Podlimitné zákazky

VO « Späť na Verejné obstarávania

Zmluva_KPM_timkospol_KP_FF_140214

Zmluva na poskytovanie prioritnej služby nie bežne dostupnej na trhu podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súbehu so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

Preambula

 

Táto nepomenovaná zmluva a súčasne zákazka na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní je výsledkom procesu verejného obstarávania podprahovej zákazky, ktorú vykonal Fond fondov, s.r.o., ktorý túto zákazku zadával v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z. z., č. 102/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 442/2008 Z. z., č. 213/2009 Z. z., č. 289/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 503/2009 Z. z., č. 73/2010 Z. z., č. 129/2010 Z. z., č. 58/2011 Z. z., č. 158/2011 Z. z., č. 182/2011 Z. z., č. 223/2011 Z. z., č. 231/2011 Z. z., č. 348/2011 Z. z., č. 550/2011 Z. z., č. 91/2012 Z. z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 Z. z.. Verejné obstarávanie bolo zverejnené výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2012 z 23. decembra 2013 pod označením 20234– WYS vedenú na Fonde fondov, s.r.o. pod registračným označením FF-02/2013/plz/pS/MM.

 

Článok I

Zmluvné strany

 

Objednávateľ:

 

Obchodné meno:

Fond fondov, s.r.o.

Adresa sídla:

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

IČO:

31384943

DIČ:

2020397401

IČ DPH:

SK2020397401

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 8028/B

(ďalej len „objednávateľ“)

 

a

 

Poskytovateľ v 1. rade:

 

Obchodné meno:

KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o.

Adresa sídla:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Mgr. Ján Kutan, konateľ

IČO:

46 903 500

DIČ:

2023642918

IČ DPH:

Nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 85368/B

 

a

 

Poskytovateľ v 2. rade:

 

Obchodné meno:

timkospol s. r. o.

Adresa sídla:

Bratislavská 1033/22, 900 51 Zohor

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Bc. Jana Ščepánková, konateľ

IČO:

46 889 914

DIČ:

2023631005

IČ DPH:

Nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 84976/B

 

a

 

Poskytovateľ v 3. rade:

 

Obchodné meno:

KUTAN & PARTNERS s. r. o.

Adresa sídla:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Mgr. Ján Kutan, konateľ

IČO:

36 861 308

DIČ:

2022737431

IČ DPH:

SK2022737431

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 55946/B

 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)

 

- Objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej v zmluve tiež ako „zmluvné strany“

 

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto nepomenovanej zmluvy na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní, ktoré sú intelektuálne podmienenými službami v zmysle pravidiel zadávania podľa § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len zmluva) je záväzok poskytovateľa poskytnúť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa službu, ktorá je tvorená projektovým, právnym a finančným poradenstvom pre podporu rozvoja malého a stredného podnikania v priamom vzťahu k uplatnemiu rizikového kapitálu, minimálne v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa harmonogramu plnenia predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Poskytovateľ splní svoju povinnosť splniť predmet zmluvy podľa tejto zmluvy riadnym dodaním všetkých služieb, ktoré u neho objednávateľ objednal.

 

Článok III

Doba plnenia

 

Začiatok plnenia predmetu zmluvy: deň podpisu zmluvy

 

Ukončenie plnenia predmetu zmluvy: 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy alebo do

dosiahnutia určeného finančného limitu

 

Termín realizácie je určený od účinnosti zmluvy 12 mesiacov v hodinovej výmere 120 hodín mesačne alebo do dosiahnutia finančného limitu 39 999,00 eur bez DPH, ak tento limit bude dosiahnutý neskôr.

 

 

Článok IV

Cena za predmet zmluvy, fakturácia, platobné podmienky

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č. 196/2000 Z. z., v znení zákona č. 276/2001 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 465/2002 Z. z., v znení zákona č. 520/2003 Z. z., v znení zákona č. 523/2004 Z. z., v znení zákona č. 68/2005 Z. z., v znení zákona č. 117/2006 Z. z., v znení zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 382/2008 Z. z., v znení zákona č. 488/2009 Z. z., a v znení zákona č. 513/2009 Z. z. a ďalej v znení Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky 375/1999 Z. z., v znení zákona 276/2001 Z. z. a v znení vyhlášky 536/2003 Z. z. Cena je maximálna, ale vecne regulovaná. Celková cena za poskytnuté služby je tvorená hodinovou zúčtovacou sadzbou, pričom cena je uvádzaná vrátane DPH (ak je poskytovateľ platiteľom DPH) alt. bez DPH ak poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

 

2. Hodinová zúčtovacia sadzba zahŕňa všetky náklady poskytovateľa spojené s napĺňaním účelu tejto zmluvy. Jej výška je:

 

24.75 eur/hodinu s DPH

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom dodaní každého čiastkového predmetu zmluvy – položke služby v zmysle predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (cenníka položiek tvoriacich službu), ktoré bude potvrdené súpisom časových výkonov podpísaným obidvomi zmluvnými stranami, uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu čiastkového predmetu zmluvy v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Súčasťou faktúry bude súpis časových výkonov obsahujúci podrobný rozpis skutočne dodaných položiek tvoriacich službu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

 

4. Poskytovateľ je oprávnený prekročiť určené limity stanovené v prílohe č. 2 tejto zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a po podrobnom zdôvodnení.

 

5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru so splatnosťou 90 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi mesačne. Pod pojmom splatnosť sa rozumie, že suma určená podľa čI. IV. ods. 1 a prílohy č. 2 tejto zmluvy bude poukázaná v lehote do 90 dní bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa.

 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že mesačná faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 

a. Názov, sídlo, bankové spojenie, IČO a IČ DPH objednávateľa a poskytovateľa (ak je platcom DPH),

 

b. označenie faktúry a jej číslo,

 

c. registračné číslo a deň podpisu príslušnej realizačnej zmluvy alebo vystavenia objednávky (ak je to uplatniteľné),

 

d. špecifikáciu predmetu zmluvy a deň dodania,

 

e. deň vystavenia faktúry a lehotu splatnosti faktúry,

 

f. dohodnutú cenu (čiastkového) predmetu zmluvy,

 

g. prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poskytovateľa (ak je povinný pečiatku používať),

 

h. celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH (ak je platcom DPH).

 

7. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ (ak je platcom DPH).

 

8. Faktúru je nevyhnutné doručiť objednávateľovi. Faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy.

 

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do troch dní odo dňa riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 90 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

 

 

Článok V

Miesto, čas a spôsob plnenia

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu určenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Miesto (konkrétna adresa, poschodie a miestnosť) a termín (dátum, hodina a minúta dodania) bude špecifikované na základe spolupôsobenia objednávateľa v konkrétnom prípade, pokiaľ bude iné ako sídlo objednávateľa.

 

2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poskytovateľ nie je oprávnený odchýliť sa od dohodnutého miesta plnenia čiastkového predmetu zmluvy.

 

3. Objednávateľ je oprávnený požadovať zmenu alebo úpravu dohodnutého spôsobu dodania čiastkového predmetu zmluvy podľa okamžitých požiadaviek a potrieb (napr. pri zmene množstva niektorej položky). V prípade, ak má zmena alebo úprava spôsobu vykonania čiastkového predmetu zmluvy za následok zvýšenie nákladov na jeho realizáciu, má poskytovateľ nárok na odmenu primerane zvýšenú o náklady, ktoré následkom takejto zmeny alebo úpravy vznikli len vtedy, ak objednávateľ s takýmto zvýšením vopred súhlasil v zmysle čl. IV. ods. 6 tejto zmluvy.

 

4. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve alebo v inom právne záväznom dokumente, pričom je povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.

 

5. Poskytovateľ berie na vedomie, že výkon poskytovania služby podľa tejto zmluvy bude zo strany objednávateľa vyžadované aj cez víkend a/alebo deň pracovného voľna.

 

 

 

Článok VI

Odovzdanie predmetu zmluvy

 

1. Predmet zmluvy je poskytovateľom odovzdaný objednávateľovi okamihom jeho splnenia podľa čl. IV. ods. 5 tejto zmluvy.

 

2. Mesačné splnenie každého čiastkového predmetu zmluvy uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy si potvrdia zmluvné strany súpisom časových výkonov.

 

 

 

Článok VII

Zodpovednosť za vady, reklamácie a záruky

 

1. Vykonaný predmet zmluvy má vady, ak spôsob, akým bol vykonaný nezodpovedá špecifikácii obstarávaných služieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade ak majú poskytnuté súvisiace služby vady, má objednávateľ nárok na zľavu vo výške od 10 do 30 percent z dohodnutej ceny úhrnnej mesačnej fakturácie. Stanovenie konkrétnej výšky zľavy je na rozhodnutí objednávateľa, poskytovateľ sa zaväzuje zľavu v takomto rozsahu rešpektovať.

 

2. Vadami plnenia sú najmä tieto veci:

 

3.11 služba nie je poskytnutá v požadovanom množstve.

 

3.12 služba nie je poskytnutá v požadovanom termíne.

 

3.13 služba nie je poskytnutá na určenom mieste.

 

 

 

Článok VIII

Záväzky zmluvných strán

 

1. Poskytovateľ služby je povinný počas poskytovania služby, jej časti alebo jej častí plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky poskytovania služby a službu, jej časť alebo jej časti poskytnúť v súlade s nimi. Poskytovateľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých európskych a slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú poskytovania tejto služby jej časti alebo jej častí.

 

2. Na základe požiadavky objednávateľa, dodá poskytovateľ objednávateľovi pravidelné informácie o priebehu plnenia predmetu zmluvy aj nad rámec mesačného súpisu časových výkonov. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť a bude spolupracovať s poskytovateľom pri organizačnom zabezpečení poskytovaných služieb na určenom mieste v dohodnutom rozsahu. Súčinnosť sa týka najmä identifikácie a určenia termínu, miesta., jeho sprístupnenia a vybavenia.

 

3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie vyplývajúce z tejto zmluvy a vzťahov z nej vyplývajúcich sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, vrátane „know – how“ objednávateľa, údajov týkajúcich sa finančnej situácie a obchodných stykov objednávateľa, vnútornej organizačnej štruktúry objednávateľa, ako aj údajov o obchodných partneroch objednávateľa sú predmetom obchodného tajomstva, okrem tých informácií, ktoré je objednávateľ povinný zverejňovať podľa osobitných predpisov, najmä však podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

5. Poskytovateľ služby je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na poskytnutie služby, ak poskytovateľ nemohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí nie je škodu týmto spôsobenú zodpovedný.

 

6. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nezneužije informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom práce vo svoj osobný prospech alebo v prospech niekoho iného, a ktorých zneužitie by mohlo spôsobiť ujmu na mene, majetku alebo inak poškodiť dobré meno objednávateľa, a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by k takémuto zneužívaniu mohlo viesť.

 

 

 

Článok IX

Požiadavky na osobu experta a spôsob poskytovania služieb

 

1. Činnosti pre objednávateľa podľa tejto zmluvy môžu byť vykonávané výlučne prostredníctvom osoby určenej poskytovateľom, ktorou je

Mgr. Ján Kutan, Andrusovova 1, 851 01 Bratislava, identifikovaný: (r.č. ..., č. OP ...), ktorý zodpovedá podmienke účasti na experta na (projektový manažment týkajúci sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností v súbehu s expertom na poskytovanie právnych služieb (podľa osobitného predpisu), ktorého poradcom je expert oprávnený na poskytovanie právnych služieb: Mgr. Marek Timko, Latorická 17, 821 07 Bratislava, identifikovaný: (r.č. ..., č. OP: EA ...) (ďalej len „expert“). Podľa tejto zmluvy je to ten expert (experti a ich poradcovia), ktorého údaje boli použité na splnenie podmienok účasti vo vyhlásenej výzve, ktorej výsledkom je táto zmluva.

 

2. Expertom a poradcom môže byť iba:

a) poskytovateľ, pokiaľ je fyzickou osobou,

b) štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo jeho zamestnanec (fyzická osoba) alebo spoločník poskytovateľa.

 

3. Činnosť Experta a poradcu sa vykonáva výlučne osobne a táto funkcia je nezastupiteľná.

 

4. Osobným výkonom experta a poradcu je pre objednávateľa zaručená kontinuálna a plnohodnotná činnosť manažéra, pričom požiadavka osobného výkonu vychádza z riadiaceho a manažérskeho druhu činností poskytovaných na základe tejto zmluvy.

 

5. Nezastupiteľnosť experta a poradcu dáva objednávateľovi záruku vysokej osobnej angažovanosti sa poskytovateľa a experta a poradcu [ak sa uplatní] pri napĺňaní účelu a stanovených cieľov objednávateľa, ktoré od výkonu činností podľa tejto zmluvy spravodlivo očakáva.

 

 

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

 

1. Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

 

1.1. objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na splnenie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy,

 

1.2. objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za vykonanie čiastkového predmetu zmluvy viac ako 90 dní.

 

 

Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

 

1.3. poskytovateľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neodstráni zistené vady dodaného predmetu zmluvy,

 

1.4. poskytovateľ nesplní viac ako jeden čiastkový predmet zmluvy (položku cenníka),

 

1.5. objednávateľ preukázateľne zistí, že poskytovateľ neoprávnene zvýšil cenu za časť predmet zmluvy.

 

 

Článok XI.

Zákaz konkurencie a konflikt záujmov

 

1. Poskytovateľ zabezpečí vylúčenie konkurencie a konfliktu záujmov týmito pravidlami:

1.1. Po celú dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj jeden rok po jeho skončení, Poskytovateľ a ním určený expert a jeho poradca [ak sa uplatní] nesmie vykonávať činnosti, vyvíjať podnikateľské a iné obchodné a obdobné aktivity s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie služieb a/alebo výkon činností podľa tejto zmluvy a najmä prílohy č. 1 k tejto zmluve vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, a to na vlastný a/alebo na cudzí účet inej osoby ako je objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom akejkoľvek inej fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby, resp. byť členom iného subjektu, alebo zmluvnou stranou akejkoľvek inej zmluvy, resp. propagovať a/alebo podporovať iný subjekt, ktorý je portfóliovou spoločnosťou.

 

1.2. V prípade, ak je poskytovateľom právnická osoba, zákaz konkurencie podľa predchádzajúcich ustanovení tohto odseku sa vzťahuje aj na jej spoločníka a/alebo spoločníkov, ako aj na jej konateľa a/alebo konateľov, vrátane každého spoločníka a/alebo konateľa, ktorý vstúpi do spoločnosti poskytovateľa po dni podpisu tejto zmluvy. Za týmto účelom je poskytovateľ povinný tieto osoby zmluvne zaviazať ako zodpovedné osoby a zabezpečiť Čestné vyhlásenie, ktorým pristúpia ku všetkým obmedzeniam týkajúcim sa konkurencie a konfliktu záujmov podľa tohto článku a vyplývajúcim z tejto zmluvy, a to pod sankciou zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve, na ktorú vznikne objednávateľovi nárok v prípade porušenia povinnosti zákazu konkurencie. Pokiaľ Poskytovateľ uvedené nezabezpečí do 15 dní odo dňa nastania uvedenej zmeny, táto zmluva sa ukončuje. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zmluvné pokuty a na náhradu škody, pričom všetky ostatné nároky objednávateľa v zmysle tejto zmluvy ostávajú naďalej zachované.

 

1.3. Tento zákaz konkurencie sa vzťahuje aj na poddodávateľov, v prípade, že vystupovali vo verenom obstarávaní, ktorého je táto zmluva výsledkom spoločne s poskytovateľom. Tento zákaz sa taktiež vzťahuje na expertov, prostredníctvom ktorých bude poskytovať poskytovateľ služby podľa tejto zmluvy.

 

2. Zákaz konkurencie podľa tohto článku sa vzťahuje aj na akúkoľvek majetkovú alebo inú účasť na činnostiach, podnikateľských a iných obchodných aktivitách s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva a činnosti poskytované podľa tejto zmluvy.

 

3. Zákaz konkurencie sa nevzťahuje na poskytovanie služieb subjektom s majetkovou účasťou poskytovateľa, ako ani na poskytovanie služieb spoločníkovi spoločnosti poskytovateľa.

 

4. Nakoľko sa uvedeným zákazom konkurencie sleduje najmä predchádzanie konfliktu záujmov, vzniku nežiadaných situácií spôsobujúcich škodu alebo hrozbu škody či úniku tajných a dôverných informácií, vo vzťahu k objednávateľovi a jeho portfóliových spoločností je objednávateľ a všetky osoby uvedené v ods. 1 tohto článku povinná predložiť ku dňu podpisu tejto zmluvy zoznam všetkých subjektov, ktorým poskytovateľ poskytoval služby, ktoré by mohli byť v postavení súťažiteľa resp. osoby s rovnakou alebo obdobnou činnosťou, a to za posledných 5 rokov. Taktiež uvedú, čo bolo predmetom ich vzájomnej spolupráce. Ku dňu podpisu tejto zmluvy musia preukázať skončenie poskytovania týchto služieb a ukončenie vzájomnej spolupráce. Poskytovateľ a osoby uvedené v ods. 1 tohto článku zároveň podpíšu čestné vyhlásenie, ktoré sa stane súčasťou tejto zmluvy, ktorým potvrdia, že okruh subjektov ktorý je uvedený v tomto odseku je konečný.

 

 

Článok XII.

Zmluvné pokuty

 

1. Za porušenie ustanovení tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy je zodpovednou osobou vo vzťahu k objednávateľovi vždy poskytovateľ a solidárne osoba uvedená v spojení s poskytovateľom, ktorá porušila ustanovenie tejto zmluvy a/alebo porušila svoju povinnosť.

 

2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute uvedenými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu konaním poskytovateľa a/alebo ostatnými osobami podpísanými na tejto zmluve, a to v plnej výške.

 

3. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. – Požiadavky na osobu experta a jeho poradcu [ak sa uplatní] a spôsob poskytovania služieb, a to najmä v prípade, ak poskytovateľ bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom inej osoby ako označeného experta a jeho poradcu [ak sa uplatní], ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00,- EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. tejto zmluvy.

 

4. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. – Zákaz konkurencie a konflikt záujmov poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000,00 eur vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. tejto zmluvy.

 

5. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 eur v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. – Záväzky zmluvných strán poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 eur vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. tejto zmluvy.

 

6. Objednávateľovi vzniká v zmysle ods. 3., 4. a/alebo 5. tohto článku nárok na zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy objednávateľa zaslanej na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy poskytovateľovi.

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od tejto zmluvy alebo zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s nesplnením svojich povinností podľa tejto zmluvy postačí porušenie povinností bez ohľadu na zavinenie.

 

 

Článok XIII

Licencia

 

1. Poskytovateľ, pre tie časti výsledku ním poskytovanej služby (ďalej len služba, jej časť alebo autorské dielo najmä v zmysle § 7 ods. 1 a) a f) autorského zákona), na ktoré sa vzťahuje autorský zákon udeľuje týmto objednávateľovi súhlas na použitie diela (výsledku poskytnutej služby) uvedeného v čl. II vo forme výhradnej licencie.

 

2. Dielo (výsledok poskytnutej služby) alebo ktorákoľvek časť alebo časti diela budú použité na prezentáciu pre verejnosť spôsobom verejného vykonania diela alebo jeho časti, ktoré bude zaznamenané. Dielo možno ďalej rozširovať vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín záznamu diela v rozsahu, ktorý určí objednávateľ a nie je v rozpore s obchodným tajomstvom a inými právnymi predpismi SR najmä s ochranou osobných údajov.

 

3. Účelom prezentáciu pre verejnosť, jeho rozširovania, vypožičiavania alebo nájmu rozmnoženín záznamu diela (výsledku poskytnutej služby) je podľa tejto zmluvy výhradne podpora aktivít objednávateľa pre ktoré bolo zhotovenie diela objednávateľom v čase uzatvárania zmluvy určené.

 

4. Dielo alebo diela prezentované pre verejnosť, rozširované, vypožičiavané alebo prenajímané a rozmnoženiny záznamu diela podľa tejto zmluvy nesmú byť bez súhlasu poskytovateľa (v postavení autora diela alebo časti diela) použité objednávateľom alebo inou osobou pre komerčné účely.

 

5. Poskytovateľ (v postavení autora k dielu alebo k dielam) udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu.

 

6. Licencia je udelená vznikom platnosti tejto zmluvy a nie je časovo obmedzená.

 

7. Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela.

 

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa:

 

1.1. v lehote viazanosti ponúk uvedenej v vo výzve na predkladanie ponúk alebo v dokumente, ktorým bola táto lehota predĺžená a ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní;

 

1.2. v časenie nie kratšom ako 16. deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky sa vyhodnocovali použitím kritérií určených objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk;

 

1.3. v ničom nie je v rozpore so súťažnými podkladmi

 

1.4. a v ničom nie je v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa.

 

2. Pod korešpondenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie aj korešpondencia prostredníctvom elektronickej pošty a v krajnom prípade i telefonicky ak sa listinne zaznamená.

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa budú výlučne obracať na nasledovné kontaktné osoby:

 

 

Za objednávateľa:

 

Meno a priezvisko:

Tel./fax:

e-mail:

Ing. Branislav Šafárik

+421 2 381 02 440

safarik@fondfondov.sk

 

Za poskytovateľa:

 

Meno a priezvisko:

Tel./fax:

e-mail:

Mgr. Ján Kutan

...

...

Mgr. Marek Timko

...

...

 

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom pri plnení podľa tejto zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre plnenie ich práv a povinností podľa tejto zmluvy.

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

 

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

 

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len v súlade s výsledkom verejného obstarávania a s prihliadnutím na mechanizmus čerpania finančných prostriedkov publikovaným riadiacim orgánom (Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR).

