytovaní úverov zabezpečujú jednotlivé Spolupracujúce inštitúcie v spolupráci s SBA, jednou z týchto spolupracujúcich inštitúcií je aj Národný holdingový fond, s.r.o. 

 

 

 

 

Úvodný pohovor

Základné informácie o podmienkach a možnostiach poskytnutia úveru získate aj v spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o. (NHF). NHF ako Spolupracujúca inštitúcia Vám poskytne prostredníctvom úvodného pohovoru základné informácie o Mikropôžičkovom programe a o možnostiach získania úveru. Pri pohovore vám poskytne nasledovné dokumenty:

Žiadosť o úver

Žiadosť o poskytnutie úveru vyplníte do predpísaného formulára Žiadosti o úver. Pri vypĺňaní Žiadosti o úver používajte jednoduché a obsahovo výstižné vety. Dodržiavajte predpísaný rozsah textu a v prípade, ak je text dlhší, uveďte ho do prílohy Žiadosti o úver. Navyše, NHF ako Spolupracujúca inštitúcia Vám ochotne pomôže cez osobnú konzultáciu vyplniť Žiadosť o úver a jej prílohy.

Žiadosť o úver predložíte Spolupracujúcej inštitúcii spolu s nasledovnými prílohami:

a) Žiadosť o úver

b) Povinné prílohy k Žiadosti o úver (originál, prípadne úradne osvedčená kópia)

  1. aktuálny Výpis zo živnostenského registra alebo iného oprávnenia k podnikateľskej činnosti, nie starší ako 3 mesiace;
  2. aktuálny Výpis z obchodného registra, ak ide o osobu zapisovanú do obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace;
  3. aktuálny Výpis z registra trestov, pri právnických osobách Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, nie starší ako 3 mesiace;
  4. podnikateľský plán;
  5. Výkaz príjmov a výdavkov a Výkaz o majetku a záväzkoch (fyzické osoby) alebo Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) za posledné 2 účtovné obdobia v prípade existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade začínajúceho podnikateľa;
  6. Daňové priznanie k dani z príjmov s Potvrdením o jeho podaní na príslušnom daňovom úrade za posledné 2 účtovné obdobia v prípade existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade začínajúceho podnikateľa;
  7. potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči vám neuhradené záväzky po lehote splatnosti;
  8. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že neevidujú voči vám neuhradené záväzky po lehote splatnosti;
  9. ocenenie majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva (pri nehnuteľnosti výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov, pri hnuteľnom majetku znalecký posudok o ocenení nie starší ako 3 mesiace, kúpna zmluva, faktúra a pod.);

10. doklad preukazujúci, že ste oprávnený užívať priestory, v ktorých uskutočňujete podnikateľská činnosť;

11. potvrdenie príslušného súdu, že voči vám nie je vedené konkurzné konanie, nie ste v konkurze, nie ste v reštrukturalizácii a nebol proti vám zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace;

12. potvrdenie príslušného súdu, že nie ste v likvidácií, nie staršie ako 3  mesiace.

c) Nepovinné prílohy k Žiadosti o úver (fotokópia)

1.  kópie odberateľských zmlúv prípadne objednávok zabezpečujúcich Záujemcovi odbyt;

2.  kópie zmlúv existujúcich úverových vzťahov, leasingov a pod. vrátane potvrdenia o ich splácaní Záujemcom;

3.  kópia výpisu z podnikateľského účtu Záujemcu;

4.  propagačné materiály Záujemcu, fotodokumentácia.

Časť povinných príloh k Žiadosti o úvere špecifikovaných v písm. b) bodoch 3, 7, 8, 10, 11 a 12 môžete predložiť vo forme samostatných čestných prehlásení za každý jednotlivý bod, pričom tieto nemusia byť úradne osvedčené. Ste však povinný tieto čestné prehlásenia nahradiť originálmi dokladov prípadne úradne osvedčenými kópiami.

Vyplnenú Žiadosť spolu s prílohami predkladáte v tlačenej forme v slovenskom jazyku Národnému holdingovému fondu, s.r.o. alebo inej Spolupracujúcej inštitúcii v jednom vyhotovení.