Fond inovácií a technológií

Podmienky poskytnutia Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Prípadová štúdia

shutterstock145420261
PRVOTNÝ KONTAKT

zašlite nám na náš email v krátkosti popis vašej myšlienky a zámeru. Dôvernosť zaručená.

POSÚDENIE ZÁMERU

v prípade, že nás vaša myšlienka alebo podnikateľský plán zaujme, vyžiadame si dodatočné informácie. Zároveň uzavrieme dohodu o mlčanlivosti, ktorá zaručuje, že akékoľvek informácie, ktoré si budeme vymieňať, nebudú poskytnuté tretím osobám.

PRVOTNÉ ROKOVANIA

stretnutie so zástupcami investičného manažéra, na ktorom sa bližšie zanalyzuje predložený projekt a prezentujú požiadavky podnikateľa na financovanie a možnosti FIT.

VYPRACOVANIE A POSÚDENIE BIZNIS PLÁNU

po prvotných rokovaniach partner v súčinnosti s investičným manažérom FIT vypracujú biznis plán, v ktorom sa zhodnotia potenciálne príležitosti a riziká projektu.

ROKOVANIA O ALTERNATÍVACH PODPORY PROJEKTU

investičný manažér navrhne štruktúrovanie investície vzhľadom na potreby podnikateľa a požiadavky FIT. Nie je vylúčené, aby na niektorých projektoch participovalo aj viac investorov.

DUE DILLIGENCE A ROKOVANIE O ZMLUVE

po dosiahnutí dohody o investícií vykoná investičný manažér komplexnú analýzu a preverenie spoločnosti a všetkých informácií súvisiacich s projektom, a zároveň prebiehajú rokovania o zmluve o investovaní.

UZAVRETIE TRANSAKCIE

partneri pristúpia k podpisu transakčných dokumentov a vykonaniu nevyhnutných a dohodnutých korporátnych zmien.

REALIZÁCIA PROJEKTU A KONTROLA DOSAHOVANIA CIEĽOV

podľa charakteru investície a dohody s partnerom sa FIT spolupodieľa na riadení projektu, alebo kontrolu dosahovanie stanovených cieľov investície.

PRÍPRAVA NA VSTUP STRATEGICKÉHO INVESTORA ALEBO DIVESTÍCIU

po dosiahnutí investičného horizontu alebo v prípade, že dohodnuté ciele budú splnené, spojíme vašu spoločnosť so strategickým investorom a pripravíme ju na jeho vstup alebo v súlade s transakčnou dokumentáciou zrealizujeme vystúpenie FIT a prenecháme kontrolu a riadenie na nového alebo pôvodného vlastníka.