 

Poskytovateľ berie na vedomie, že k dodatku ku zmluvám sú podľa zákona o verejnom obstarávaní oprávnené len ak:

 

3.1. sa tým nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy,

3.2. nedopĺňajú alebo sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

3.3. sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech poskytovateľa predtým v postavení úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

 

 

4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a nie sú v nej bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5. Poskytovateľ uvedie v tejto zmluve obchodné mená všetkých svojich poddodávateľov a identifikáciu (mená, priezviská, tituly, bydliská, atď.) všetkých expertov (ak ich služby využije) a to v súlade s preukazovaním splnenia podmienok účasti. Výmena týchto subjektov a osôb po podpise zmluvy podlieha schváleniu zo strany objednávateľa a musí byť objektívne zdôvodnená. Náhrada musí byť ekvivalentná, t.j. nová subjekt alebo expert musí spĺňať rovnaké podmienky účasti ako pôvodný a preukáže ich dokladmi tak ako bolo vyžadované v podmienkach účasti.

 

6. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá tento fakt vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v úplnej platnosti.

 

7. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim hospodárskym obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s ich spoločným úmyslom, ktorý je vyjadrený v tejto zmluve.

 

8. Všetky ustanovenia tejto zmluvy treba vykladať tak, aby nimi sledované hospodárske ciele boli a ostali v čo najväčšej možnej miere účinné.

 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy, alebo z jednotlivej zmluvy alebo objednávky, na tretiu osobu, bez súhlasu poskytovateľa.

 

12. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.

 

13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

 

13.1Ponuka úspešného uchádzača

 

13.2Zoznam poddodávateľov s úplnou identifikáciou

 

13.3 Zoznam expertov s úplnou identifikáciou

 

 

Príloha č. 1 [Text podľa oznámenia: Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka 2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) 3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách) 4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou 6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa 7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb 8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa 9. Organizačná príprava 10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa 11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa) 12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou]

 

Príloha č. 2 [Čestné vyhlásenia v zmysle čl. XI. Tejto zmluvy]

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20. 01. 2014

 

V Bratislave, dňa 14. 02. 2014

 

Poskytovateľ

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ

 

 

 

 

podpis

 

podpis

KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o.

Mgr. Ján Kutan

konateľ

 

Fond fondov, s.r.o.

Ing. Branislav Šafárik

konateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis

 

 

timkospol s. r. o.

 

 

Bc. Jana Ščepánková

konateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis

 

 

KUTAN & PARTNERS s. r. o.

 

 

Mgr. Ján Kutan

konateľ

 

 

 

 

Em201401281235MM from FF sro(PO spol sro(MM)) to skup.dod.KUTAN(JK, JS) info o vysl.vyhodn.ponuk

 

Fond fondov - fondy rizikového kapitálu slovensky | english

Vyhľadať na stránke

 

 

Investičný proces

 

Portfólio

 

Kontakt

 

Fondy

 

O spoločnosti

 

 

1

 

Michal Maťaš

 

Od: Michal Maťaš <michal.matas@obstaravatelska.sk>

 

Odoslané: 28. januára 2014 12:35

 

Komu: 'Kutan Jan'; 'timkospol@gmail.com'; 'safarik@nadsme.sk'

 

Kópia: 'dunajcin@nadsme.sk'; 'lubo.halak@mail.t-com.sk'

 

Predmet: Informácia Fondu fondov, s.r.o. o výsledku vyhodnocovania ponúk v zadávaní

 

podlimitnej zákazky „Integrované služby projektového manažmentu a právneho

 

poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“

 

Dôležitosť: Vysoká

 

Verejný obstarávateľ žiada príjemcu tohto e-mailu o samostatné e-mailové potvrdenie doručenia tejto správy. Iba kliknutie

 

na ohlášku „prečítania“ nepovažuje Úrad pre verejné obstarávanie za dôkaz o doručení!

 

Vážený pán Mgr. Ján Kutan, konateľ a advokát, zástupca skupiny dodávateľov 1. člen skupiny dodávateľov KUTAN PROJECT

 

MANAGEMENT s. r. o., 2. člen skupiny dodávateľov timkospol s. r. o. a 3. člen skupiny dodávateľov KUTAN & PARTNERS s. r. o.,

 

Fond fondov, ktorý je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v znení po 21. novele

 

identifikovalo pre zabezpečenie svojich základných funkcií, pre ktoré je zriadené, samostatný predmet zákazky, ktorú sa

 

rozhodol obstarať ako nadlimitnú zákazku na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom

 

obstarávaní. Predmetom zadávanej zákazky sú „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre

 

nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“. Výzva na predloženie ponúk do verejného obstarávania bola v e-Vestníku

 

verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013, pod číslom oznámenia 20234 – WYS a prístupné na

 

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/228128.

 

Verejnému obstarávateľovi bola v pondelok 20. januára 2014 pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk predložená ponuka

 

skupiny dodávateľov: 1. člen skupiny dodávateľov KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o., 2. člen skupiny dodávateľov

 

timkospol s. r. o. a 3. člen skupiny dodávateľov KUTAN & PARTNERS s. r. o. Verejný obstarávateľ časť ponuky označenej slovom

 

„Ostatné“ otvoril a komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorá zasadala v zasadacej miestnosti na 5. poschodí sídla verejného

 

obstarávateľa v čase od 10.20 do 11.30 vyhodnotila splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky

 

a konštatovala, že uchádzač - skupina dodávateľov: 1. člen skupiny dodávateľov KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o., 2. člen

 

skupiny dodávateľov timkospol s. r. o. a 3. člen skupiny dodávateľov KUTAN & PARTNERS s. r. o.,

 

- splnila podmienky účasti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, časť oznámenie a

 

- splnila požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve, časť súťažné podklady.

 

Na základe toho verejný obstarávateľ uskutočnil otváranie časti ponúk „Kritériá“ dňa 28. januára 2013 o 10.05 v zasadacej

 

miestnosti na 5. poschodí na adrese sídla verejného obstarávateľa, ktorého sa osobne zúčastnil zástupca skupiny dodávateľov

 

pán Mgr. Ján Kutan.

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorá zasadala dňa 28. januára 2013 v čase od 10.30 do 11.00 v zasadacej miestnosti na 5.

 

poschodí na adrese sídla verejného obstarávateľa, a vyhodnocovala ponuku skupiny dodávateľov: 1. člen skupiny dodávateľov

 

KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o., 2. člen skupiny dodávateľov timkospol s. r. o. a 3. člen skupiny dodávateľov KUTAN &

 

PARTNERS s. r. o. učila, že táto skupina dodávateľov

 

u s p e l a.

 

Dôvodom úspešnosti bolo, že cena, ktorú úspešný uchádzač ponúkol bola nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky pre daný

 

rozsah výkonu poskytovania služieb. Ponuka bola predložená ako jediná. Verejný obstarávateľ v určení poradia ponúk určil, že

 

ponuka skupiny dodávateľov KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o., 2. člen skupiny dodávateľov timkospol s. r. o. a 3. člen

 

skupiny dodávateľov KUTAN & PARTNERS s. r. o. je prvá v poradí. Verejný obstarávateľ si odborný názor komisie na

 

vyhodnotenie ponúk osvojil a ponuku skupiny dodávateľov

 

p r i j í m a.

 

Verejný obstarávateľ vyzýva úspešného uchádzača, aby zahájil rokovania o uzatvorení zmluvy. Ak nebude predložená námietka,

 

ste oprávnený uzatvoriť zmluvu najskôr 16. deň alebo neskôr od odoslania tejto správy, čo nastane 14. februára 2014. Zmluva

 

bude po uzatvorení zverejnená na domovskej stránke verejného obstarávateľa http://www.fondfondov.sk v jeho profile

 

v štruktúre vyhlásenej výzvy.

 

2

 

Poučenie: Verejný obstarávateľ týmto oznamuje úspešnému uchádzačovi, že v prípade, že sa domnieva, že výsledkom

 

vyhodnotenia ponúk boli porušené jeho práva a právom chránené záujmy, je oprávnený v lehote do 10 dní od doručenia tejto

 

informácie podať verejnému obstarávateľovi podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní námietku proti

 

výsledku vyhodnocovania ponúk.

 

Pekný deň.

 

Michal Maťaš

 

Poradca Fondu fondov, s.r.o. pre verejné obstarávanie.

 

Co : Ing. Branislav Šafárik, konateľ, Fond fondov s.r.o.

 

Ing. Miroslav Dunajčin, ekonomický riaditeľ, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

 

Mgr. Ľuboš Halák, člen dozornej rady, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

 

__________________________________

 

Prvá obstarávateľská spol. s r.o.

 

Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, vzdelávanie, tréningy

 

vrátane „on job“ trainings, legislatíva, obstarávanie v zahraničí, poradenstvo, metodika,

 

procesný audit obstarávania, systémy (riadenia kvality) verejného a súkromného obstarávania,

 

konanie v žiadostiach o nápravu, námietkach, poradenstvo v súdnych sporoch vo verejnom obstarávaní,

 

príprava a kontrola ponúk a súťažných návrhov

 

Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

riaditeľ

 

konateľ

 

osoba zapísaná od 2001 do 30. Júna 2013 pod reg. č. Š0003-05-2001 v Zozname

 

odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie vedenom na ÚVO

 

Hattalova 2

 

mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 

SK-831 03 Bratislava 3

 

Slovenská republika

 

Tel.: +421 905 829 508

 

E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

IČO: 46 109 579

 

DIČ: 2023244960

 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

 

č.ú. 4013320298/7500

 

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

 

IBAN SK13 7500 0000 0040 1332 0298

 

Zapísaný v OR Obvodného súdu Bratislava I, odd. Sro vl.č. 71784/B

 

Pred vytlačením tohto mailu prosím zvážte dopad na životné prostredie. Ďakujem! Please consider the environment impact before printing this e-mail. Thanks!

 

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not

 

the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is prohibited and may be unlawful. Please advise the sender

 

immediately by reply the e-mail and subsequently delete this message.

 

Informácie, ktoré sú obsahom tejto elektronickej správy, sú dôverné a môžu byť chránené podľa právnych predpisov. Táto elektronická správa je určená výhradne adresátovi. Prístup

 

akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej správy, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo

 

akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže by považované za protiprávne. Prosím, informujete okamžite odosielateľa odpoveďou na túto správu a následne ju

 

vymažte.

Tender Final Report PRJMANAG FF-02-2013

 

Fond fondov - fondy rizikového kapitálu slovensky | english

Vyhľadať na stránke

 

 

Investičný proces

 

Portfólio

 

Kontakt

 

Fondy

 

O spoločnosti

 

 

Správa zákazke FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Formulár štandardnej obstarávateľskej dokumentácie Strana 1 z 2 © 2013, Ing. Michal Maťaš, CSc. Fond fondov, s.r.o. STD sf gen 014

 

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

 

Adresa sídla: Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

 

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk,

 

safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1

 

písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v znení neskorších predpisov

 

Registračné

 

číslo verejného

 

obstarávania

 

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Správa o zákazke

 

§ 21, ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z.z.,

 

č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 Z.z., č. 442/2008 Z.z., č. 213/2009 Z.z., č. 289/2009 Z.z., č. 402/2009 Z.z., č. 503/2009 Z.z., č. 73/2010 Z.z.,

 

č. 129/2010 Z.z., č. 58/2011 Z.z., č. 158/2011 Z.z., č. 182/2011 Z.z., č. 223/2011 Z.z., č. 231/2011 Z.z., č. 348/2011 Z.z., č. 550/2011 Z.z., č.

 

91/2012 Z.z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

 

§ 21

 

Dokumentácia

 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom

 

zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich

 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať

 

v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum

 

narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

 

(3) Správa obsahuje najmä

 

a) identifikáciu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného

 

systému,

 

b) použitý postup zadávania zákazky,

 

c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len "európsky vestník") a vo Vestníku

 

verejného obstarávania (ďalej len "vestník") a čísla týchto oznámení,

 

d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,

 

e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,

 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,

 

identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý

 

úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy,

 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,

 

h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.

 

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k),

 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2,“.

 

Fond fondov, s.r.o. ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d)

 

zákona o verejnom obstarávaní, uplatnil pravidlá verejného obstarávania podlimitnej zákazky

 

na poskytovanie prioritnej služby kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní

 

ktorej predmetom bol „Integrované služby projektového manažmentu a právneho

 

poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“ vyhlásenej

 

zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013

 

z 23. decembra 2013 číslo oznámenia 20234 - WYS. Z Predmetného zadávania zákazky

 

vypracoval túto správu o zákazke:

 

Správa zákazke FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Formulár štandardnej obstarávateľskej dokumentácie Strana 2 z 2 © 2013, Ing. Michal Maťaš, CSc. Fond fondov, s.r.o. STD sf gen 014

 

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota

 

zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,

 

Fond fondov, s.r.o., ktorý je verejným obstarávateľom a jeho práva a povinnosti sú

 

upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní má nasledovnú

 

identifikáciu:

 

Úradný názov: Fond fondov, s.r.o.

 

Adresa sídla: Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II., mestská časť Bratislava

 

- Ružinov, Slovenská republika

 

Adresa prevádzkarne ktorá sa uplatnila v zadávaní zákazky: Trnavská cesta 100,

 

SK-821 01 Bratislava II., mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

 

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Šafárik, konateľ

 

IČO: 31384943,

 

DIČ: 2020397401

 

IČ DPH: SK2020397401,

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2620731065/1100

 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.

 

8028/B

 

Názov predmetu zákazky podľa verejného obstarávateľa: Integrované služby

 

projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým

 

kapitálom pri podpore MSP

 

Hodnota zákazky: 29 999,00 eur bez DPH v zadávaní zákazky sa uplatní

 

jednotková cena - jednotková zúčtovacia sadzba 24,75 eur/hodinu bez DPH.

 

b) použitý postup zadávania zákazky,

 

podlimitná zákazka na poskytovanie prioritnej služby nie obvykle dostupnej na trhu

 

kategórie 11 prílohy č. 2 al. 3 k zákonu o verejnom obstarávaní zadávaná výzvou na

 

predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky

 

c) dátum uverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "vestník") a

 

čísla týchto oznámení,

 

Zadávanie zákazky bolo vyhlásené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo

 

Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013 číslo oznámenia

 

20234 - WYS.

 

d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,

 

Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov:

 

1. Skupina dodávateľov: 1. člen skupiny dodávateľov KUTAN PROJECT

 

MANAGEMENT s. r. o., 2. člen skupiny dodávateľov timkospol s. r. o., 3. člen

 

skupiny dodávateľov KUTAN & PARTNERS s. r. o.

 

Člen skupiny dodávateľov v prvom rade: KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r.

 

o., so sídlom Laurinská 18, SK-811 01 Bratislava I., mestská časť Bratislava -

 

Staré Mesto, IČO: 46903500, Mgr. Ján Kutan, konateľ,

 

Člen sklupiny dodávateľov v druhom rade: timkospol s. r. o., so sídlom

 

Bratislavská 22, SK-900 51 Zohor, Slovenská republika, IČO: 46889914, Bc. Jana

 

Ščepánková, konateľka.

 

Člen sklupiny dodávateľov v treťom rade: KUTAN & PARTNERS s. r. o., so

 

sídlom Laurinská 18, SK-811 01 Bratislava I., mestská časť Bratislava - Staré

 

Mesto, IČO: 46903500, Mgr. Ján Kutan, konateľ.

 

e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich

 

vylúčenia,

 

Správa zákazke FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Formulár štandardnej obstarávateľskej dokumentácie Strana 3 z 2 © 2013, Ing. Michal Maťaš, CSc. Fond fondov, s.r.o. STD sf gen 014

 

Z vyhlásenej výzvy nebol vylúčený žiaden uchádzač pre nesplnenie podmienok

 

účasti.

 

Z vyhlásenej výzvy nebola vylúčená žiadna ponuka.

 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, identifikáciu úspešného

 

uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej

 

dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je

 

známy,

 

1. odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Počas vyhodnocovania ponúk

 

komisia na vyhodnotenie ponúk mimoriadne nízku ponuku neidentifikovala.

 

2. podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú úspešný uchádzač má v úmysle

 

zadať tretím osobám, ak je známy: nie je známy.

 

g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,

 

Zákazka nebola zadávaná podľa pravidiel rokovacieho konania alt. súťažného

 

dialógu a preto sa táto položka správy neuplatňuje.

 

Neuplatnilo sa

 

h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.

 

Zadávaná zákazka bola ukončená uzatvorením zmluvy alt. rámcovej dohody a

 

preto sa táto položka správy neuplatňuje.

 

Neuplatnilo sa

 

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia

 

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k),

 

Zadávaná zákazka nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. Je to civilná

 

zákazka a preto sa táto položka správy neuplatňuje.

 

Neuplatnilo sa, nešlo o zákazku z oblasti obrany a bezpečnosti

 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2,“.

 

Zadávaná zákazka nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. Je to civilná

 

zákazka a preto sa táto položka správy neuplatňuje.

 

Neuplatnilo sa, nešlo o zákazku z oblasti obrany a bezpečnosti

 

Správa zákazke FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Formulár štandardnej obstarávateľskej dokumentácie Strana 4 z 2 © 2013, Ing. Michal Maťaš, CSc. Fond fondov, s.r.o. STD sf gen 014

 

V Bratislave 17. februára 2014

 

Ing. Miroslav Dunajčin ________________________________

 

člen komisie s právom hodnotiť ponuky podpis

 

Financial Director, NARMSP

 

Mgr. Ľuboš Halák ________________________________

 

člen komisie s právom hodnotiť ponuky podpis

 

člen predstavenstva Slovenského rozvojového fondu, a.s.

 

Ing. Michal Maťaš, CSc. ________________________________

 

člen komisie s právom hodnotiť ponuky podpis

 

konzultant Fondu fondov pre verejné obstarávanie

 

Zhodu, úplnosť a pravdivosť informácií uvedených s správe o zadávaní zákazky so zákonom

 

o verejnom obstarávaní overil :

 

V Bratislave 17. februára 2014

 

Ing. Michal Maťaš, CSc. ________________________________

 

zapísaný od 2001 do 30.06.2013 na ÚVO podpis

 

v Zozname odborne spôsobilých osôb reg. č. Š000-05-2001

Opis OoUZ podla pril.c.9 Vyh.171_2013 Zz po odoslani cez IS ZU UVO

 

Fond fondov - fondy rizikového kapitálu slovensky | english

Vyhľadať na stránke

 

 

Investičný proces

 

Portfólio

 

Kontakt

 

Fondy

 

O spoločnosti

 

 

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA

 

Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: fondfondov@fondfondov.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

 

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

 

Organizácia riadená verejným právom

 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

 

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

 

Hospodárstvo a finančné záležitosti

 

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

 

Nie

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

 

II.1. Opis

 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri

 

podpore MSP

 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

 

Kategória služby číslo: Služby

 

Kategória služby číslo: 19

 

c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-

 

821 01 Bratislava II., Slovenská republika

 

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK010

 

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

 

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým

 

bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do

 

vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a

 

stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb

 

právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje

 

návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po

 

určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým

 

spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského

 

zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu

 

nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov. Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí:

 

Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

1.Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel

 

(portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka

 

2.Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ

 

spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

 

3.Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch,

 

dozorných radách)

 

4.Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a orgánmi verejnej správy

 

Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

5.Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a

 

portfóliovou spoločnosťou

 

6.Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

 

7.Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu

 

1/3

 

rizikového kapitálu

 

Poskytovanie podporných služieb

 

8.Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

 

9.Organizačná príprava

 

10.Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

 

11.Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových

 

spoločnosti verejného obstarávateľa)

 

12.Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a

 

zastupovanie v procesoch pred agentúrou

 

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 

Hlavný predmet

 

Hlavný slovník: 79421000-1

 

Doplňujúce predmety

 

Hlavný slovník: 72224000-1, 79421100-2, 79100000-5, 79111000-5, 66122000-1

 

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

 

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 12

 

mesiacov. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude

 

poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti

 

technickej alebo odbornej spôsobilost a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného

 

bude možná len s písomným súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov,

 

ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti

 

na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do

 

riadenia cca 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností

 

tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri

 

poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie

 

poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

 

Hodnota: 29 990,0000 EUR

 

ODDIEL IV. POSTUP

 

IV.1. Druh postupu

 

IV.1.1. Druh postupu

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

IV.3. Administratívne informácie

 

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

 

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

 

Časť: 1

 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

 

14.02.2014

 

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

 

1

 

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

 

0

 

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

 

KUTAN & PARTNERS s. r. o. (1. člen skupiny dodávateľov)

 

IČO: 36861308

 

Laurinská 18, mestská časť Bratislava - Staré Mesto , 81101 Bratislava I.

 

Slovensko

 

Telefón: +421 918465436

 

Email: kutan@kutan.sk

 

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

 

Hodnota: 29 999,0000 EUR

 

Bez DPH

 

Časť: 2

 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

 

14.02.2014

 

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

 

1

 

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

 

0

 

2/3

 

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

 

KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o.(2. člen skupiny doávateľov)

 

IČO: 46903500

 

Laurinská 18, mestská časť Bratislava - Staré Mesto , 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

Slovensko

 

Telefón: +421 918465436

 

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

 

Hodnota: 29 999,0000 EUR

 

Bez DPH

 

Časť: 3

 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

 

14.02.2014

 

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

 

1

 

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

 

0

 

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

 

timkospol s. r. o. (3. člen skupiny dodávateľov)

 

IČO: 46889914

 

Bratislavská 22 , 90051 Zohor

 

Slovensko

 

Telefón: +421 918465436

 

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

 

Hodnota: 29 999,0000 EUR

 

Bez DPH

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

 

Nie

 

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk, vymenovaná Ing. Branislavovom Šafárikom, konateľom Fondu fondov, s.r.o.

