Eterus Capital

Eterus285x98

Eterus Capital je partnerom pre financovanie podnikateľa vo fáze rastu.

Cieľom Eterus Capital je identifikácia zaujímavých rastových projektov/spoločností, následná realizácia investície a exit pri požadovanej návratnosti vložených zdrojov.

Fond je svojím kapitálovým vstupom schopný vyriešiť existujúce joint-venture resp. iné vlastnícke spory.

Ideálnym projektom je projekt alebo spoločnosť s výrazným rastovým potenciálom, silným trhovým postavením a motivovaným manažmentom.

Zobraziť všetko

Fond inovácií a technológií

fond2

Fond inovácií a technológií ponúka partnerstvo (FIT) ponúka výrazné zlepšenie finančnej pozície projektu.

Poslaním FIT je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

Finančné možnosti Fondu poskytujú väčšiu flexibilitu ako financovanie prostredníctvom úveru z finančných inštitúcií.

Fond inovácií a technológií poskytuje priestor, čas a prostriedky pre pôvodný manažment na realizáciu ich podnikateľského zámeru.

Zobraziť všetko

Národný holdingový fond

nhf

Špecializovaná dcérska spoločnosť Slovak Business Agency, ktorá implementuje podporu formou rizikového kapitálu. 

Podporuje rastovo orientované podnikateľské projekty formou poskytovania rizikového kapitálu (vkladu do základného imania spoločností).

Usmerňuje činnosti jednotlivých fondov tak, aby sa stimuloval rozvoj sektora MSP na celom území SR.

Zobraziť všetko