 

vyhodnocovala ponuku predloženú do vyhlásenej výzvy verejného obstarávania v zložení:

 

1. Ing. Miroslav Dunajčin, v postavení člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky

 

2. Mgr. Ľuboš Halák, v postavení člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky

 

3. Ing. Michal Maťaš, CSc., v postavení člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky

 

4. Michaela Čermáková, v postavení náhradníka člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky

 

Odôvodnenie odmietnutia zrušiť vyhlásený postup (výzvu) podľa § 46 ods. 2 ZVO z dôvodu, že bola predložená len

 

jedna ponuka: Ide o vysoko špecializované intelektuálne podmienené služby, na ktoré sa vzťahuje osobitná zákonná

 

výnimka podľa § 100 ods. 7 ZVO, ktorú verejný obstarávateľ uplatnil v plnom rozsahu. Súčasne mal verejný

 

obstarávateľ veľmi limitované finančné prostriedky, čo mohlo vyhovovať lem veľmi malému okruhu záujemcov. Pri

 

fakturácii sa uplatní limit maximálneho počtu hodín za mesiac a jednotková cena určená ako hodinová zúčtovacia sadzba

 

24,75 eur/hodina bez DPH.

 

VI.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

 

15.02.2014

 

 

Oznamenie o splneni povinnosti podla § 136 ods 9 pism e ZVO

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Fond fondov, s.r.o.

IČO: 31384943

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

Bratislava II., Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

Mobil: +421 905829508

Telefón: +421 248287413

Fax: +421 248287413

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 14415-WYS, číslo VVO 228/2012 z 28.11.2012

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti : 28.01.2014

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 28.01.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 28.01.2014

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Oznamenie o nevyluceni uchadzaca 201402151850 pre PRJMANAG FF-02-2013-§ 136 ZVO pre nesucinnost

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O

 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. d) zákona

 

Dátum, kedy sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 dozvedel/a o skutočnosti, ktorá je predmetom

 

informačnej povinnosti: 14.02.2014

 

Doplňujúce informácie: Z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky nebol pre nesúčinnosť pri

 

podpísaní zmluvy vylúčený žiaden uchádzač.

 

Dátum odoslania tejto informácie: 15.02.2014

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

 

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Oznamenie o nevyluceni uchadzaca 201401211845 pre PRJMANAG FF-02-2013-§ 136 ZVO (1)

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O

 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Informácia

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. c) zákona

 

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 20.01.2014

 

Dátum odoslania tejto informácie: 21.01.2014

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

 

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Oznamenie o nevyluceni uchadzaca 201401211845 pre PRJMANAG FF-02-2013-§ 136 ZVO

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O

 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Informácia

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. c) zákona

 

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 20.01.2014

 

Dátum odoslania tejto informácie: 21.01.2014

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

 

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Oznamenie o ocp Kriteria 201401211840 pre PRJMANAG FF-02-2013

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Informácia

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

 

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 28.01.2014

 

Dátum odoslania tejto informácie: 21.01.2014

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

 

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Vzor 1st vysvetlenia pre COMPANY

 

text@tex.domena; text@tex.domena

 

 

Vysvetlenie 1. Žiadosti o vysvetlenie podlimitnej zákazky na poskytnutie prioritných služieb kat. 11 príl. č. 2 k ZVO pre spoločnosť Obchodné meno na „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre ...“

 

 

Verejný obstarávateľ žiada príjemcu tohto e-mailu o samostatné e-mailové potvrdenie doručenia tejto správy. Iba kliknutie na ohlášku „prečítania“ nepovažuje Úrad pre verejné obstarávanie za dôkaz o doručení!

 

Vážená pani Vážený pán Titul Meno Priezvisko, postavenie, spoločnosti obchodné meno

 

Fond fondov, ktorý je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v znení po 21. novele identifikovalo pre zabezpečenie svojich základných funkcií, pre ktoré je zriadené, samostatný predmet zákazky, ktorú sa rozhodol obstarať ako nadlimitnú zákazku na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní. Predmetom zadávanej zákazky sú „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“. Výzva na predloženie ponúk do verejného obstarávania bola v e-Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013, pod číslom oznámenia 20234 – WYS a prístupné na http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/228128.

 

Verejnému obstarávateľovi bola v stredu, dd. januára 2014, o hh.mm z e-mialovej adresy text@text.domena na e-mailové adresy danuse.vidova@povazska-bystrica.sk a michal.matas@obstaravatelska.sk doručená od spoločnosti obchodné meno, so sídlom adresa , Slovenská republika, IČO: nnnnnnnnn, štatutárny zástupca: 1. Titul Meno Priezvisko, postavenie, 2. Titul Meno Priezvisko, postavenie žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov záujemcu na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní v podobe oslovenia a listu bez spisového čísla zo dňa dd. júna 2013. Týmto sa spoločnosť obchodné meno stala záujemcom vo vyhlásenej výzve.

 

Verejnému obstarávateľovi bola v stredu, 15. januára 2014, o 09.14 z e-mailovej adresy text@text.domena na e-mailovú adresu michal.matas@obstaravatelska.sk doručená prvá žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a súťažných podkladov podľa § 38 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z.z., č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 Z.z., č. 442/2008 Z.z., č. 213/2009 Z.z., č. 289/2009 Z.z., č. 402/2009 Z.z., č. 503/2009 Z.z., č. 73/2010 Z.z., č. 129/2010 Z.z., č. 58/2011 Z.z., č. 158/2011 Z.z., č. 182/2011 Z.z., č. 223/2011 Z.z., č. 231/2011 Z.z., č. 348/2011 Z.z., č. 550/2011 Z.z., č. 91/2012 Z.z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní):

 

Úvodom:

Cit.: Podmienky účasti nestanovujú v Technická a odborná spôsobilosť (podľa §28 ZVO) u experta, ktorý poskytoval minimálne 5 rokov právne poradenstvo pre oblasť týkajúcu sa programov a projektov podpory rozvoja malého a stredného podnikania podmienku výkonu funkcie advokáta/príp. zapísania v Slovenskej advokátskej komore. Súťažné podklady časť E) Obchodné podmienky poskytovania prioritnej služby uvádzajú vzorovú zmluvu, kde je uvedený aj zákon o advokácii č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prvá položka prvej žiadosti o vysvetlenie:

Je potrebné aby mal uchádzač, ktorý má k dispozícii požadovaného experta, ktorý nie je advokát v predmete činnosti právne služby?

Vysvetlenie prvej položky prvej žiadosti o vysvetlenie:

Nie. Musí ale preukázateľne disponovať osobou, ktorá je podľa slovenského právneho poriadku oprávnená vykonávať plnenie uvedené v druhej časti odseku 4 bodu „II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)“ výzvy na predkladanie ponúk, časť oznámenie o výzve: „Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu.“ Znamená to teda, že ak záujemca nemá v predmete podnikania právne služby, splní podmienku účasti prostredníctvom iného subjektu, ktorý je členom skupiny dodávateľov alebo poddodávateľom.

 

Druhá položka prvej žiadosti o vysvetlenie:

Je možné túto podmienku účasti naplniť s predmetom činnosti - činnosť organizačných a ekonomických poradcov alebo inou?

Vysvetlenie druhej položky prvej žiadosti o vysvetlenie:

Nie. V slovenskom právnom poriadku je kodifikovaný princíp, že právne služby môže za úplatu a opakovane poskytovať len advokát alebo ním splnomocnený advokátsky koncipient. V prípade euroadvokátov (tiež usadený advokát) sa vyžaduje, aby takáto osoba bola zapísaná v Zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (princíp z implementácie smernice o voľnom pohybe služieb na Spoločnom trhu EÚ). Z minulosti ostali v živnostenskom aj obchodnom registri zapísané v predmete podnikania (predmete činnosti) niektorých subjektov aj právne služby. Takýto stav je porušením zákona, lebo živnostník, ktorý nie je advokátom poskytovať právne služby iným právnickým osobám v oblasti obchodného práva nesmie a obchodná spoločnosť (okrem a.s.) môže poskytovať právne služby prostredníctvom advokátov identifikovaných v žiadosti o zápis do Obchodného registra SR a to len v tom prípade, ak je poskytovanie právnych služieb výhradným a jediným predmetom podnikania (predmetom činnosti) tejto obchodnej spoločnosti. Tieto spoločnosti sú tiež zapísané v registri SAK.

 

Tretia položka prvej žiadosti o vysvetlenie:

Môže zabezpečiť takýto uchádzač ktorý nemá v predmete činnosti právne služby podmienku účasti formou subdodávateľa, ktorý právne služby poskytuje?

Vysvetlenie tretej položky prvej žiadosti o vysvetlenie:

Áno. Splniť podmienku účasti (technickej alebo) odbornej spôsobilosti je zo zákona umožnené každému záujemcovi alebo uchádzačovi v rámci skupiny dodávateľov alebo prostredníctvom tretej osoby a verejný obstarávateľ toto právo nesmie nijak modifikovať alebo zakázať. Vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk sa predpokladá, že ponuku predložia buď skupiny dodávateľov alebo záujemca s poddodávateľom. Pravdepodobnosť, že by advokát mal aj iné vzdelanie alebo prax, tak ako to vyžadujú podmienky účasti a na túto činnosť mal založenú inú obchodnú spoločnosť je nízka a v určitých kombináciách aj zo zákona vylúčená.

 

Štvrtá položka prvej žiadosti o vysvetlenie:

Môže uchádzač meniť a dopĺňať zmluvu podľa časti E) súťažných podkladov označenú ako „vzorová zmluva"?

Vysvetlenie štvrtej položky prvej žiadosti o vysvetlenie:

Áno. V súťažných podkladoch v časti “E. Obchodné podmienky poskytovania prioritnej služby“ v druhom odseku pod titulom „Všeobecné ustanovenia“ sa uvádza:

Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené vo vzorovom návrhu nepomenovanej zmluvy (Príloha č. 1). Prípadné doplnky alebo zmeny zmluvy nesmú byť v neprospech verejného obstarávateľa v postavení objednávateľa – môžu byť predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzatvorením zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 45 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého „Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.“ Návrh uvedených doplnkov a zmien v prípade potreby predloží uchádzač osobitným dokladom na záver predložených obchodných podmienok, s uvedením nadpisu „Návrh doplnkov, resp. zmien obchodných podmienok“, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, s presnými odkazmi na jednotlivé body zmluvy (prípadne na návrh Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „OZP“) a Technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), ak ich uchádzač uplatní).

Uplatnenie tohto ustanovenia je ale veľmi citlivé, lebo prípustné sú len také zmeny a doplnky vzorovej zmluvy, ktoré sú s pôvodným textom „ekvivalentné“. Inak povedané „spresňujú“ pôvodný text, prispievajú k zvýšeniu „transparentnosti“ a „jednoznačnosti“. Verejný obstarávateľ odmietne všetky také zmeny a doplnky, ktoré by viedli k „neporovnateľnosti“ zmlúv voči ostatným uchádzačom (podstatnej zmene významu ktoréhokoľvek ustanovenia).

Verejný obstarávateľ týmto zasiela záujemcovi spoločnosti obchodné meno vysvetlenie prvej žiadosti o vysvetlenie. Súčasne informuje záujemcu, že vysvetlenie mu bude doručené výhradne v elektronickej podobe na e-mailové adresy text@tex.domena, ktorú identifikoval v prijatej žiadosti o vysvetlenie

Pekný deň.

 

Michal Maťaš

poradca Fondu fondov s.r.o. pre verejné obstarávanie

 

Co : Ing. Branislav Šafárik, konateľ, Fond fondov s.r.o.

__________________________________

Prvá obstarávateľská spol. s r.o.

Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, vzdelávanie, tréningy

vrátane „on job“ trainings, legislatíva, obstarávanie v zahraničí, poradenstvo, metodika,

procesný audit obstarávania, systémy (riadenia kvality) verejného a súkromného obstarávania,

konanie v žiadostiach o nápravu, námietkach, poradenstvo v súdnych sporoch vo verejnom obstarávaní,

príprava a kontrola ponúk a súťažných návrhov

 

Ing. Michal Maťaš, CSc.

riaditeľ

konateľ

osoba zapísaná od 2001 do 30. Júna 2013 pod reg. č. Š0003-05-2001 v Zozname

odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie vedenom na ÚVO

 

Hattalova 2

mestská časť Bratislava - Nové Mesto

SK-831 03 Bratislava 3

Slovenská republika

 

Tel.: +421 905 829 508

E-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk

 

IČO: 46 109 579

DIČ: 2023244960

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

č.ú. 4013320298/7500

BIC (SWIFT) CEKOSKBX

IBAN SK13 7500 0000 0040 1332 0298

Zapísaný v OR Obvodného súdu Bratislava I, odd. Sro vl.č. 71784/B

 

Pred vytlačením tohto mailu prosím zvážte dopad na životné prostredie. Ďakujem! Please consider the environment impact before printing this e-mail. Thanks!

 

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is prohibited and may be unlawful. Please advise the sender immediately by reply the e-mail and subsequently delete this message.

 

Informácie, ktoré sú obsahom tejto elektronickej správy, sú dôverné a môžu byť chránené podľa právnych predpisov. Táto elektronická správa je určená výhradne adresátovi. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej správy, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže by považované za protiprávne. Prosím, informujete okamžite odosielateľa odpoveďou na túto správu a následne ju vymažte.

Oznamenie o ocp Ostatne 201401201000 pre PRJMANAG FF-02-2013

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Informácia

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Fond fondov, s.r.o.

 

IČO: 31384943

 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Slovensko

 

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01

 

Bratislava II., Slovenská republika

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

Mobil: +421 905829508

 

Telefón: +421 248287413

 

Fax: +421 248287413

 

Email: fondfondov@fondfondov.sk

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

 

Názov pridelený zákazke: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s

 

rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

 

Číslo oznámenia vo VVO: 20234-WYS, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

 

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.01.2014

 

Dátum odoslania tejto informácie: 19.01.2014

 

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

 

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Request for Participation PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní

(o zaradenie do procesu verejného obstarávania)

 

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

Zaradenie do finančných limitov: podlimitná zákazka

 

Regist. číslo verejného obstarávania: FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Vybrané položky z CPV: 79421000-1

 

Názov predmetu zákazky: „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“:

 

Výzva zverejnená: vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS

 

 

Obchodné meno / názov spoločnosti

(alternatívne: meno, priezvisko a tituly pre FO)

ktorá žiada o účasť: _________________________________________________

údaj podľa dokladu o oprávnení podnikať

 

Adresa sídla žiadateľa) _________________________________________________

ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje)

 

Adresa pre doručovanie na účely tohto

verejného obstarávania (ak je iná ako

adresa sídla žiadateľa) _________________________________________________

ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje)

Meno priezvisko, tituly a postavenie

štatutárneho zástupcu žiadateľa

_________________________________________________

štatutárny zástupca žiadateľa

 

Meno priezvisko, tituly a postavenie

kontaktnej osoby žiadateľa pre

tento prípad verejného obstarávania *) ________________________________________________

kontaktná osoba žiadateľa

 

Registrácia:

__________________________________________________

organizácia a typ registra (zoznamu)

 

Telekomunikačné údaje žiadateľa: Pevná linka *): _______________________

 

Fax *): _______________________

 

Mobil *): _______________________

 

E-mail *): ________________________ Max. kapacita pre 1 správu ___ MBytov

 

Domovská stránka: _______________________

 

 

Obchodné údaje žiadateľa: IČO: _______________________

 

DIČ: _______________________

 

IČ DPH: _______________________

 

Peňažný ústav: _______________________

 

Číslo účtu: _______________________

 

 

V Bratislave: _______________________

 

Touto žiadosťou o účasť podanou v určenej lehote v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadam záväzne o zaradenie do procesu verejného obstarávania organizovaného Fondom fondov, s.r.o. v postavení osoby podľa § 6, ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 24 ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku v analógii s § 51 zákona o verejnom obstarávaní na poskytovanie prioritných služieb kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní a súčasne žiadame o poskytnutie / zaslanie súťažných podkladov a vyjadrujem súhlas so spracovaním našich osobných údajov (ak budú poskytnuté) v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely tohto zadávania zákazky Fondom fondov, s.r.o.

 

 

 

___________________________________

štatutárny zástupca (potenciálneho) záujemcu

meno, priezvisko, tituly, postavenie

VVO 252_2013 z 23.12.2013 c.o. 20234-WYS vyzva na predl.ponuky do plz

 

Vestník verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013, ozn. č. 20234 - WYS

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Fond fondov, s.r.o.

IČO: 31384943

Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

Mobil: +421 905829508

Telefón: +421 248287413

Fax: +421 248287413

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

SU - Štátna agentúra/úrad

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO

Iný (špecifikujte): Podpora rozvoja malého a stredného podnikania prostredníctvom rizikového kapitálu

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo

11

Hlavné miesto poskytovania služieb: Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

NUTS kód:

SK010

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov. Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí:

Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

1.Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka

2.Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

3.Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách)

4.Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a orgánmi verejnej správy

Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

5.Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou

6.Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

7.Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu

Poskytovanie podporných služieb

8.Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

9.Organizačná príprava

10.Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

11.Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa)

12.Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 79421000-1

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 72224000-1, 79421100-2, 79100000-5, 79111000-5, 66122000-1

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 12 mesiacov. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosť a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len s písomným súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia cca 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby.

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota 39 999,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad")o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukáže tým, že v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní].

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v žiadosti o účasť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať každý člen skupiny dodávateľov osobitne. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požadované doklady a dokumenty preukazujú solventnosť a finančnú stabilitu uchádzača. Primeranosť podmienky účasti tkvie v tom, že banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícii a disciplinovanosti uchádzača pri plnení záväzkov. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie finančnej stability záujemcu, a to dôvodu, že úspešný záujemca alebo uchádzač musí sám finančne pokryť financovanie celého predmetu zákazky do jeho protokolárneho odovzdania.

2.2. Čestné vyhlásenie záujemcu/uchádzača, že predložil vyjadrenia od všetkých bánk alebo pobočiek zahraničnej banky v ktorých má vedené účty.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ týmto získa dôkaz, že podmienka účasti uvedená vyššie je splnená pre všetky peňažné ústavy (banky) v ktorých má úspešný uchádzač vedené účty. Primeranosť vyplýva z faktu, že touto podmienkou sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača, ktorý má konflikt v bankovom sektore a za účelom získať zákazku si špekulatívne zriadi účet v inej banke.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 2.1. Vo vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že:

a) uchádzač nebol za predchádzajúce 3 roky v nepovolenom debete, ak bol, predloží zdôvodnenie prečo sa tak stalo, b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, c) jeho bežný účet za posledné 3 roky nebol a nie je predmetom exekúcie.

Doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené fotokópie nie staršie ako 3 mesiace ku dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponuky.

2.2. Štandard sa neurčuje

Doplňujúci štandard: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyku, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky , týkajúce sa odbornej spôsobilosti, uvedené v § 28 ods. 1 písm. g) ZVO. Uchádzač predloží doklady obsahujúce údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Odôvodnenie primeranosť podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ týmto získa dôkaz, že uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady pre poskytovanie služby a to jednak po stránke vzdelania a jednak po stránke praktických skúseností. Primeranosť vyplýva z faktu, že touto podmienkou účasti sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača, ktorý nemá buď potrebnú úroveň teoretických poznatkov alebo praktické skúsenosti týkajúce sa predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý má minimálne 2 ročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu týkajúceho sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti ekonómie, finančníctva alebo práva. Ďalej preukáže že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý poskytoval minimálne 5 rokov právne poradenstvo pre oblasť týkajúcu sa programov a projektov podpory rozvoja malého a stredného podnikania. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti práva. Dokladom o vzdelaní je originál alebo úradne overená fotokópia diplomu. Dokladom o praxi je buď potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad od odberateľa, prípadne iný doklad, z ktorého je potvrdenie o praxi zrejmé. Takýmto dokladom môže byť aj zoznam poskytnutých právnych služieb pre podporu malého a stredného podnikania služieb v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO, pokiaľ je z neho zrejmá prax experta.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)

Časť: 1

Názov: Cena

Váha: 40%

Časť: 2

Názov: Dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch.

Váha: 30%

Časť: 3

Názov: Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom vo vzťahu k fyzickej osobe (fyzickým osobám), ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (vykonávajú) (podľa § 107 písm. a) ZVO)

Váha: 30%

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

FF-02/2013/plz/pS/MM

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 20.01.2014 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uveďte Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 20.01.2014 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 20.01.2014 10:05

Miesto : Zasadacia miestnosť Fondu fondov, s.r.o. v mieste sídla verejného obstarávateľa (na 5. poschodí).

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárny zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, po predložení dokladu totožnosti alebo nimi splnomocnení zástupcovia po predložení plnej moci a dokladu totožnosti.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

a) Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu byť nahradené v zmysle zákona čestným vyhlásením alebo ekvivalentným dokumentom v závislosti od právneho poriadku platného v sídle uchádzača. Ak uchádzač nahradí doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, musí toto čestné vyhlásenie obsahovať všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. Dodatočné informácie alebo doklady, ktoré neboli obsiahnuté v čestnom vyhlásení je verejný obstarávateľ povinný odmietnuť, lebo by viedli k zvýhodneniu uchádzača pred inými uchádzačmi. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača, ktorý nahradil doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením na predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópii v určenej lehote a spôsobom ako predkladal ponuku. Verejný obstarávateľ je povinný potom vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

b) Odporúča sa, aby predkladané doklady a dokumenty boli zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky, aby boli zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať všetky požadované údaje a aby bol k nim vyhotovený kompletný zoznam všetkých predkladaných dokumentov podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu.

c) Doklady záujemcov so sídlom mimo územie Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.

d) Odporúča sa, aby bol každý list predkladaných dokladov vo väzbe očíslovaný a to bez rozdielu, o aký list predkladaných dokladov ide. Spôsob použitej väzby by mal zabezpečiť trvalú nerozoberateľnosť.

e) Záujemcovi sa odporúča, aby po prevzatí súťažných podkladov vyplnil formálnu žiadosť o účasť podľa štandardného formulára v prílohe súťažných podkladov pre elimináciu pochybení v komunikácii.

f) Verejný obstarávateľ bude uprednostňovať potvrdenú elektronickú komunikáciu pred listinnou.

g) Verejný obstarávateľ určil minimálnu lehotu viazanosti ponúk do 15. mája 2014.

h) Skratka ZVO je platné znenie zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého je tento postup vyhlásený.

i) Uchádzač je zo zákona povinný ponuku rozdeliť na dve časti. Prvou je časť ponuky ostatné. Táto časť ponuky obsahuje všetky doklady a dokumenty predpísané zákonom a určenom verejným obstarávateľom okrem tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritéria najnižšia cena určeným verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, a všetkých cenových údajov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluve alebo tých cenových údajov, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhlásenej výzvy a textom Ostatné. Účelom prvej časti ponuky (ostatné) je utajenie všetkých cenových údajov až do doby otvárania ponúk v časti Kritéria. Zverejnenie cenových údajov v časti ostatné je hrubým porušením zákona o verejnom obstarávaní. Druhou je časť ponuky kritéria. Táto časť ponuky obsahuje tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritéria najnižšia cena určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a všetky cenové údaje, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluvy alebo tie cenové údaje, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom, uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhlásenej výzvy a textom Kritéria.

j) verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady na svojom profile, zriadenom na svojom domovskom sídle http://www.fondfondov.sk najbližší pracovný deň po zverejnení výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.

k) V súlade s § 100 ods. 7 písm. a) ZVO má verejný obstarávateľ právo, keď ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a právnické služby kategórie 21 podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ použije ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva.

l) Osobitné zmluvné podmienky: Zákaz konkurencie: Po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, ako aj jeden rok po jeho skončení, úspešný uchádzač nesmie vykonávať činnosti, vyvíjať podnikateľské a iné obchodné a obdobné aktivity s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie služieb a/alebo výkon činností podľa výsledku tohto verejného obstarávania vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, a to na vlastný a/alebo na cudzí účet inej osoby ako je objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom akejkoľvek inej fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby, resp. byť členom iného subjektu, alebo zmluvnou stranou akejkoľvek inej zmluvy, resp. propagovať a/alebo podporovať iný subjekt, ktorý je portfóliovou spoločnosťou verejného obstarávateľa (podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch). Ostatné podrobnosti o osobitných zmluvných podmienkach sú súčasťou súťažných podkladov.

l) verejný obstarávateľ nezruší vyhlásený postup verejného obstarávania ani v prípade, že bude vo vyhodnotení jediná ponuka.

m) Poradenstvo vo verejnom obstarávaní poskytuje Prvá obstarávateľská spol. s r.o. použitím dokumentov spĺňajúcich požiadavky § 2 ods. 1 Vyhlášky ÚVO č. 174/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní

n) Verejný obstarávateľ zadáva túto zákazku podľa § 100 ods. 7 ZVO, lebo preukázateľne ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a právnické služby, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

20.12.2013

A Pokyny pre uchadzacov PRJMANAG FF-02-2012

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

Časť ”A”

 

Pokyny na vypracovanie ponuky .

 

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzatvorenia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

Bratislava, december 2013

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

 

Časť I.

Všeobecné informácie

 

I.1. Identifikácia verejného obstarávateľa a jeho pravidiel zadávania zákazky 4-11

I.2. Predmet zákazky 12

I.3. Komplexnosť dodávky 13

I.4. Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky 13

I.5. Typ zmluvy 13

I.6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 13

I.7. Oprávnení uchádzači 13-14

I.8. Predloženie ponuky 14-16

I.9. Variantné a ekvivalentné riešenia 16

I.10. Platnosť ponuky 16

 

I.11. Náklady na ponuku a jej vlastníctvo 16-17

I.12. Podmienky verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní 17

 

 

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

 

II.1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom,

 

záujemcami a uchádzačmi 17-18

 

II.2. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 18

II.3. Prehliadka miesta dodania predmetu zákazky 18

II.4. Doručovanie a náhradné doručovanie 18-20

 

 

Časť III.

Príprava ponuky

 

III.1. Jazyk ponuky 20

III.2. Obsah ponuky 21

 

III.3. Podmienky účasti záujemcov a kritériá na ich hodnotenie 21-24

 

III.4. Zábezpeka 24

III.5. Mena a ceny uvádzané v ponuke 24

III.6. Vyhotovenie ponuky a odporúčané vzory formulárov pre časti ponuky 24-25

 

 

 

Časť IV.

Predkladanie ponúk

 

IV.1. Označenie ponúk 26

IV.2. Miesto a termín predkladania ponúk 26

IV.3. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 26-27

 

 

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

 

V.1. Otváranie ponúk 27-29

V.2. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 29

V.3. Preskúmanie ponúk 29

V.4. Oprava chýb pri písaní a počítaní 29-30

V.5. Vysvetľovanie ponúk 30-31

V.6. Mena na vyhodnotenie ponúk 31

V.7. Vyhodnotenie ponúk 32

V.8. Kritérium na hodnotenie ponúk 32-33

 

 

Časť VI.

Prijatie zmlúv (zmluvy)

 

VI.1. Informácia výsledku vyhodnocovania ponúk 33

VI.2. Prijatie zmluvy 34

 

Časť VII.

Prílohy

 

VII.1. Odporúčaný vzor čestného vyhlásenia 34-35

VII.2. Odporúčaný vzor potvrdenia o prevzatí ponuky 36-37

VII.3. Východiskové oprávnenia a iné záväzné dokumenty 37

VII.4. Odporúčané chronologické usporiadanie časti ponuky „Ostatné“ 37

VII.5. Odporúčané chronologické usporiadanie časti ponuky „Kritériá“ 38

VII.6. Formulár žiadosti o účasť (o zaradenie do procesu verejného obstarávania / o súťažné podklady 39-40

VII.7. Univerzálna všeobecná forma čestného vyhlásenia ako náhrada dokladov a dokumentov v zadávaní civilnej zákazky na splnenie podmienok účasti 41-46

VII.8. Odporúčaná notifikácia doručenia elektronicky doručovaného dokumentu 47

VII.9. Odporúčaný vzor referencie o úspešne realizovanej zmluve (zákazke) 48-49

VII.10. Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale ponuky 50

VII.11. Odporúčaný vzor textu na vnútorných obaloch ponuky 51

 

 

Časť I.

Všeobecné informácie

 

 

I.1. Identifikácia verejného obstarávateľa a jeho pravidiel zadávania zákazky

 

I.1.1.

Názov organizácie:

Fond fondov, s.r.o.

 

Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní

§ 6 ods. 1 písm. a)

 

Sídlo:

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

 

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

 

 

a) zmluvných:

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

 

b) technických:

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

 

Bankové spojenie:

Tatra banka akciová spoločnosť

 

Číslo účtu:

2620731065/1100

 

IČO:

31384943

 

IČ DPH:

2020397401

 

IČ DPH:

SK2020397401

 

Telefón:

+421 238102440

 

E-mail riaditeľ:

 

poradca pre verejné obstarávanie:

safarik@fondfondov.sk; fondfondov@fondfondov.sk michal.matas@obstaravatelska.sk

 

Dom. stránka

http://www.fondfondov.sk

 

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 8028/B

 

Uchádzač, ktorý do doručenia týchto súťažných podkladov nevyplnil štandardnú formálnu žiadosť o účasť je verejným obstarávateľom vyzvaný, aby bezodkladne po získaní týchto súťažných podkladov vyplnil formálnu žiadosť o účasť (o zaradenie do procesu verejného obstarávania) z dôvodov jednoznačnosti jeho identifikácie a komunikácie. Formulár je uvedený v časti prílohy.

 

I.1.2. Právne predpisy podľa ktorých sa zákazka zadáva:

 

I.1.2.1. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z.z., č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 Z.z., č. 442/2008 Z.z., č. 213/2009 Z.z., č. 289/2009 Z.z., č. 402/2009 Z.z., č. 503/2009 Z.z., č. 73/2010 Z.z., č. 129/2010 Z.z., č. 58/2011 Z.z., č. 158/2011 Z.z., č. 182/2011 Z.z., č. 223/2011 Z.z., č. 231/2011 Z.z., č. 348/2011 Z.z., č. 550/2011 Z.z., č. 91/2012 Z.z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 Z. z. (po 21. novele) (tu a inde zákon o verejnom obstarávaní).

I.1.2.2. Zákon 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

I.1.2.3. Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. a ďalej v znení Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky 375/1999 Z. z., v znení zákona č. 276/2001 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva financií SR č. 536/2003 Z. z.

I.1.2.4. Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

I.1.2.5. Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)

I.1.2.6. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákonov č. 350/2004 Z.z., č. 651/2004 Z.z., č. 340/2005 Z.z., č. 523/2005 Z.z., č. 656/2006 Z.z., č. 215/2007 Z.z., č. 593/2007 Z.z., č. 378/2008 Z.z., č. 465/2008 Z.z., č. 83/2009 Z.z., č. 258/2009 Z.z., č. 471/2009 Z.z., č. 563/2009 Z.z., č. 83/2010 Z.z., č. 490/2010 Z.z., č. 331/2011 Z.z. a č. 406/2011 Z.z.

I.1.2.7 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.1.2.8. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.

I.1.2.9. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z.

 

I.1.2.7. V prípade súdnych sporov sa uplatní právny poriadok Slovenskej republiky a miestne príslušný súd na území Slovenskej republiky.

 

 

I.1.3. Definície pojmov neupravených alebo čiastočne neupravených v zákone o verejnom obstarávaní a v iných právnych predpisoch SR a platných pre túto vyhlásenú výzvu na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky (heslá sú usporiadané abecedne)):

 

- doklad

Doklad je ucelená písomná informácia, ktorá môže byť doplnená obrázkami, fotografiami, grafmi, obchodnými alebo inými značkami, podpismi a odtlačkami pečiatok, vyjadrujúca vec alebo jej skutkový stav, ktorú možno priamo použiť na právne úkony vo vzťahu k veci alebo jej skutkovému stavu, ktorý vyjadruje.

 

- dokument

Dokument je ucelená písomná informácia, ktorá môže byť doplnená obrázkami, fotografiami, grafmi, obchodnými alebo inými značkami, podpismi a odtlačkami pečiatok, vyjadrujúca vec alebo jej skutkový stav, ktorú ale z formálnych dôvodov nie je možné priamo použiť na právne úkony vo vzťahu k veci alebo jej skutkovému stavu, ktorý vyjadruje.

 

- evidencia záujemcov

Evidencia záujemcov je štandardný obstarávateľský dokument verejného obstarávateľa, do ktorého verejný obstarávateľ, v čase od zverejnenia výzvy časť oznámenie v e-Vestníku verejného obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk, zapisuje záujemcov, o ktorých potom vedie záznamy. Evidencia záujemcov obsahuje najmä tieto položky:

 

a) Obchodné meno alebo úradný názov:

b) Obchodné meno používané záujemcom

c) Adresa sídla:

d) Korešpondenčná adresa / adresa prevádzkarne:

e) Štatutárny(i) zástupca(ovia):

f) Kontaktná osoba:

g) Tel. do sídla:

h) Tel. kontaktný:

i) Fax:

j) e-mailová adresa(y)

k) Domovská stránka(y)

l) IČO:

m) DIČ:

n) IČ DPH:

o) Peňažný ústav (pobočka):

p) Číslo účtu:

q) Registrácia:

r) Kategória veľkosti organizácie:

s) Predmet prevažujúcej činnosti

t) Predmet podnikania obchodnej spoločnosti / živnostníka alebo predmet činnosti inej organizácie, ktorý súvisí s predmetom zákazky

u) Žiadosť o účasť / výzva (dátum, spôsob doručenia):

v) Identifikačný formulár (dátum a spôsob doručenia)

w) Dátum a spôsob poskytnutia (sprístupnenia) súťažných podkladov

x) Dátum a spôsob potvrdenia prevzatia súťažných podkladov

y) Osobitné spôsobilosti, oprávnenia, certifikáty a registrácie

 

Ponuku do vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk môže predložiť aj ten, kto nepožiadal o súťažné podklady alebo si prejavom vlastnej vôle alebo tie, ktoré mu boli na základe je žiadosti o účasť zaslané si nedbalosťou neprevzal a to napriek tomu, že o ne požiadal a boli mu doručené. Súťažné podklady sú zverejnené na http://www.fondfondov.sk.

 

- iná sprievodná dokumentácia

Iná sprievodná dokumentácia sú doklady a dokumenty, ktoré poskytuje verejný obstarávateľ v priamom vzťahu k výzve, časť súťažné podklady za účelom ich správneho pochopenia, vysvetlenia, zmeny alebo doplnenia. Sú nimi najmä vysvetľovanie výzvy, časť súťažné podklady a zmeny a doplnky výzvy, časť súťažné podklady a redakčné opravy výzvy v e-Vestníku verejného obstarávania.

 

- intelektuálne podmienená služba

Intelektuálne podmienená služba je taká služba, na ktorú sa vzťahuje osobitná zákonná výnimka upravená pre podlimitné zákazky v § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní takto: „Ak ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby, právnické služby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie, služby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ

a) môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,

b) nie je povinný použiť elektronickú aukciu a

c) môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 %, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.“.

 

- notifikácia doručenia

Notifikácia doručenia (alebo len notifikácia) je procesný úkon, ktorého sprievodnou vecou je doklad alebo dokument, ktorým povinná osoba potvrdí oprávnenej osobe že jej bol nejaký doklad alebo dokument alebo ich kombinácia doručená a ním prevzatá. Vo verejnom obstarávaní nesmie žiadna oprávnená alebo povinná osoba v žiadnom čase odmietnuť vydať notifikáciu a prijať dokument alebo doklad alebo ich kombináciu. Notifikácia sa vydáva len vtedy, ak neexistuje iný zákonný a obvyklý spôsob potvrdenia doručenia dokladu alebo dokumentu. Príkladom, keď sa uplatňuje notifikácia je osobné alebo elektronické doručenie. Príkladom, keď sa notifikácia neuplatňuje sú zásielky doručované poštou, doručovateľskou službou alebo kuriérom.

 

- obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo je podľa tejto výzvy, časť súťažné podklady jedna individuálna informácia alebo taká množina informácií o uchádzačovi alebo o záujemcovi, ktorých zverejnenie nie je povinné podľa osobitných predpisov (nie sú to povinne zverejňované informácie) a ktorých zverejnenie by spôsobilo alebo mohlo spôsobiť poškodenie oprávnených obchodných záujmov uchádzača alebo záujemcu. O tom, čo je predmetom obchodného tajomstva, rozhoduje vo verejnom obstarávaní uchádzač a záujemca. Zverejnenie obchodného tajomstva bez súhlasu uchádzača alebo záujemcu sa opovažuje za hrubé porušenie pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a môže mať trestnoprávne následky. Obchodné tajomstvo má črty súkromnoprávnej povahy (jeho právna úprava je obsiahnutá v kódexe obchodného práva). Obchodné tajomstvo je významom podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní totožné s právnou úpravou podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) v ustanoveniach § 17 až § 20. Obchodným tajomstvom sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súvisia so subjektom oprávneným dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavenú prácu a ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, pričom nie sú pre iné porovnateľné subjekty na vnútornom trhu Slovenskej republiky alebo na spoločnom trhu členských štátov Európskej únie bežne dostupné, majú byť podľa vôle tohto oprávneného subjektu utajené a oprávnený subjekt zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Aby určitá množina skutočností tvorila obchodné tajomstvo, musí obsahovať všetkých päť nasledovných významových znakov:

Znaky obchodnej povahy, napríklad databáza zákazníkov (klientov, obchodných partnerov) oprávneného subjektu, obchodné plány, odbytové možnosti, marketingové štúdie, reklamné aktivity, katalóg obchodných zmlúv, obeh účtovných dokladov, kalkulácia nákladov, cenotvorba (určovanie cien výrobkov a služieb), finančné a výročné správy oprávneného subjektu, strategické zámery oprávneného subjektu do budúcnosti, analýzy podnikateľského rizika, daňovo-odvodové zaťaženie oprávneného a údaje o tržbách a obrate firmy. Znaky výrobnej povahy (napríklad údaje týkajúce sa výrobného procesu a jeho racionalizácie alebo reštrukturalizácie, postupy inovácie výroby, automatizácie výroby a vyčíslovania noriem prirodzených úbytkov). Znaky technickej povahy, napríklad technické predlohy, návody, výkresy, vzory, modely (prototypy) výrobkov, technické a konštrukčné riešenia, zlepšovacie návrhy, projektová dokumentácia a výsledky vývoja a výskumu.

Znaky materiálnej a nemateriálnej hodnoty. Skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo musia mať skutočnú alebo aspoň predpokladanú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu. Hodnota týchto skutočností musí byť aktuálne preukázaná (obchodný kontrakt, podľa ktorého dochádza k plneniu), alebo je daná potenciálne do budúcnosti (marketingová štúdia, na základe ktorej zvolí oprávnený subjekt ďalší postup). Tieto skutočnosti majú pritom materiálnu, čiže v peniazoch vyčísliteľnú hodnotu, alebo sú nositeľom hodnoty nemateriálnej povahy, ktorá sa nedá v peniazoch bezprostredne k určitému dátumu vyčísliť.

Znaky nedostupnosti na vnútornom trhu Slovenskej republiky alebo na spoločnom trhu členských štátov Európskej únie. Znamená to, že nie sú bežne prístupné na trhu medzi oprávnenými subjektmi podnikajúcim v porovnateľnom predmete podnikania alebo predmete činnosti, v ktorom podniká oprávnený subjekt prevádzkujúci organizáciu, na ktorý je obchodné tajomstvo naviazané. V zmysle tejto skupiny znakov je obchodné tajomstvo v štandardnom prostredí komparatívnou výhodou oprávneného subjektu, ktorý ním disponuje vo vzťahu ku konkurencii.

Znaky neverejnosti (utajenosti) vôle oprávneného subjektu. Obchodný zákonník neupravuje, akým spôsobom má oprávnený subjekt prejaviť vôľu, že určité skutočnosti považuje za obchodné tajomstvo a z tohto titulu majú byť podľa jeho vôle utajené. Pretože Obchodný zákonník nevyžaduje, aby bol prejav vôle oprávneného subjektu transformovaný do písomnej podoby, postačuje, ak sa tak stane aj ústnym neformálnym spôsobom. Aby sa však oprávnený subjekt nedostal do dôkaznej núdze, býva zvykom vydať v písomnej forme obežník alebo interný príkaz adresovaný zamestnancom spoločnosti alebo iným dotknutým osobám, v ktorom sa uvedie predmet obchodného tajomstva s dodatkom, že tieto skutočnosti majú byť podľa jeho vôle pri práci s utajovanými skutočnosťami na stupni utajenia „ vyhradené“ v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znaky zabezpečenia utajenia. Obchodný zákonník v žiadnom ustanovení neurčuje, akým spôsobom má oprávnený subjekt zabezpečiť utajenie svojho obchodného tajomstva. Osobitným spôsobom utajenia je kódovanie (inštalovanie bezpečnostného číselného kódu) vstupu do počítačových systémov alebo zadanie vstupných hesiel v technických nosičoch informácií (disketa, CD), v pamäti ktorých sú uložené údaje obsahujúce obchodné tajomstvo. Inou možnosťou je uloženie dokumentov alebo pamäťových médií s údajmi do trezoru alebo do depozitu súdu, prípadne do notárskej úschovy a podobne. Sem patrí aj stráženie sídla firmy súkromnou bezpečnostnou službou alebo nainštalovanie EZS vrátane bezpečnostných kamier do objektu a jeho napojenie na pult centrálnej ochrany.

Uchádzač je oprávnený označiť vo svojej ponuke za obchodné tajomstvo len také skutočnosti, ktoré sa vyznačujú všetkými piatimi významovými znakmi. Uchádzač nie je oprávnený označiť za obchodné tajomstvo žiadne také skutočnosti, ktorých zverejnenie je povinné podľa osobitných predpisov. Ak ktorékoľvek skutočnosti v ponuke uchádzača spĺňajú uvedených päť významových znakov a uchádzač ich napriek tomu v procese zadávania zákazky verejným obstarávaním zverejní, prestávajú byť pre účely verejného obstarávania obchodným tajomstvom. Upozornenie: Uchádzač predkladá ponuku v jednom origináli v listinnej podobe a jednom origináli na CD-ROM disku alebo na inom vhodnom elektronickom nosiči, pričom elektronická forma ponuky nesmie obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za obchodné tajomstvo, čo sa dosiahne ich začierneným alebo ekvivalentným vhodným spôsobom. Táto ponuka bude zaslaná do CRDVO a tam bude zverejnená.

 

- parafa

Parafa je všeobecne ustálený znak alebo systém znakov vyhotovených rukou alebo iným pohybovým orgánom osoby konajúcej oprávnene vo vzťahu k tomuto verejnému obstarávaniu potvrdzujúci jedinečné vyjadrovanie vôle s využitím dokumentu alebo dokladu pre účely tohto verejného obstarávania a nemá priamy vzťahu k právnym úkonom. Parafa nemusí nijako súvisieť s podpisom. Parafa slúži na ochranu záujemcu alebo uchádzača. Jej umiestnenie na doklade alebo dokumente nie je podľa týchto súťažných podkladov upravené. Parafa nie je a podľa týchto súťažných podkladov ani nemôže byť vyjadrením súhlasu s obsahom dokumentu, ku ktorému je pripojená. Parafa nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravená a ani nie je vyžadovaná.

 

- podpis

Podpis je všeobecne ustálený znak alebo systém znakov vyhotovených rukou alebo iným pohybovým orgánom osoby konajúcej oprávnene vo vzťahu k tomuto verejnému obstarávaniu potvrdzujúci identitu a úmysel tejto osoby ako jedinečné vyjadrovanie vôle s obsahom alebo účelom dokument alebo dokladu podľa týchto súťažných podkladov v priamom vzťahu k právnym úkonom alebo k takým úkonom, ktoré môžu mať právne dôsledky. Je účelné, ak podpis uvedený oprávnenou alebo povinnou osobou pre účely tohto verejného obstarávania zodpovedá niektorému podpisovému vzoru, ktorý v minulosti táto osoba vyhotovila a je zdokumentovaný. Pri podpisovaní sa záujemcom a uchádzačom odporúča dodržiavať bod 20.15 STN 01 6910 „Pravidlá písania a úpravy písomností“ kde sa uvádza: „Podpis sa umiestňuje v pravej polovici listového papiera nad strojom napísané alebo vytlačené meno a priezvisko. Ak list nie je opatrený odtlačkom pečiatky, podpis sa umiestňuje pod odtlačok pečiatky. Na podpis sa musí vynechať dostatok miesta, aby neprekrýval odtlačok pečiatky a nezasahoval do strojom písaného alebo vytlačeného mena a priezviska. Ak písomnosť podpisujú zástupcovia dvoch organizácií, vpravo sa umiestňuje odtlačok pečiatky a podpis zástupcu tej organizácie, ktorá písomnosť vyhotovila.“ Podpis pre účely týchto súťažných podkladov má rovnaké právne dôsledky, ako je obvyklé v právnom poriadku Slovenskej republiky.

 

- poradie ponúk

Poradie ponúk je usporiadaná množina ponúk ako výsledok záverečného vyhodnotenia (tým je v prípade jej použitia elektronická aukcia), pri konečnom vyhodnotení časti ponuky „Kritériá“ v ktorej je na prvom mieste ponuka, ktorá dosiahla pri konečnom vyhodnotení najlepšiu hodnotu kritéria a ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme pokiaľ splní podmienky účasti, pokiaľ ich nahradil čestným vyhlásením. Poradie ostatných ponúk je určené klesajúcou hodnotou kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

 

 

- poradie uchádzačov

Poradie ponúk je usporiadaná množina uchádzačov, ktorých časti ponuky „Kritériá“ boli vyhodnocované komisiou na vyhodnotenie ponúk podľa kritéria najnižšia cena určeného verejným obstarávateľom na vyhodnocovanie ponúk, v ktorej je na prvom mieste uchádzač, ktorého časť ponuky dosiahla pri vyhodnocovaní najlepšiu hodnotu kritéria a ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme pokiaľ splní podmienky účasti, pokiaľ ich nahradil čestným vyhlásením, pokiaľ si nevyhradil uplatniť pravidlo podľa § 100 ods. 7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Poradie ostatných ponúk je určené klesajúcou hodnotou kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, pričom prví traja uchádzači sa môžu stať postupne (po krokoch) úspešní ak prvý nepredloží doklady na splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným vyhlásením alebo ak ani druhý nepredloží doklady na splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným vyhlásením.

 

- predkladanie ponúk v listinnej podobe

predkladanie ponúk v listinnej podobe je procesný úkon, ktorý vykonáva záujemca a po ukončení ktorého sa záujemca stane uchádzačom. Uchádzač je zo zákona povinný ponuku rozdeliť na dve časti. Prvou je „časť ponuky Ostatné“. Táto časť ponuky obsahuje všetky doklady a dokumenty predpísané zákonom a určené verejným obstarávateľom okrem „tabuľky návrhov uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk“, a všetkých cenových údajov a údajov o plnení kritérií (pokiaľ nie sú súčasťou plnenia podmienok účasti), ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluve alebo tých cenových údajov a údajov o plnení kritérií, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhláseného postupu a slovom „Ostatné“. Účelom prvej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ je utajenie všetkých cenových údajov a údajov o plnení kritérií (pokiaľ nie sú súčasťou plnenia podmienok účasti) až do doby otvárania ponúk v časti označenej slovom „Kritériá“. Zverejnenie cenových údajov a návrhov na plnenie kritérií (pokiaľ nie sú súčasťou plnenia podmienok účasti) v časti „Ostatné“ je hrubým porušením zákona o verejnom obstarávaní. Druhou je „časť ponuky označená slovom Kritériá“. Táto časť ponuky obsahuje „tabuľku návrhov uchádzača na plnenie kritérií“ určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, a všetky cenové údaje a číselné hodnoty návrhov na plnenie kritérií, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluve alebo tie cenové údaje, a číselné hodnoty kritérií, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhláseného postupu verejného obstarávania a slovom „Kritériá“. Obe časti ponuky sú potom vložené do jedného uzatvoreného nepriesvitného obalu označeného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. CD-ROM disky, ktoré slúžia na zverejnenie ponuky v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania je uchádzač povinný vyhotoviť tiež dva. Jeden zodpovedajúci časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ a druhý zodpovedajúci časti ponuky označenej slovom „Kritériá“. Aj tieto CD-ROM disky alebo DVD-ROM disky musia byť priložené k častiam ponuky v obaloch tej časti ponuky, ku ktorej patria.

Uchádzačovi sa odporúča, aby používal názvoslovie uvedené v právnom poriadku SR a definované v tomto vyhlásenom postupe verejného obstarávania.

 

- preukazovanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením

Preukazovanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením je založené na tom, že ak je pre uchádzača výhodné ponechať si originály alebo úradne overené kópie dokladov, uvedie uchádzač v ponuke všetky požadované informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti formou čestného vyhlásenia o ktorej sa má zo zákona za to, že je menej časovo a finančne náročné ale obsahuje všetky nevyhnutné informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. Pri tomto spôsobe preukazovania splnenia podmienok účasti dbá uchádzač na to, aby čestné vyhlásenie obsahovalo všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. Doklady vydané po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za z dôvodu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi nedajú vyhodnotiť ako splnenie podmienky účasti, lebo podmienka účasti musí byť splnená do lehoty na predkladanie ponúk. Dodatočné informácie alebo doklady, ktoré neboli obsiahnuté v čestnom vyhlásení, je verejný obstarávateľ povinný odmietnuť, lebo: a) je zo zákona povinný pre otváraním časti ponúk „Kritériá“ vyhodnotiť bezo zvyšku splnenie podmienok účasti predložených v časti ponuky „Ostatné“ a ak má za to, že uchádzač nesplnil podmienky účasti, je verejný obstarávateľ povinný vykonať všetky efektívne opatrenia, aby preukázala, že sa tak skutočne stalo a ďalej preto, že b) by dodatočne predkladané informácie viedli k zvýhodneniu uchádzača pred inými uchádzačmi (porušenie princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi). Navrhovaný všeobecný vzor čestného vyhlásenia na účely splnenia podmienok účasti je uvedený v prílohe tejto časti súťažných podkladov.

 

- vylúčenie

Vylúčenie je mimoriadny procesný úkon verejného obstarávateľa voči uchádzačovi, po ktorom v čase pred odoslaním informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk prestáva verejný obstarávateľ vo vzťahu k uchádzačovi vykonávať procesné úkony verejného obstarávania smerujúce k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi. Verejný obstarávateľ vykoná tento mimoriadny procesný úkon oznámením o vylúčení zaslanom vylúčenému uchádzačovi, všetkým záujemcom a uchádzačom a následne, keď sú verejnému obstarávateľovi doručené potvrdenia o prevzatí oznámenia o vylúčení od všetkých uchádzačov a záujemcov, oznámi tento procesný úkon aj Úradu pre verejné obstarávanie prostredníctvom IS ZÚ ÚVO a to v čase, keď vyčerpal všetky zákonné a efektívne prostriedky, aby odstránil pochybenie alebo nedostatky, pre ktoré k vylúčeniu musí zo zákonných dôvodov pristúpiť. Sú nimi najmä žiadosť a doplnenie a vysvetlenie podmienok účasti vrátane žiadosti o predloženie dokladov, ktoré uchádzač nahradil čestným vyhlásením a žiadosť o doplnenie a vysvetlenie ponuky (splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo spôsob alebo lehotu jeho dodania). Podľa týchto súťažných podkladov sa vylúčenie delí podľa charakteru na vylúčenie uchádzača a na vylúčenie ponuky. Proti vylúčeniu uchádzača nemôže uchádzač uplatniť opravný prostriedok. Dôvodnosťou vylúčenia uchádzača sa zaoberá Úrad pre verejné obstarávanie ex offo po doručení osobitného oznámenia o tom, že si všetci vylúčení uchádzači prevzali oznámenie o vylúčení uchádzača.

 

- vylúčenie ponuky

Vylúčenie ponuky je mimoriadny procesný úkon verejného obstarávateľa voči uchádzačovi, po ktorom v čase pred odoslaním informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk prestáva verejný obstarávateľ vo vzťahu k uchádzačovi vykonávať procesné úkony verejného obstarávania smerujúce k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi z dôvodu že preukázateľne identifikoval zákonné dôvody na vylúčenie súvisiace s pochybením v dokladoch a dokumentoch preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo s pochybením v spôsobe jeho dodania alebo s pochybením v inom príslušenstve dodania predmetu zákazky. Vylúčenie uchádzača súvisí v dokumentácii verejného obstarávateľa so zaradením ponuky uchádzača medzi obchodne neprijateľné ponuky na dodávku predmetu zákazky ale nijako nesúvisí s kvalifikovanosťou uchádzača alebo záujemcu.

 

- vylúčenie uchádzača

Vylúčenie uchádzača je mimoriadny procesný úkon verejného obstarávateľa voči uchádzačovi, po ktorom v čase pred odoslaním informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk prestáva verejný obstarávateľ vo vzťahu k uchádzačovi vykonávať procesné úkony verejného obstarávania smerujúce k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi z dôvodu že preukázateľne identifikoval zákonné dôvody na vylúčenie súvisiace s pochybením v dokladoch a dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Vylúčenie uchádzača súvisí v dokumentácii verejného obstarávateľa so zaradením vylúčeného uchádzača medzi subjekty, ktoré nie sú kvalifikované dodať predmet zákazky ale nijako nesúvisí s obchodnou stránkou jeho ponuky.

 

- vysvetľovanie súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie

Vysvetľovanie súťažných podkladov je ucelená písomná informácia, ktorá môže byť doplnená obrázkami, fotografiami, grafmi, obchodnými alebo inými značkami, podpismi a odtlačkami pečiatok, a ktorej účelom je z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov doručených všetkým záujemcom, ktorí o ne požiadali alebo ktorých vopred určil verejný obstarávateľ, v určenej lehote podľa týchto súťažných podkladov (piatok 10. januára 2014 do 12:00 žiadosť a pondelok 14. januára 2014 vysvetlenie) spresniť a poskytnúť výklad požiadaviek na predmet zákazky alebo výklad procesných úkonov verejného obstarávateľa v nich opísaných, aby boli pochopené všetkými záujemcami, registrovanými v evidencii záujemcov verejného obstarávateľa, pochopené rovnakým spôsobom (princíp rovnakého zaobchádzania so záujemcami) a zrozumiteľné (princíp transparentnosti). Vysvetlením súťažných podkladov môže dôjsť k zmene alebo doplneniu požiadaviek na predmet zákazky. Ak je zmena alebo doplnenie potrebné, je verejný obstarávateľ povinná vykonať redakčnú opravu súťažných podkladov, informovať o nej všetkých záujemcov, registrovaných v evidencii záujemcov verejného obstarávateľa a pokiaľ by to bola zmena významná, tak primerane upraviť lehotu na predkladanie ponúk uplatnením redakčnej opravy výzvy na predkladanie ponúk.

 

- výzva časť oznámenie

Výzva časť oznámenie je systém usporiadaných informácií rámcovo upravených v § 100 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v podrobnostiach sú upravené v elektronickom formulári v Informačnom systéme Zberu údajov Úradu pre verejné obstarávanie, použitím formulára č. 7 podľa Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu. ktorú zaslal verejný obstarávateľ na zverejnenie a ktorá bola zverejnená v e-Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS.

 

- výzva na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb

Výzva na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb je systém procesných úkonov a s nimi súvisiacich dokladov a dokumentov, ktorými verejný obstarávateľ podľa týchto súťažných podkladov zadáva zákazku na poskytnutie služby podľa zákona o verejnom obstarávaní uvedenom v tejto časti súťažných podkladov, ktorej predpokladaná hodnota vypočítaná verejným obstarávateľom podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní je nižšia ako 200 000,00 eur ale vyššia alebo rovná 20 000,00 eur. Základnými dokumentmi výzvy na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky sú výzva časť oznámenie a výzva časť súťažné podklady. Podstatné procesné úkony, doklady a dokumenty výzvy na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie predmetov zákazky, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, sú upravené v § 100 zákona o verejnom obstarávaní a týmito súťažnými podkladmi.

 

- výzva časť súťažné podklady

Výzva, časť súťažné podklady je totožná s pojmom upraveným v zákone o verejnom obstarávaní ako súťažné podklady. V prípade ak verejný obstarávateľ vykoná zmeny alebo doplnky výzvy, časť súťažné podklady, bezodkladne to oznámi všetkými záujemcom, registrovaným v evidencii záujemcov verejného obstarávateľa. Tým, ktorí požiadajú o výzvu, časť súťažné podklady neskôr, poskytne výzvu, časť súťažné podklady so zapracovanými zmenami a doplnkami, pričom táto úprava v nich bude zvýraznená graficky tak, že pôvodný tex bude znázornený červeným prečiarknutým písmom „text“ a platný text bude znázornený modrým boldom „text“.

 

- Zrejmá matematická chyba

Zrejmá matematická chyba podľa tejto výzvy, časť súťažné podklady je taká, pri ktorej bol zistený:

- rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom

 

- rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom

 

- hrubú chybu pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke

 

- nesprávny údaj jednotky miery alebo váhy vrátane jej nesprávneho symbolu jej násobku

 

- cena uvedená v tabuľke návrhov uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk je iná ako inde v časti ponuky „Kritériá“ napr. v údajoch týkajúcich sa návrhu zmluvy, v ocenenom výkaze výmer alebo v cenníku služieb a tovarov

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk nesmie opraviť zrejmú matematickú chybu, ak by vznikla pochybnosť o tom, že tým zvýhodní uchádzača, ktorý chybu spôsobil pred ostatnými uchádzačmi, alebo že tým zvýhodní jeho ponuku pred ponukami iných uchádzačov.

 

 

I.2. Predmet zákazky

 

I.2.1. Týmto verejným obstarávaním podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby, ktorá nie je obvykle dostupná na trhu, kategórie 11, prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní, vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk, sa obstaráva jeden jediný predmet zákazky:

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP. Zákazka nie je rozdelená na časti. Tvorí jeden kompaktný celok.

 

I.2.2. Stručný opis zákazky:

 

1) Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka.

2) Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

3) Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách)

4) Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu

5) Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou

6) Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

7) Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb

8) Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

9) Organizačná príprava

10) Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

11) Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa)

12) Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

 

Predpokladaná hodnota zákazky 39 999,00 eur (47 998,8eur s DPH)

 

1.2.3. Kód kombinovanej nomenklatúry Spoločného slovníka obstarávania

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce

79100000-5 Právne služby

79111000-5 Právne poradenstvo

66122000-1 Financovanie podnikov a rizikový kapitál

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

Neuplatňuje sa

 

I.2.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť C. Opis predmetu zákazky.

 

 

 

 

I.3. Komplexnosť dodávky

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 

I.4. Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ má na tento účel alokované vlastné zdroje.

 

 

I.5. Typ zmluvy

 

1.5.1. Výsledkom zadávania zákazky na poskytovanie prioritných služieb nie obvykle dostupných na trhu kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní je zákazka podľa § 3, ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (úplné znenie po 21. novele), ktorá je nepomenovanou zmluvou podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súbehu s primeraným uplatnením ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov týkajúcich sa poskytovania právnych služieb klientom (verejným obstarávateľom).

 

I.5.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok poskytovania prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní tvoria časti: D. Spôsob určenia ceny a E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

 

 

I.6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

 

I.6.1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

 

I.6.2. Požadovaný (predpokladaný) termín poskytovania prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní stanovený na dobu 12 mesiacov alebo neskôr, ak to v čase dosiahnutia fakturačnej odmeny vo výške 39 999,00 eur bez DPH t.j. celkovej ceny 47 998,80 eur s DPH. Presné termíny začatia poskytovania služby budú presne určené dohodou zmluvných strán s prihliadnutím na termín uzatvorenia zmluvy a potrebu spolupôsobenia. Tento údaj sa potom doplní do zmluvy, ktorej návrh je uvedený v časti E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

 

 

I.7. Oprávnení uchádzači

 

I.7.1. Uchádzač je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina právnických osôb – skupina dodávateľov, z ktorých aspoň jeden je oprávnený k poskytovaniu služieb projektového manažmentu alebo ekvivalentných (pozri výzvu) a aspoň jeden je oprávnený k poskytovaniu právnych služieb podľa osobitného predpisu (zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov), ktorá predloží ponuku. Nutnou podmienkou oprávnenosti uchádzača (skupiny dodávateľov) je, že poskytuje právne služby jedným z nasledovných spôsobov - ako:

- advokát

- advokátske spoločenstvo

- obchodná spoločnosť (okrem a.s.) založená na účely poskytovania právnických služieb

 

I.7.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb nie obvykle dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní nesmie zúčastniť.

 

I.7.3. Ak ponuku predloží právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v bode I.7.2., bude táto ponuka z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčená s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie..

 

I.7.4. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, ktorá ako združenie nemá spôsobilosť na práva a povinnosti, uzatvorí sa s ním multilaterálna zmluva s podmienkou, že v zmluve bude uvedené:

1.7.4.1. za akú časť predmetu zákazky zodpovedá ktorý člen skupiny dodávateľov v súbehu s jeho oprávneniami na podnikanie uvedenými v doklade o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby a uskutočňovať stavebné práce;

1.7.4.2. ako sa rozdelia práva a povinnosti toho člena skupiny dodávateľov, ktorý v priebehu realizácie stratí schopnosť dodať svoju časť,

pokiaľ sa nedohodne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní inak.

 

I.7.5. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v tejto vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk súčasne členom skupiny dodávateľov vylúčená s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie..

 

 

I.8. Predloženie ponuky

 

I.8.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť:

 

I.8.1.1. V časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ návrh nepomenovanej zmluvy bez cenových údajov a údajov tvoriacich súčasť kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk spolu na celý predmet zákazky v súlade s časťou E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. O návrhu nepomenovanej zmluvy je od okamihu doručenia oznámenia úspešnému uchádzačovi, že vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní, bola jeho ponuka prijatá, do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, je možné vyjednávať v ustanoveniach, v ktorých nie je žiadna zmluva v rozpore s ponukou úspešného uchádzača, so súťažnými podkladmi, s výzvou na predkladanie ponúk, časť oznámenie, právnym poriadkom SR, ale najmä s údajmi podľa ktorých bola ponuka vyhodnotená použitím kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

 

I.8.1.2 V časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ doklady a dokumenty požadované v oznámení o výzve na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb nie obvykle dostupných na trhu.

 

I.8.1.3 V časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ cenové údaje a údaje tvoriacich súčasť kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk spolu na celý predmet zákazky a tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

 

I.8.2. Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale podľa bodu IV.1. osobne, alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu IV.2.1 a v lehote podľa bodu IV.2.2.

 

I.8.3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku (samostatnú časť ponuky označenej slovom „Ostatné“ a samostatnú časť ponuky označenej slovom „Kritériá“ spoločne) prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu IV.2.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi (napr. dátum uvedený v poštovej knihe prijímateľa alebo inom doklade o doručení).

 

I.8.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode IV.2.1, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. Vzor potvrdenia je prílohou tejto časti súťažných podkladov v bode VII.2. Odporúčaný vzor potvrdenia o prevzatí ponuky verejným obstarávateľom.

 

I.8.5. Ak súčasťou ponuky nebude návrh nepomenovanej zmluvy na dodávku predmetu zákazky, pre celý predmet zákazky podľa bodu I.8.1.1, bude táto ponuka z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčená a s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie. Predtým verejný obstarávateľ vykoná všetky efektívne procesné úkony (napr. zašle žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponuky), aby sa presvedčil, že ponuka zmluvu skutočne neobsahuje.

 

I.8.6. Ak súčasťou ponuky nebudú akékoľvek doklady, resp. dokumenty požadované v oznámení o výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a určené právnym poriadkom Slovenskej republiky, bude táto ponuka z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčená s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie. Predtým verejný obstarávateľ vykoná všetky efektívne procesné úkony (napr. zašle žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponuky), aby sa presvedčil, že ponuka doklady, resp. dokumenty požadované v oznámení o výzve na predkladanie ponúk skutočne neobsahuje. Doplňovať a pozmeňovať doklady a dokumenty v ponuke uchádzačom je možné len na žiadosť verejného obstarávateľa. Na základe doktríny Úradu pre verejné obstarávanie je možné doplniť len taký doklad alebo dokument, ktorého existencia vyplýva z už predložených dokladov a dokumentov (napr. úradne neoverenú kópiu alebo položku čestného vyhlásenia nahradiť originálom alebo úradne overenou kópiou, ktorá obsahuje len tie informácie (majúce vplyv na vyhodnotenie ponúk), ktoré boli obsiahnuté v predloženom doklade alebo dokumente alebo v čestnom vyhlásení. Je pritom potrebné zabezpečiť aby: „Vysvetlením ponuky nedošlo k jej zmene.“ Doklady a dokumenty, u ktorých určuje zákon o verejnom obstarávaní, že nesmú byť staršie ako tri mesiace vzhľadom na lehotu na predkladanie ponúk, môžu byť vydané oprávnenými autoritami aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

 

I.8.7. Doplňovať, vymieňať alebo pozmeňovať doklady a dokumenty uvedené v § 26 až § 30 zákona o verejnom obstarávaní po lehote na predkladanie ponúk je prípustné, len zo zákonných dôvodov a na výzvu verejného obstarávateľa. Požiadavka výzvy verejného obstarávateľa sa nevzťahuje na doklady a dokumenty, ktorých informácie zverejnil uchádzač v čestnom vyhlásení. Tie je oprávnený uchádzač predložiť aj z vlastného podnetu.

 

I.8.8. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do

a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo

b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie,

pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

 

I.8.9. Zmeny je možné uskutočniť do lehoty na predkladanie ponúk len stiahnutím ponuky predloženej uchádzačom na základe písomnej žiadosti a doručením novej ponuky.

 

I.8.10. Chýbajúci doklad je možné dodať v lehote na predkladanie ponúk aj v samostatnom obale postupom, ktorým sa predkladala ponuka. Verejný obstarávateľ nie je zo zákona oprávnený vyzvať uchádzača na predloženie chýbajúceho dokladu, ktorý uchádzač vôbec nepredložil a nepredložil ani relevantné údaje v ňom obsiahnuté formou čestného vyhlásenia a ktorý bol presne v podmienkach účasti vymedzený, lebo by tým porušil princíp rovnakého zaobchádzania.

 

 

I.9 Variantné a ekvivalentné riešenia

 

I.9.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 

I.9.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak uchádzač predloží variantné riešenie tak, že verejný obstarávateľ nebude môcť jednoznačne určiť, ktorá časť ponuky je podľa požiadaviek zo súťažných podkladov a ktorá je variantným riešením, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie. Ak uchádzač vec nevysvetlí, alebo jeho vysvetlenie neumožní určiť, ktorá ponuka je variantným riešením, je oprávnený ponuku uchádzača z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb, nie obvykle dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčiť.

 

I.9.2. Ekvivalentné riešenia sú také, kde je služba nahradená ekvivalentnou službou, ktorá plní rovnaký účel a má rovnaké alebo lepšie vlastnosti (parametre) ako pôvodné riešenie.

 

 

I.10. Platnosť ponuky

 

I.10.1. Ponuky uchádzačov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti ponúk do 15. mája 2014, pokiaľ verejný obstarávateľ z objektívnych príčin minimálnu lehotu viazanosti nepredĺži..

 

I.10.2. Verejný obstarávateľ si v prípade výskytu nepredvídaných okolností vyhradzuje právo minimálnu lehotu viazanosti predĺžiť. Nepredvídanými okolnosťami sú najmä žiadosti o nápravu, námietky a vážne technické prekážky na strane verejného obstarávateľa.

 

 

I.11. Náklady na ponuku a jej vlastníctvo

 

I.11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

 

I.11.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode IV.2.1. a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu I.10.1. a I.10.2. uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní. Dokumentáciu o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zo zákona o verejnom obstarávaní uchovávať minimálne po dobu 5 rokov od uzavretia nepomenovanej zmluvy.

 

I.11.3. Ponuky doručené na inú adresu ako na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode IV.2.1., ktoré nebolo možné z tohto dôvodu otvoriť, ako aj ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2., sa vrátia uchádzačom po otvorení ponúk bezodkladne. Verejný obstarávateľ je ale povinný o ich doručení viesť evidenciu.

 

I.11.3. Ponuky po „zakrytí osobných údajov“ a „zakrytí údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva“ podliehajú po uzatvorení zmluvy zverejneniu v CRDVO na http://crdvo.uvo.gov.sk/ (Centrálny register dokumentov o verejnom obstarávaní). Ponuka uchádzača musí byť preto vyhotovená aj v elektronickej kópii v jednom jedinom súbore s formátom „pdf“. Uchádzač z uvedeného dôvodu je povinný vyhotoviť kópiu svojej ponuky na CD-ROM disku ako jeden jediný súbor „pdf“ a osobné údaje ako aj infornácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva vhodne zakryť (napr. čiernym poľom).

 

 

I.12. Podmienky verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk na daný predmet zákazky v prípade naplnenia nasledovnej podmienky: : ak ani jedna ponuka nebude spĺňať podmienky vhodnosti a kvality navrhovaného poskytovania služieb, bude v rozpore s právnym poriadkom SR, technickými normami, ktoré s poskytovaním služieb súvisia alebo bude inak neprijateľná alebo prekročí finančné limity určené na tento účel.

 

 

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

 

II.1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi

 

II.1.1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len ”informácie”) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať zásadne písomnou formou (listinne alebo overeným spôsobom elektronicky). Overený spôsob elektronicky znamená, že prijímateľ elektronickej správy potvrdí jej prevzatie osobitnou elektronickou správou. Ak sa jedná o e-mail Úrad pre verejné obstarávanie nepovažuje správu za doručenú / prevzatú ak adresát / príjemca odklikne automatickú e-mailovú správu „Prečítané“.

 

II.1.2. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len ”elektronické prostriedky”), ak nimi nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa stávajú platné a účinné len v prípade, že sa doručia aj v listinnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. Pokiaľ elektronická forma umožňuje určiť lehotu odoslania aj doručenia a trvale zachytiť obsah, postačuje elektronická forma

 

II.1.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej listinnej forme je rozhodujúca písomná (prípadne listinná) forma.

 

II.1.4. Uchádzač nie je oprávnený vyžiadať si súťažné podklady alebo ich časť aj v listinnej podobe na adrese verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sa poskytujú výhradne overeným / potvrdeným spôsobom elektronicky.

 

 

II.1.5. Verejný obstarávateľ žiada, aby každá elektronická komunikácia bola smerovaná na adresu: michal.matas@obstaravatelska.sk.

 

 

II.2. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

 

II.2.1. V prípade potreby objasniť / vysvetliť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu II.1. požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

 

V zmluvných a ekonomických otázkach:

Verejný obstarávateľ, Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

V otázkach postupov a metód verejného obstarávania:

Osoba zapísaná na Úrade pre verejné obstarávanie v Zozname odborne spôsobilých osôb určená verejným obstarávateľom pre tento vyhlásený postup verejného obstarávania: Ing. Michal Maťaš, CSc., reg. č. Š0003-005-2001, mobil: +421 905829508, e-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk.

 

II.2.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podľa zákona sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi najneskôr šesť pracovných dní pred lehotou na predkladanie ponúk, t. j. do: piatku 10. januára 2014 do 12:00 hodiny v písomnej forme (listom, v listinnej podobe, e-mailom alebo faxom, ale vždy aj na e-mail michal.matas@obstaravatelska.sk). Verejný obstarávateľ prijme žiadosť o vysvetlenie aj po tejto lehote a pokiaľ to budú technické možnosti verejného obstarávateľa umožňovať, verejný obstarávateľ na žiadosť o vysvetlenie odpovie.

 

II.2.3. Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, predloženej zo strany ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu II.1.2. a II.2.2., sa oznámi uchádzačom bezodkladne.

 

 

II.3. Prehliadka miesta dodania predmetu zákazky

 

Prehliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je pre jeho povahu pre uchádzača potrebná.

 

 

II.4. Doručovanie a náhradné doručovanie

 

II.4.1. Ak nebol záujemca alebo uchádzač v postavení adresáta písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom (napr. telefonicky) upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

 

II.4.2. Písomnosti, ktoré sú určené záujemcom alebo uchádzačom, doručujú sa ich štatutárnym zástupcom alebo nimi splnomocneným (určeným) osobám oprávneným za záujemcov alebo uchádzačov prijímať písomnosti. Ak ich niet, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za záujemcu alebo uchádzača konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich zamestnancovi, ktorý písomnosti prijme.

 

II.4.3. Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za záujemcu alebo uchádzača, sa o tom nedozvie.

 

II.4.4. Ak nie je možné doručiť písomnosť záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa záujemca alebo uchádzač, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou podnikať, o tom nedozvie.

 

II.4.5. Ak je záujemca alebo uchádzač zastúpený advokátom, tak sa písomnosti určené advokátovi môžu doručovať tiež advokátskym koncipientom a iným pracovníkom alebo zamestnancom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok.

 

II.4.6 Ak je záujemca alebo uchádzač zastúpený notárom, tak sa písomnosti určené notárovi môžu doručovať tiež notárskym koncipientom a iným pracovníkom alebo zamestnancom, ktorí sú u notára pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok.

 

II.4.7. Ak má záujemca alebo uchádzač zástupcu s plnomocenstvom pre celý proces verejného obstarávania v konkrétnom prípade verejného obstarávania, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však štatutárny zástupca uchádzača osobne v danom prípade verejného obstarávania niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Výzva na zaplatenie osobitného poplatku, napr. nákladov za poskytnutie súťažných podkladov alebo ich častí, sa doručuje iba zástupcovi.

 

II.4.8. Verejný obstarávateľ poučí záujemcu alebo uchádzača o možnosti žiadať o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike, ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre doručovanie.

 

II.4.9. Ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta, ktoré na doručovanie označil záujemca alebo uchádzač, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre doručovanie ako neprevzatá, verejný obstarávateľ môže všetky nasledujúce písomnosti pre tohto záujemcu alebo uchádzača ukladať u verejného obstarávateľa s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti podľa odseku II-4.14.

 

II.4.10 Ak sa záujemcovi alebo uchádzačovi ukladajú písomnosti u verejného obstarávateľa s účinkami doručenia, rovnopisy týchto písomností verejný obstarávateľ zašle tomuto záujemcovi alebo uchádzačovi zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za doručenú uložením u verejného obstarávateľa s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

 

II.4.11. Verejný obstarávateľ poučí záujemcu alebo uchádzača podľa odsekov II.4.12. až II.4.14. spravidla na začiatku procesu verejného obstarávania, t. j. v oznámení alebo vo výzve na predkladanie ponúk, a ak toto poučenie doručuje ako písomnosť, doručuje ho do vlastných rúk (výzva konkrétnemu záujemcovi na predloženie ponuky); náhradné doručenie je vylúčené.

 

II.4.12. Ustanovenia odsekov II.4.12. až II.4.15. sa nepoužijú v prípadoch doručovania osobám, na ktoré sa vzťahuje doručovanie podľa ods. II.4.7. a II.4.8. a tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, alebo tomu, kto je v jeho byte, alebo komu má byť písomnosť doručená v budove alebo v miestnosti chránenej diplomatickou imunitou.

 

II.4.13. Ak záujemca alebo uchádzač v postavení adresáta bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté; o tom musí byť záujemca alebo uchádzač v postavení adresáta poučený doručovateľom.

 

II.4.14. Za doručenie do vlastných rúk sa považuje doručenie listovej zásielky v obálke s doručenkou alebo v obálke opatrenej doručenkou alebo kuriérom alebo iným doručovateľom podľa bodov II.4.1. až II.4.14 alebo doručenie na faxové číslo alebo e-mailovú adresu (presnejšie: doručenie na server, na ktorom je e-mailová adresa alokovaná), keď faxové číslo alebo e-mailovú adresu určil uchádzač alebo záujemca. Potvrdenie, že sa správa zobrazila na počítači uchádzača (alebo ním bola prečítaná), nie je podmienkou. Uchádzači alebo záujemcovia sú podľa doktríny Úradu pre verejné obstarávanie povinní pri elektronickom doručení informácie od verejného obstarávateľa toto doručenie potvrdiť elektronicky samostatnou elektronicky doručovanou správou, z ktorej bude doručenie zrejmé (notifikácia). Analogicky má rovnakú povinnosť notifikácie aj verejný obstarávateľ. Dátum (a prípadne aj hodinu a minútu ak je to dôležité) odoslania a doručenia dokumentu preukazuje odosielateľ prostredníctvom notifikácie odosielateľa. Priorita doručenia platí okamihom, keď je prijatý serverom príjemcu bez ohľadu na to či adresát (príjemca) správu čítal). V prípade sporu (revízne postupy alebo konanie na súde) môžu notifikáciu odosielateľa potvrdiť aj provideri. Ak tak uchádzač alebo záujemca neodošle notifikáciu bude k tomu vyzvaný verejným obstarávateľom telefonicky. Vzor notifikácie je v prílohe tejto časti súťažných podkladov.

 

 

Časť III.

Príprava ponuky

III.1. Jazyk ponuky

 

III.1.1. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade, že uchádzač predloží akýkoľvek doklad alebo dokument v cudzom jazyku, ktorý nebude sprevádzaný úradným prekladom do slovenčiny alebo češtiny, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača aby toto konanie vysvetlil (vysvetlil ponuku) a v zákonom určenej lehote predložil úradný preklad. Toto sa týka aj firemných materiálov uchádzača.

 

III.1.2. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie prioritnej služby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka alebo českého jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom alebo českom jazyku. Úradný preklad sa vyžaduje.

 

III.1.3. Na predloženie dokladov ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie prioritnej služby je možné využiť právny inštitút čestného vyhlásenia s minimálnym štandardom uvedeným v oznámení, ktorý sa týka uvedenia povinných informácií z dokladov a dokumentov, ktoré uchádzač nahradil čestným vyhlásením.

 

 

III.2. Obsah ponuky

 

 

III.2.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 

III.2.1.1. vyhlásenie uchádzača:

- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,

- že súhlasí s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a považuje ich za úplné, jednoznačné a nediskriminačné

- že sa nezúčastnil na príprave súťažných podkladov

- o tom, že má k dispozícii technické prostriedky a personál na zabezpečenie dodania predmetu zákazky.

Toto vyhlásenie je súčasťou časti ponuky označenej slovom „Ostatné“. Odporúčaný vzor tohto dokumentu je v prílohe tejto časti súťažných podkladov.

 

III.2.1.2. doklady a dokumenty podľa bodu III.3. a podľa časti Podmienky účasti uchádzačov, oznámenia o výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú súčasťou časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.

 

IIII.2.1.3. ponúknutú cenu za poskytované služby podľa bodu III.5. a podľa časti D. Spôsob určenia ceny s prihliadnutím na Tabuľku návrhu uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Všetky údaje týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk s výnimkou tých, ktoré tvoria súčasť podmienok účasti sú výhradne súčasťou časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ a nesmú byť uvedené v časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.

 

III.2.1.4. Ostatné údaje podľa stanovených kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, podľa časti G. Kritérium na vyhodnotenie ponúk, najmä vyplnenú tabuľku návrhov uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktorá je výlučne súčasťou časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.

 

III.2.1.5. návrh nepomenovanej zmluvy na poskytovanie prioritnej služby nie bežne dostupnej na trhu, v súlade s časťou D. Spôsob určenia ceny a časti E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, bez cenových údajov, podpísaný uchádzačom (štatutárnym zástupcom uchádzača), ktorá je súčasťou časti ponuky označenej slovom „Ostatné“. Návrh ceny a iné údaje tvoriace súčasť kritérií v nepomenovanej zmluve uchádzač neuvedie priamo v týchto zmluvách, ktoré sú súčasťou časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ ale samostatne v časti ponuky „Kritériá“ a to tak, aby bolo zrejmé, ktorý cenový údaj patrí a hodnota kritéria do tej alebo inej časti návrhu nepomenovanej zmluvy.

 

 

III.3. Podmienky účasti uchádzačov a kritériá na ich hodnotenie

 

III.3.1. Verejný obstarávateľ zverejnil podmienky účasti len vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je tiež súčasťou súťažných podkladov (pozri časť X. Výzva na predloženie ponúk, časť oznámenie o výzve). Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov sa uskutoční podľa výzvy na predkladanie ponúk, časť oznámenie zverejneného v e-Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013 pod označením 20234 – WYS a bolo založené na predložení:

 

III.3.2. Uchádzači vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk sú povinní splniť podmienky účasti, o ktorých verejný obstarávateľ rozhodol, že ich uvedie len oznámení o výzve na predkladanie ponúk vypracovaného podľa § 7 Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu s prihliadnutím na štruktúru tomu zodpovedajúceho e-formulára dostupného v IS ZÚ ÚVO. Výzva je zverejnená na profile verejného obstarávateľa http://www.fondfondov.sk a je aj súčasťou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti minimálnu úroveň štandardov pre čestné vyhlásenie, ktorým je zo zákona uchádzač oprávnený nahradiť v ponuke doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti do doby kým sa nestane úspešným uchádzačom.

 

III.3.3. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa oznámenia o výzve na predkladanie ponúk bod Podmienky účasti uchádzačov bude založené na splnení:

 

III.3.3.1. podmienok uvedených v § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2, 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií. Uchádzač môže nahradiť požadované doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v Zozname podnikateľov, ktorý úrad vedie. Podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie od uchádzača vyžadovať predloženie „Potvrdenia o zapísaní v Zozname podnikateľov ale verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v Zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v Zozname podnikateľov. Úrad pre verejné obstarávanie bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi údaje zo Zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada. Žiadosť podáva verejný obstarávateľ prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

 

III.3.3.2. požadovaných kritérií, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

 

III.3.4. Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní podľa bodu III.3.1. je dané predložením dokladov požadovaných v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

 

III.3.5. Všetky doklady požadované v bode III.3.2. alebo čestné vyhlásenie, ktoré ich obsahom a rozsahom informácií potrebných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nahrádza musia byť súčasťou časti ponuky „Ostatné“.

 

III.3.6. Uchádzač môže predložiť aj iný doklad alebo dokument, ako je požadovaný v oznámení o výzve na predkladanie ponúk, ak ním preukáže požadované skutočnosti, ak zákon výslovne neustanovuje inak.

 

III.3.7. Ak uchádzač v dobe od otvorenia ktorejkoľvek jednej z dvoch častí ponuky označených slovami („Ostatné“ a „Kritériá“) do podpísania zápisnice z vyhodnocovania ponúk neodpovie na niektorú z písomne doručených otázok na vysvetlenie ktorejkoľvek jednej z dvoch častí jeho ponuky označených slovom („Ostatné“ a „Kritériá“) alebo zdôvodnenia neobvykle nízkej ponuky zo strany komisie na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa, alebo nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, alebo nebude spĺňať kritériá finančného alebo ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti podľa bodov III.3.1. až III.3.4., bude z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčený s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie.

 

III.3.8. Splnenie podmienky účasti možno preukázať v čase predkladania ponúk čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

 

III.3.9. Ak uchádzač nahradí doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, musí toto čestné vyhlásenie obsahovať všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. Doklady, ktoré uchádzač nahradil čestným vyhlásením a neskôr ich hodlá predložiť a zákon o verejnom obstarávaní určuje, že nesmú byť vydané skôr ako tri mesiace pred lehotou na predkladanie ponúk, môžu byť vydané aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Dodatočné informácie alebo doklady, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok vyhodnocovania ponúk a údaje z nich, ktoré neboli obsiahnuté v čestnom vyhlásení je verejný obstarávateľ povinný odmietnuť, lebo:

III.3.8.1. je povinný pred otváraním časti ponúk „Kritériá“ vyhodnotiť bezo zvyšku splnenie podmienok účasti a ak má za to, že uchádzač nesplnil podmienky účasti vykonať všetky efektívne procesné úkony verejného obstarávania aby preukázal (získal dôkazy), že sa tak skutočne stalo a preto, že

III.3.3.2. by viedli k zvýhodneniu uchádzača pred inými uchádzačmi.

 

III.3.10. Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti. Orgán verejnej moci je verejnoprávna inštitúcia (Fond fondov, s.r.o.). Tieto informácie je verejný obstarávateľ povinný získať a uviesť ich v zápisnici z vyhodnocovania ponúk.

 

III.3.11. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača, ktorý nahradil doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením na predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy a spôsobom ako predkladal ponuku. Verejný obstarávateľ je povinný potom vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom v súlade s oznámením o výzve na predkladanie ponúk; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

 

III.3.12. V prípade, že uchádzač nepredloží všetky doklady (originál alebo úradne overené kópie) s požadovanými údajmi podľa bodu III.3.2.1. a III.3.2.2. týchto podmienok účasti, bude z vyhláseného postupu verejného obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia, poučením a oznámením vylúčenia všetkým uchádzačom a záujemcom a následne aj na Úrad pre verejné obstarávanie.

 

III.3.13. Dokiaľ nie je preukázaný opak, podmienka účasti, ktorá je primeraná a súvisí s predmetom zákazky, sa nepovažuje za diskriminačnú, ak ju v čase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie splniť najmenej päť uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú ostatné podmienky účasti.

 

Poučenie:

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky vyžaduje v súbehu s projektovým manažmentom rizikového kapitálu aj poskytovanie právnych služieb, ktoré podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je možné vykonávať len podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, tak ako je uvedené na viacerých miestach opakovane v tejto výzve, časť súťažné podklady a ako sa to požaduje aj v podmienkach účasti vo výzve, časť oznámenie, kde je uvedené . Takýmto dokladom môže byť aj zoznam poskytnutých právnych služieb pre podporu malého a stredného podnikania služieb v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO, pokiaľ je z neho zrejmá prax experta. Uchádzač je oprávnený toto oprávnenie doplnkovo preukázať aj údajmi z preukazu advokáta alebo potvrdením o zapísaní do Zoznamu advokátov SAK alebo výpisom z obchodného registra, pokiaľ nepredložil potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, v prípade, že právne služby hodlá poskytovať s.r.o. alebo ekvivalentnými dokladmi vydávanými oprávnenými autoritami v iných štátoch, pokiaľ má uchádzač sídlo v cudzine.

 

 

III.4. Zábezpeka

 

Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

 

 

III.5. Mena a ceny uvádzané v ponuke

 

III.5.1. Navrhovaná zmluvná cena (vyjadrená ako hodinová zúčtovacia sadzba) musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách a je to cena maximálna. Celková cena za zmluvu a mesačne fakturovaná cena je vecne regulovaná a mesačná fakturácia je obmedzená na úhradu za maximálne 120 hodín výkonu.

 

III.5.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene euro.

 

III.5.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ”DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v ponuke, ale najmä v nepomenovanej zmluve v zložení:

 

 

III.5.3.1. navrhovaná zmluvná cena (hodinová zúčtovacia sadzba) bez DPH,

III.5.3.2. DPH

III.5.3.3. navrhovaná zmluvná cena (hodinová zúčtovacia sadzba) vrátane DPH.

 

Celková zmluvná cena je ohraničená sumou 39 999,00 eur bez DPH alebo jej ekvivalentom 47 998,80 eur s DPH.

 

III.5.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

 

III.5.5. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky, t. j. sumár všetkých položiek, ktoré poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní tvoria, minimálne tých položiek, ktoré sú uvedené v zozname položiek predmetu zákazky, ktoré je podľa svojej obvyklej obchodnej praxe oprávnený doplniť uchádzač, tak aby bola jednoznačná konštrukcia konečnej ceny a podmienky jej úpravy z objektívnych dôvodov, ktoré uchádzač vopred nemohol predpokladať.

 

III.5.6. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o:

III.5.7.1 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,

III.5.7.2 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň

III.5.7.3 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.

 

 

III.6. Vyhotovenie ponuky a jej častí

III.6.1. Ponuka musí byť formálne rozdelená na dve samostatné množiny dokumentov, ku ktorým je prístup až po otvorení obalu každej jednej skupiny dokumentov ponuky osobitne, v súlade s definíciou hesla „predkladanie ponúk v listinnej podobe“ bodu I.2.2. odseku I.2. Predmet zákazky a definície pojmov tejto časti súťažných podkladov.

 

III.6.2. Každá jedna z dvoch množín dokumentov ponuky (označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“) musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. a následne vyhotovená elektronicky vo formáte „*.pdf“.

 

III.6.3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah každej množiny dokumentov z dvoch množín dokumentov ponuky (označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“), požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

 

III.6.4. Odporúča sa nech uchádzač predloží každú jednu z dvoch množín dokumentov ponuky (označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“) zviazanú do jedného nerozoberateľného celku (termoväzba, hrebeňová väzba atď. sa považujú za nerozoberateľnú väzbu len v tých prípadoch, keď sú opatrené plombou obvyklou pri notárskych úkonoch a umiestnenou tak, aby po otvorení každej jednej z dvoch množín dokumentov ponuky („Ostatné“ a „Kritériá“) bolo bez nebezpečenstva porušenia plomby v nej voľne listovať.)

 

III.6.5. Uchádzač predloží listinnú formu originálu každej jednej z dvoch množín dokumentov ponuky (označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“). Každú takúto formu množiny dokumentov ponuky náležite označí. Súčasne do množiny dokumentov ponuky „Kritériá“ predloží aj minimálne tri voľné (do tejto časti ponuky nezaviazané) tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré je potrebné vyplniť a podpísať. Nepredloženie, týchto voľných tabuliek nie je dôvodom na vylúčenie ponuky z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk.

 

III.6.6. Uchádzač predloží každú jednu celú množinu dokumentov z dvoch množín dokumentov ponuky (označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“) aj na vhodnom pamäťovom médiu napr. CD-ROM disku alebo DVD-ROM disku tak, aby tvorila jeden jediný pdf súbor z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa zaslať obe množiny dokumentov ponuky bezo zmeny na ÚVO na zverejnenie v CRDVO a to aj tých ponúk, ktoré boli vylúčené (zasiela sa len časť ponuky označenej slovom „Ostatné“) alebo ktoré predložili uchádzači, ktorí boli vylúčení.

 

III.6.7. Z ponuky na CD-ROM disku alebo DVD-ROM disku je uchádzač povinný použitím čiernych polí alebo iným vhodným a zreteľným spôsobom odstrániť texty, dokumenty alebo informácie, ktorú považuje za obchodné tajomstvo a ktoré sú osobnými údajmi podľa osobitné zákona. Ak tak neurobí, považuje sa to konkludentne za súhlas s ich zverejnením.

 

III.6.8. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ uviedol Tabuľku návrhu uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktorú je uchádzač povinný vyplniť podľa údajov v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou časti ponuky označenej slovom „Kritériá“. Tabuľka bude zverejnená pri otváraní častí ponúk označených slovom „Kritériá“ a bude súčasťou zápisnice z otvárania časti ponúk označených slovom „Kritériá“.

 

III.6.9. Vzor tabuľky návrhu uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk je uvedená v časti H. Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov ako formulár (vzor).

 

III.6.10. Uchádzačovi sa odporúča z dôvodov jeho vlastnej ochrany všetky strany každej jednej z dvoch častí ponuky označenej slovom („Ostatné“ a „Kritériá“) očíslovať. Neočíslovanie strán každej jednej z dvoch častí ponuky nie je dôvodom na vylúčenie ponuky z verejného obstarávania.

 

 

Časť IV.

Predkladanie ponúk

 

IV.1. Označenie ponúk

 

IV.1.1. Uchádzač vloží originály častí ponuky označenej „Ostatné“ a „Kritériá“ (ponuky na uskutočnenie stavebnej práce a na poskytovanie prioritnej služby), ktoré doplnkovo označí slovami („Ostatné“ a „Kritériá“) do samostatného nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený heslom ”originál”.

 

IV.1.2. Vonkajší obal každej jednej z dvoch častí ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

IV.1.2.1. adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode IV.2.1.

IV.1.2.2. adresu uchádzača,

IV.1.2.3. označenie “súťaž – neotvárať”

IV.1.2.4. poznámku “Ostatné” alebo “Kritériá”

IV.1.2.4. označenie heslom verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní ”Projektové riadenie”.

 

Odporúčaný vzor textov na obaloch ponuky je uvedený v prílohe tejto časti súťažných podkladov.

 

 

IV.2. Miesto a termín predkladania ponúk

 

IV.2.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Názov: Fond fondov, s.r.o.,

Miesto na predkladanie ponúk: Trnavská cesta 100

Obec (mesto): Bratislava II., mestská časť Bratislava - Ružinov PSČ: SK-821 01,

 

tel.: +421 238102440, e-mail: safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk je plánovaná na pondelok 20. januára 2014 do 10.00 hod.

 

Čas pre predloženie ponuky v pracovných dňoch je: 08:30-15:00 hod. (pondelok - piatok), okrem pondelku 20. januára 2013, keď sa končí o 10.00 hodine. Verejný obstarávateľ je povinný prevziať ponuku aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v pracovnej dobe a bez časového obmedzenia (t.j. ktorýkoľvek pracovný deň, cez pracovnú dobu).

 

IV.2.3. Ponuku, predloženú po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.2.2., verejný obstarávateľ prevezme, zaeviduje v knihe doručenej pošty a vráti uchádzačovi neotvorenú bez zbytočného odkladu, v čase po otvorení časti ponúk „Ostatné“ ak bola predložená do tejto lehoty.

 

 

IV.3. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

 

IV.3.1. Uchádzač môže predloženú ponuku alebo len časť ponuky „Ostatné“ alebo len časť ponuky „Kritériá“ a na predmet zákazky na uskutočnenie stavebnej práce alebo na poskytnutie prioritnej služby dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2.

 

IV.3.2. Doplnenie alebo zmenu je možné vykonať odvolaním pôvodnej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ alebo časti ponuky označenej slovom Kritériá a to na predmet zákazky na uskutočnenie stavebnej práce a na poskytnutie prioritných služieb a predložením novej ponuky alebo jej časti.

 

IV.3.3. Späťvzatie ponuky alebo jej časti alebo na časť predmetu zákazky na poskytnutie prioritnej služby je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky alebo jej časti na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom (osobou oprávnenou konať za uchádzača), alebo splnomocnenou osobou uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 1. a to len do lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2.

 

 

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

 

V.1. Otváranie ponúk

 

V.1.1. Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ dvomi po sebe nasledujúcimi procesnými úkonmi, medzi ktorými vykoná posúdenie splnenia podmienok účasti podľa oznámenia o výzve na predkladanie ponúk a posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch a to ako „otváranie časti ponúk Ostatné“ a „otváranie časti ponúk Kritériá“.

 

V.1.2. Účasť oprávnených zástupcov uchádzača na otváraní ktorejkoľvek z dvoch častí ponúk („Ostatné“ a „Kritériá“) pri zadávaní podlimitnej zákazky mimo elektronického trhoviska je umožnená uchádzačom, ktorí predložili ponuky na predmet zákazky na uskutočnenie stavebnej práce a poskytnutie služby v lehote na predkladanie ponúk a to aj napriek tomu, že bude vykonaná elektronická aukcia (Pozri Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 13/2013 k otváraniu ponúk pri použití elektronickej aukcie pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska z 13. augusta 2013, kde sa uvádza „Pri použití postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska je verejný obstarávateľ okrem iného povinný umožniť účasť a otváraní ponúk, resp. častí ponúk označených ako „Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zverejniť obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk (ostatné údaje uvedené v ponuke nezverejňuje) a najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk poslať všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Verejný obstarávateľ v zápisnici z otvárania ponúk uvedie údaje zverejňované na otváraní ponúk.“

.

 

V.1.3. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" je verejný obstarávateľ povinný zaslať Úradu pre verejné obstarávanie zverejniť v profile (zriadenom na http://www.fondfondov.sk) informáciu s uvedením dátumu otvárania ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je zo zákona o verejnom obstarávaní možné vykonať otváranie ponúk.

 

V.1.3.1. Otváranie časti ponúk označených slovom „Ostatné“ sa uskutoční v pondelok 20. januára 2014. čas: 10.05 hodine. na adrese Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, SK-821 01, Bratislava II., mestská časť Bratislava - Ružinov Slovenská republika, zasadacia miestnosť na V. poschodí.

 

V.1.3.2. Na otváraní časti ponúk označených slovom „Ostatné“ sa môžu zúčastniť len členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a uchádzači, ktorí predložili ponuky na predmet zákazky a to za podmienky, že ponuku predložili v lehote na predkladanie ponúk.

 

V.1.3.3. Na otváraní časti ponúk označených slovom „Ostatné“ za účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuky na poskytnutie prioritnej služby sa všetkým zúčastneným z predložených častí ponúk „Ostatné“ na poskytnutie prioritnej služby zverejnia obchodné mená, adresy sídla alebo miesta podnikania uchádzačov. Tieto údaje sa prečítajú z dokladu o oprávnení dodávať tovar a uskutočňovať stavebné práce alebo z potvrdení o zapísaní do Zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie alebo z iného dokladu, ktorým disponuje verejným obstarávateľ, z ktorých aspoň jeden je každý uchádzač povinný predložiť ako súčasť časti jeho ponuky označenej slovom „Ostatné“ alebo ho nahradiť čestným vyhlásením.

 

V.1.4. Z dôvodu že ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy je verejný obstarávateľ povinný po otvorení časti ponúk „Ostatné“, zaslať Úradu pre verejné obstarávanie do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že:

 

V.1.4.1. bolo všetkým uchádzačom a záujemcom po otvorení časti ponúk „Ostatné“, doručené oznámenie o vylúčení uchádzača alebo o vylúčení ponuky, s uvedením dátumu doručenia,

 

V.1.4.2. nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača alebo k vylúčeniu jeho ponuky po otváraní častí ponúk označených slovom "Ostatné".

 

V.1.5. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej slovom "Kritériá" je verejný obstarávateľ povinný zaslať Úradu pre verejné obstarávanie zverejniť v profile (zriadenom na http://www.eximbanka.sk) informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je zo zákona možné vykonať otváranie ponúk.

 

V.1.5.1. Otváranie časti ponúk označených slovom „Kritériá“ sa uskutoční len u ponúk, ktoré neboli vylúčené pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a u ponúk, ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli vylúčení po ukončení procesných úkonov posúdenia splnenia podmienok účasti. Predpokladaný termín otvárania časti ponúk označených slovom „Kritériá“ je určený na utorok 11. februára 2014, čas: o 10.05 hodine. na adrese: adrese Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, SK-821 01, Bratislava II., mestská časť Bratislava - Ružinov Slovenská republika, zasadacia miestnosť na V. poschodí.

 

V.1.5.2. Na otváraní časti ponúk označených slovom „Kritériá“ sa môžu zúčastniť len členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a uchádzači, ktorí predložili ponuky na predmet zákazky a ktorí neboli vylúčení alebo ktorých ponuky neboli vylúčené.

 

V.1.5.3. Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ za účasti určených uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk označených slovom „Kritériá“ zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla uchádzačov a číselné údaje z návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky „Kritériá“ sa nezverejňujú. Tieto návrhy sa prečítajú z Tabuliek návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré je každý uchádzač povinný vyplniť podľa údajov v jeho ponuke a ktoré sú súčasťou časti jeho ponuky „Kritériá.

 

V.1.6. Z dôvodu, že ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy je verejný obstarávateľ povinný po otvorení časti ponúk „Kritériá“, zaslať Úradu pre verejné obstarávanie do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že:

 

V.1.6.1. bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača alebo o vylúčení ponuky po otvorení časti ponúk „Kritériá“, s uvedením dátumu doručenia,

 

V.1.6.2. nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača alebo k vylúčeniu jeho ponuky po otváraní častí ponúk označených slovom "Kritériá".

 

 

V.2. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

 

V.2.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

 

V.2.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné (pozri definíciu obchodného tajomstva), a povinnosť ich zverejniť nie je stanovená zákonom, nebudú v žiadnom prípade zverejnené.

 

 

V.3. Preskúmanie ponúk

 

V.3.1. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k otváraniu a vyhodnoteniu časti ponúk „Kritériá“, preskúma, či všetky časti ponuky „Ostatné“ spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácii a či spĺňajú podmienky účasti uchádzačov uvedené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk a rozhodne, či časť ponuky „Ostatné“:

 

 

V.3.1.1. obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby, nie obvykle dostupnej na trhu, kategórie 11, prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní,

 

V.3.1.2. obsahuje náležitosti určené v bode III.2.

 

V.3.1.3. zodpovedá pokynom a dokumentom uvedeným v oznámení o výzve na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb týchto súťažných podkladoch.

 

V.3.2. Skutočne zodpovedajúcou je tá časť ponuky „Ostatné“, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o výzve na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb a týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ostatné časti ponúk „Ostatné“ budú z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb vylúčené a u týchto ponúk sa otváranie časti ponúk „Kritériá“ neuskutoční.

 

V.3.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení časti jeho ponuky označenej slovom „Ostatné“ s uvedením dôvodu vylúčenia bezodkladne a poučením a oznámením vylúčenia všetkým uchádzačom a záujemcom a po obdržaní informácie o doručení vylúčenia všetkým záujemcom a uchádzačom následne aj na Úrad pre verejné obstarávanie.

 

 

V.4. Oprava chýb pri písaní a počítaní

V.4.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk je povinná identifikovať a následne môže opraviť zrejmé matematické chyby pri zachovaní princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi. Opravu zrejmej matematickej chyby identifikovanej pri vyhodnocovaní časti ponúk „Ostatné“ samostatne a v časti ponúk „Kritériá“ samostatne vykoná spôsobom:

 

 

V.4.1.1. v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude platiť suma uvedená slovom,

 

V.4.1.2. v prípade, keď bude rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena,

 

V.4.1.3. v prípade, ak ide o preukázateľne hrubú chybu pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, platiť bude celková cena položky tak, ako je uvedená a opraví sa len desatinná čiarka.

 

V.4.1.5. v prípade, že údaj jednotky miery alebo váhy vrátane jej nesprávneho symbolu jej násobku platiť bude správna jednotka vrátane správneho symbolu jej násobku.

 

V.4.1.6. v prípade, že cena uvedená v tabuľke návrhov uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk je iná ako inde v časti ponuky „Kritériá“ napr. v údajoch týkajúcich sa návrhu zmluvy, v ocenenom výkaze výmer alebo v cenníku služieb a tovarov a pod. právne záväzná je cena uvedená v tabuľke návrhov.

 

V.4.2. O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača a vyžiada si od neho písomné vysvetlenie a súhlas s vykonanou opravou. Ostatné opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.

 

V.4.3. Komisia vylúči ktorúkoľvek časť ponuky uchádzača z procesu vyhodnocovania:

 

V.4.3.1. ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo

 

V.4.3.2. ak uchádzač nepredloží svoje stanovisko v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia lehotu neurčila.

 

V.4.5. Komisia na vyhodnotenie ponúk neopraví zrejmú matematickú chybu, ak by tým vznikla pochybnosť o tom, že zvýhodní uchádzača, ktorý chybu spôsobil pred ostatnými uchádzačmi alebo že tým zvýhodní jeho ponuku pred ponukami iných uchádzačov. Identifikácia zrejmej matematickej chyby musí byť nad všetky pochybnosti.

 

V.4.6. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie.

 

 

V.5. Vysvetľovanie ponúk

 

V.5.1. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ktorejkoľvek jednej z dvoch častí ponuky označených slovom „Ostatné“ a „Kritériá“. Nesmie však vyzývať ani prijať návrh uchádzača na zmenu, ktorou by sa zodpovedajúca časť ponuky zvýhodnila pred ostatnými uchádzačmi alebo by sa tým porušil princíp rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.

 

V.5.2. Komisia požiada uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak časť ponuky „Kritériá“ obsahuje mimoriadne nízku ponuku. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o:

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,

b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň

c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.

 

V.5.3. V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady podľa § 2 a § 3 zákona o cenách a uchádzač disponuje osobitnými obchodnými, technickými a personálnymi kapacitami, ktoré ho objektívne zvýhodňujú voči iným uchádzačom (spoločnostiam) pôsobiacim na relevantnom trhu.

 

V.5.4. Ak časť ponuky „Kritériá“ je neobvykle nízka, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka má smerovať k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré komisia považuje za dôležité a týkajú sa najmä

- hospodárnosti výrobných postupov tovaru alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

- technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na poskytnutie služby,

- osobitosti tovaru alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

- súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,

- možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

 

Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.

 

V.5.5. Komisia vezme do úvahy vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade so svojou požiadavkou na vysvetlenie alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač

 

V.5.5.1. nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,

 

V.5.5.2. predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,

V.5.5.3. nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote piatich pracovných dní pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí lehotu dlhšiu,

 

V.5.5.4. nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo

 

V.5.5.5. predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

 

V.5.6. Uchádzač a všetci ostatní uchádzači a záujemcovia budú upovedomený o vylúčení jeho ponuky s odôvodnením vylúčenia a zaslaním informácie o tom, že bolo všetkým uchádzačom a záujemcom doručené oznámenie o vylúčení, na Úrad pre verejné obstarávanie.

 

V.6. Mena na vyhodnotenie ponúk

 

V.6.1. Ceny uvedené v časti ponúk „Kritériá“ uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

 

V.6.2. Ceny uvedené v časti ponúk „Kritériá“, vyčíslené v iných menách ako je euro, budú vyzvaní, aby iné meny prepočítali na euro v deň zdaniteľného plnenia.

 

 

V.7. Vyhodnotenie ponúk

 

V.7.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom hodnotí len tie časti ponúk označených slovom „Kritériá“, ktoré neboli podľa bodu V.3.,V.4.,V.5. z verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby, nie obvykle dostupnej na trhu, kategórie 11, prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vylúčené a ponuky tých uchádzačov, ktorí neboli pre nesplnenie podmienok účasti vylúčení a ktorých ponuky neboli vylúčené pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa súťažných podkladov v čase po otváraní časti ponúk označených slovom „Ostatné“.

 

V.7.2. Pred vyhodnocovaním časti ponúk „Kritériá“ komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná procesný úkon otvárania časti ponúk „Kritériá“ a v lehote 5 dní od dátumu otvárania časti ponúk označených slovom „Kritériá“ vypracuje zápisnicu z otvárania ponúk, ktorú zašle všetkým uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, ktorých ponuky neboli vylúčené a ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk..

 

V.7.3. Pri vyhodnocovaní časti ponúk označených slovom „Kritériá“ postupuje komisia len podľa kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti G. Kritérium na hodnotenie ponúk pričom prihliada na tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, uvedených v origináloch časti ponúk označených slovom „Kritériá“ a na pravidlá osobitnej výnimky.

 

 

V.8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

 

V.8.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa bodu V.7., pričom kritériá výberu najvhodnejšej ponuky sú uvedené v časti G. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

 

V.8.2. Pri návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk uplatnil verejný obstarávateľ osobitnú výnimku podľa § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje: „Ak ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby, právnické služby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie, služby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ

a) môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,

b) nie je povinný použiť elektronickú aukciu a

c) môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 %, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.“.

 

 

V.8.3. Komisia vyhodnocuje ponuky spoločne a jej rozhodnutie je konsenzuálne s tým, že dodrží pravidlá určené v bode V.8.1. v súbehu s osobitnou výnimkou podľa bodu V.8.2.

 

V.8.4. Výsledné hodnoty vyhodnotenia každej ponuky od jednotlivých členov komisie sa spočítajú a ich výsledkom je určenie úspešného uchádzača, ktorý nemusí byť prvý v poradí. Ostatní uchádzači sú neúspešní. Zákon o verejnom obstarávaní právny pojem poradie úspešnosti neupravuje a neuplatní ho ani verejný obstarávateľ.

 

V.8.5. Úspešným uchádzačom verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní sa stane ten, koho ponuka po vyhodnotení od všetkých členov komisie dosiahne najlepšiu hodnotu podľa spôsobu uplatnenia kritéria uvedeného v časti G. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia, s prihliadnutím na osobitnú výnimku.

 

 

Časť VI.

Prijatie zmlúv (zmluvy)

 

VI.1. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk

 

VI.1.1. verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov vo svojom profile, ktorý zriadil na http://www.fondfondov.sk. Úspešnému uchádzačovi (ktorý nemusí predložiť nutne najnižšiu cenu na základe osobitnej výnimky podľa § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní) oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka proti výsledku vyhodnocovania ponúk. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. Informácia je plánované na odoslanie v termíne do: 05. marca 2014. Aktuálny termín odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk pre každú samostatnú časť predmetu zákazky bude závisieť od potreby žiadať uchádzačov o vysvetlenie ich mimoriadne nízkych ponúk a na priebehu elektronickej aukcie.

 

VI.1.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zvážiť zrušenie použitú výzvu na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky, ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitú výzvu na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky, zverejní na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

 

VI.1.3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie nepomenovanej zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa uplynutia 16 dňovej lehoty od zaslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk, ak bol na ich uzavretie zmluvy písomne vyzvaný.

 

VI.1.4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť nepomenovanú zmluvu alebo nesplní zákonnú povinnosť súčinnosti, verejný obstarávateľ ho vylúči a následne zváži uzatvorenie nepomenovanej zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

 

VI.1.5. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť nepomenovanú zmluvu alebo neposkytne zákonnú povinnosť riadnej súčinnosti verejnému obstarávateľovi na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ zváži uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

 

VI.1.6. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie nepomenovanej zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

 

 

VI.2. Prijatie zmlúv

 

VI.2.1. Zmluva predložená úspešným uchádzačom, bude uzatvorená najneskôr posledný deň minimálnej lehoty viazanosti ponúk, t. j. 15. mája 2014, pokiaľ nebude táto lehota predĺžená), pokiaľ nebudú niektorým uchádzačom alebo inou osobou, ktorej práva a právom chránené záujmy by mohli byť dotknuté, uplatnené revízne postupy.

 

VI.2.2. Zmluva môže byť uzatvorená v súlade s § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

 

VI.2.3. O zmluve predloženej úspešným uchádzačom v ponuke je možné vyjednávať vo všetkých jej ustanoveniach, ktoré nie sú v rozpore s ponukou úspešného uchádzača, s výzvou na predkladanie ponúk verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a doplňujúcimi podkladmi verejného obstarávateľa, vrátane vybavených žiadostí o nápravu a vysvetlení a pokiaľ táto zmena alebo doplnok bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

VI.2.4. Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov na iný účel, ako je toto verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby, nie obvykle dostupnej na trhu, kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní a na poskytovanie prioritných služieb a z neho vyplývajúce právne úkony a procesné a operatívne postupy verejného obstarávateľa.

 

 

Časť VII.

Prílohy

 

VII.1. Odporúčaný vzor čestného vyhlásenia

 

Čestné vyhlásenie

 

Dolupodpísaný [uvedie sa meno, priezvisko, tituly a postavenie], štatutárny zástupca spoločnosti [uvedie sa obchodné meno alebo úradný názov uchádzača], IČO: [uvedie sa identifikačné číslo organizácie pridelené Štatistickým úradom SR], so sídlom [uvedie sa úplná adresa – ulica, č. objektu, mestská časť, časť obce, PSČ, obec alebo mesto, štát a prípadnej aj P.O.Box, ak sa uplatňuje], ktorá je uchádzačom vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk, časť oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS v zadávaní zmluvy na predmet zákazky, registračné č. verejného obstarávania FF-02/2013/plz/pS/MM „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“ týmto dokladom vyhlasujem, že:

- všetky doklady uvedené v ponuke a v dokladoch na splnenie podmienok účasti sú pravdivé a úplné a aktuálne a obsahujú všetky požadované informácie tak, aby ich bolo možné vyhodnotiť, najmä z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa výzvy časť oznámenie a požiadaviek na predmet zákazky zo súťažných podkladov,

- súhlasím s podmienkami a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a považujem ich za úplné, jednoznačné a nediskriminačné a pokiaľ by som nadobudol presvedčenie, že tomu tak nie je, bol by som uplatnil žiadosť o žiadosť o vysvetlenie alebo revízne postupy,

- mám k dispozícii technické prostriedky na zabezpečenie dodania predmetu zákazky,

- mám k dispozícii personál na zabezpečenie dodania predmetu zákazky,

- mám disponibilné finančné zdroje na zabezpečenie dodania predmetu zákazky.

 

 

V [uvedie sa miesto podpisu – obec / mesto], dňa [uvedie sa úplný dátum v tvare dd.mm.2012.

 

_______________________ podpis štatutárneho zástupcu

 

 

 

VII.2. Odporúčaný vzor potvrdenia o prevzatí ponuky

 

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

Potvrdenie o prevzatí ponuky

pri osobnom predložení ponuky

 

Notifikácia doručenia

 

Verejné obstarávanie: Podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb

Názov predmetu zákazky: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

Obstarávanie zverejnené: vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS

 

Obchodné meno alebo

úradný názov uchádzača: _____________________________________

 

Adresa sídla uchádzača vrátane PSČ: _____________________________________

 

Korešpondenčná adresa uchádzača: _____________________________________

uvedie sa len v prípade, ak je iná ako adresa sídla uchádzača

 

Ponuka predložená v počte obálok: _____________________________________

uvedie sa počet obálok, prípadne aj ich poškodenie

 

Na mieste: _ Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika, 5. Posch. recepcia __

presné miesto (adresa, kancelária, poschodie)

 

Ponuka predložená dňa: _____________________ o hodine: ___________________

deň, mesiac slovom, rok hodina, minúta

 

Obálka(-y) s ponukou poškodená Œ áno Œ nie

________________________

Meno, priezvisko a podpis

osoby, ktorá ponuku za Fond fondov s.r.o. prevzala

 

________________________

Meno, priezvisko a podpis

osoby, ktorá ponuku do Fondu fondov s.r.o. doručila

 

Toto tlačivo sa použije len v prípade, že neboli na doručenie ponuky použité poštové alebo doručovacie služby vrátane kuriéra (pri osobnom doručení). Tlačivo sa vyplní dvakrát. Jeden rovnopis obdrží uchádzač (osoba, ktorá ponuku doručila), druhý rovnopis je súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa – Fond fondov s.r.o. o verejnom obstarávaní.

 

 

VII.3. Východiskové oprávnenia a iné záväzné dokumenty

 

Neuplatňuje sa

 

VII.4. Odporúčané chronologické usporiadanie časti ponuky „Ostatné“

 

1. Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov), obchodné meno alebo úradný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, DIČ, IČO, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa.

 

2. Obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza.

 

3. Vyhlásenie uchádzača vyžadované v časti A. a vyhotovené podľa vodu VII.1,

 

4. Doklady na splnenie podmienok účasti

 

5. Návrh zmluvy pre predmet zákazky na poskytovanie prioritných služieb, nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP podľa vzoru zo súťažných podkladov.

 

6. Zoznam poddodávateľov a zoznam expertov.

 

7. Ostatné prílohy k zmluve (ak sa uplatnia):

a) Príloha č. 2 Zmluva o združení (ak sa uplatňuje)

b) Príloha č. 3 Zoznam navrhnutých ekvivalentných riešení

 

8. Ostatné náležitosti ponuky, ktoré uchádzač uzná za vhodné.

 

 

 

 

 

 

VII.5. Odporúčané chronologické usporiadanie časti ponuky „Kritériá“

 

1. Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

 

2. Cenové údaje tvoriace súčasť nepomenovanej zmluvy.

 

3. Prílohy ku zmluvám, ktoré obsahujú cenové údaje.

 

 

VII.6. Formulár žiadosti o účasť (o zaradenie do procesu verejného obstarávania / o súťažné podklady)

 

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní

(o zaradenie do procesu verejného obstarávania)

 

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

Zaradenie do finančných limitov: podlimitná zákazka

 

Regist. číslo verejného obstarávania: FF-02/2013/plz/pS/MM

 

Vybrané položky z CPV: 79421000-1

 

Názov predmetu zákazky: „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“

 

Výzva zverejnená: vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS

 

Obchodné meno / názov spoločnosti

(alternatívne: meno, priezvisko a tituly pre FO)

ktorá žiada o účasť: _________________________________________________

údaj podľa dokladu o oprávnení podnikať

 

Adresa sídla žiadateľa) _________________________________________________

ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje)

Adresa pre doručovanie na účely tohto

verejného obstarávania (ak je iná ako

adresa sídla žiadateľa) _________________________________________________

ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje)

Meno priezvisko, tituly a postavenie

štatutárneho zástupcu žiadateľa _________________________________________________

štatutárny zástupca žiadateľa

Meno priezvisko, tituly a postavenie

kontaktnej osoby žiadateľa pre

tento prípad verejného obstarávania *) ________________________________________________

kontaktná osoba žiadateľa

 

Registrácia: __________________________________________________

organizácia a typ registra (zoznamu)

 

Telekomunikačné údaje žiadateľa: Pevná linka *): _______________________

 

Fax *): _______________________

 

Mobil *): _______________________

 

E-mail *): _______________________

 

Domovská stránka: _________________

 

 

Obchodné údaje žiadateľa: IČO: _______________________

 

DIČ: _______________________

 

IČ DPH: _______________________

 

Peňažný ústav: _______________________

 

Číslo účtu: _______________________

 

 

V Bratislave: _______________________

 

Touto žiadosťou o účasť podanou v určenej lehote v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadam záväzne o zaradenie do procesu verejného obstarávania organizovaného Fondom fondov, s.r.o. v postavení osoby podľa § 6, ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 24 ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku v analógii s § 51 zákona o verejnom obstarávaní na poskytovanie prioritných služieb kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní a súčasne žiadame o poskytnutie / zaslanie súťažných podkladov a vyjadrujem súhlas so spracovaním našich osobných údajov (ak budú poskytnuté) v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely tohto zadávania zákazky Fondom fondov, s.r.o..

___________________________________

štatutárny zástupca (potenciálneho) záujemcu

meno, priezvisko, tituly, postavenie

 

VII.7. Univerzálna všeobecná forma čestného vyhlásenia ako náhrada dokladov a dokumentov v zadávaní civilnej zákazky na splnenie podmienok účasti

 

Uchádzač, ktorý sa rozhodne použiť túto univerzálnu všeobecnú formu čestného vyhlásenia ako náhradu dokladov a dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti je povinný ju prispôsobiť svojej ponuke a vyhlásenej výzve / vyhlásenému postupu, najmä čo sa týka obsahu, rozsahu a minimálnej úrovne štandardov podmienok účasti a v rozsahu v ktorom sa rozhodol doklady a dokumenty nahradiť čestným vyhlásením.

 

Uchádzačovi, ktorý sa rozhodol nahradiť splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, dáva verejný obstarávateľ do pozornosti metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorými sa riadi a ktorými sú najmä:

 

Číslo spisu 2786-5000/2013 vybavené 25. 03. 2013

Číslo spisu 2823-5000/2013 vybavené 25. 03. 2013

Číslo spisu 2837-5000/2013 vybavené 25. 03. 2013

 

Čestné vyhlásenie oprávneného zástupcu uchádzača

ako náhrada dokladov a dokumentov v zadávaní civilnej zákazky na splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní v znení po 20. novele

 

 

§ 32

Určenie podmienok účasti

 

(11) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.

 

 

Uchádzač, spoločnosť Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, zastúpený počet štatutárnymi zástupcami: 1. z počet titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i.; 2. z počet titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. (ďalej len uchádzač), rozhodol o nahradení dokladov a dokumentov na preukázanie splnenia podmienok vo vyhlásenom postupe verejného obstarávania zverejnenom v e-Vestníku verejného obstarávania číslo/rok označenie číslo - kód, z uvedie sa dátum na predmet zákazky: Názov predmetu zákazky podľa dotovanej osoby účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní v znení po 20. novele takto:

 

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač spĺňa podmienky , týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z.z., č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 Z.z., č. 442/2008 Z.z., č. 213/2009 Z.z., č. 289/2009 Z.z., č. 402/2009 Z.z., č. 503/2009 Z.z., č. 73/2010 Z.z., č. 129/2010 Z.z., č. 58/2011 Z.z., č. 158/2011 Z.z., č. 182/2011 Z.z., č. 223/2011 Z.z., č. 231/2011 Z.z., č. 348/2011 Z.z., č. 550/2011 Z.z., č. 91/2012 Z.z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 (ďalej len ZVO).

 

Upozornenie: Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie uvedie túto skutočnosť identifikáciou registračného čísla v zozname a žiadne doklady nepredkladá s výnimkou pravidiel na predkladanie doplňujúcich dokladov uvedených vo výzve časť oznámenie v závislosti od dátumu zápisu. U týchto uchádzačov je dôkazné bremeno osobného postavenia na verejnom obstarávateľovi

 

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v Registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou SR, so sídlom Štúrova 2, m.č. Bratislava - Staré Mesto, Register trestov Generálnej prokuratúry SR, Kvetná 13, SK-814 23 Bratislava, SR, IČO: 00 166 481 alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla pre všetkých počet štatutárnych zástupcov (členov štatutárneho orgánu): 1. z počet titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i.; 2. z počet titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i.], nie je žiadny taký záznam, že by uchádzač - štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača právnickej osoby bol právoplatne odsúdený:

1.1. za trestný čin korupcie,

1.2. za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

1.3. za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo

1.4. za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo

1.5. za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo

1.6. za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme

a súčasne, že nebol uchádzač fyzická osoba alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača právnickej osoby právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v právoplatných záznamoch Okresného súdu Mesto alebo správneho orgánu v krajine sídla uchádzača, nie je:

2.1. voči uchádzačovi vedené konkurzné konanie,

2.2. nie je v konkurze,

2.3. nie je v likvidácii (potvrdenie o likvidácii predložím ako uchádzač právnická osoba), ani

2.4. nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo

2.5. ako uchádzač v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo miesta podnikania, resp. miesta výkonu predmetnej činnosti,

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v Sociálnej poisťovni, so sídlom: 29. augusta 8 - 10, SK-813 63 Bratislava I. mestská časť Bratislava - Staré Mesto, SR, IČO: 30807484, pobočka Mesto adresa pobočky alebo u príslušných národných autorít podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov, uchádzač nemám v Slovenskej republike alebo v krajine môjho sídla alebo miesta podnikania evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v príslušných zdravotných poisťovniach

4.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, SK-850 05 Bratislava V., mestská časť Bratislava – Petržalka, krajská pobočka Mesto adresa pobočky SR, IČO: 35 937 874;

4.2. DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, SK-851 01 Bratislava V., mestská časť Bratislava – Petržalka, pobočka Mesto adresa pobočky, SR, IČO: 35 942 436;

4.3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, SK-821 08 Bratislava, SR, pobočka Mesto adresa pobočky, IČO: 2022152517

alebo u príslušných národných autorít podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, v ktorých som ako uchádzač vedený v evidencii platiteľov, nemám v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla alebo miesta podnikania evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová 13, SK-975 04 Banská Bystrica, SR, IČO: 00 634 816, miestne príslušný daňový úrad: Daňový úrad - uvedie sa sídlo, uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine môjho sídla alebo miesta podnikania evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

Čestne vyhlasuje, že som držiteľom dokladu o oprávnení dodávať tovar alt. poskytovať službu alt. uskutočňovať stavebnú prácu v predmete zákazky (CPV hlavný slovník: uvedie sa číslo CPV uvedie text CPV). Oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť preukážem ako uchádzač fyzická osoba predložením živnostenského oprávnenia, právnická osoba výpisom z obchodného registra iným dokladom vydaným do lehoty na predkladanie ponúk Obchodným registrom okresného súdu Mesto, oddiel: Sro alt. Sa, vložka č. nnnn/TEXT alt. živnostenským odborom Obvodného úradu v Mesto, pod registračným číslom: nnnnnnn dňa dd. mesiac 201R. Prikladám neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení alt. výpis z dokladu dodávať tovar alt. poskytovať službu alt. uskutočňovať stavebnú prácu.

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk nebol Úradom pre verejné obstarávanie pre mňa ako uchádzača právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a ani nie som ako uchádzač osobou,

7.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

7.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

11.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

11.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

7.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

 

Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Banková informácia (ak sa vyžaduje podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní)

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk mám vedené účty v týchto bankách:

1.1. Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN

1.2. Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu obratov na mojich účtoch som schopný si plniť finančné záväzky pričom:

2.1. uchádzač nebol za predchádzajúce 3 roky v nepovolenom debete, bol, predkladám zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,...

2.2. v prípade splácania úveru dodržujem splátkový kalendár

2.3. bežný účet uchádzača za posledné 3 roky nebol a nie je predmetom exekúcie

 

Potvrdenie o poistení (ak sa vyžaduje podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk mám uzatvorené a uhradené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, pretože takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon uvedie sa citácia ustanovenia a zákona, ktorý to ukladá vo výške uvedie sa výška poistného alebo jeho štruktúra

Čestne vyhlasujem, že v prípade, že budem úspešným uchádzačom, čestne vyhlasujem, že zvýšené poistné, ktoré požaduje verejný obstarávateľ zmluvne zabezpečím a poistku uhradím do počet alt. 14 dní a v čase pred podpisom alt. po popdpise zmluvy.

 

Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich (ak sa vyžaduje podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)

Súvahu alt. výkaz o majetku a záväzkoch požadovaný za finančný rok rok, prikladám v neoverenej fotokópii a čestne vyhlasujem, že údaje tam uvedené sú zhodné s tými, ktoré eviduje miestne príslušný daňový úrad.

Súvahu alt. výkaz o majetku a záväzkoch požadovaný za finančný rok rok, prikladám v neoverenej fotokópii a čestne vyhlasujem, že údaje tam uvedené sú zhodné s tými, ktoré eviduje miestne príslušný daňový úrad.

Súvahu alt. výkaz o majetku a záväzkoch požadovaný za finančný rok rok, prikladám v neoverenej fotokópii a čestne vyhlasujem, že údaje tam uvedené sú zhodné s tými, ktoré eviduje miestne príslušný daňový úrad.

 

Prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ak sa vyžaduje podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)

Za finančný rok 1. rok činí nnnnnnn,nn eur pre oblasť pomenovanie oblasti;

Za finančný rok 2. rok činí nnnnnnn,nn eur pre oblasť pomenovanie oblasti;

Za finančný rok 3. rok činí nnnnnnn,nn eur pre oblasť pomenovanie oblasti.

 

Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Čestne vyhlasujem, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť ako uchádzač preukážem nasledovne: § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodaných tovarov alt. poskytovaných služieb za tri roky uskutočňených stavebných prác za päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení mi potvrdil tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení mi potvrdil odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní. Skutočnosť že to nebolo možné doložím osobitným dôkazom, napr. odmietnutím odberateľa poskytnúť údaje, je zánikom a pod. Požadovanú technickú spôsobilosť ako uchádzač preukazujem predložením zoznamu zmlúv/referencií/projektov týkajúcich sa dodaných tovarov alt. poskytovaných služieb za tri roky uskutočňených stavebných prác za päť rokov rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky za obdobie rokov 1. rok, 2. rok a 3. rok alt. 1. rok, 2. rok, 3. rok, 4. rok a 5. rok. Sumárna hodnota dodaných tovarov alt. poskytovaných služieb za tri roky podľa všetkých zmlúv/referencií/projektov, o ktorých predložím overené informácie je minimálne nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH.

1.1. Odberateľ: Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, lehota plnenia od deň. mesiac. rok do deň. mesiac. rok, celková fakturovaná čiastka. nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH, overovateľ: titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i., telefón úplné telefónne číslo aj s medzištátnou predvoľbou;

1.2. Odberateľ: Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, lehota plnenia od deň. mesiac. rok do deň. mesiac. rok, celková fakturovaná čiastka. nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH, overovateľ: titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i., telefón úplné telefónne číslo aj s medzištátnou predvoľbou;

1.3. Odberateľ: Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, lehota plnenia od deň. mesiac. rok do deň. mesiac. rok, celková fakturovaná čiastka. nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH, overovateľ: titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i., telefón úplné telefónne číslo aj s medzištátnou predvoľbou;

 

Čestne vyhlasujem, že nasledovné údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác sú pravdivé a sú nasledovné:

2.1. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

2.2. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

2.3. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

 

Čestne vyhlasujem, že nasledovný opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení pre účely dodania tovaru alt. pre poskytnutie služby sú pravdivé a sú nasledovné:

3.1. opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality

3.2. opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality

3.3. opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality

 

Čestne vyhlasujem, že nasledovné údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za menoriadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby sú pravdivé a sú nasledovné:

4.1. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

4.2. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

4.3. titul(-y) meno priezvisko titul(-y), konateľ, preseda predstavenstva, predseda, riaditeľ a.i. údaje požadované verejným obstarávateľom

 

Čestne vyhlasujem, že vlastním nasledovné certifikáty zabezpečujúce opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré ako uchádzač alebo záujemca použijem pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alt. poskytnutie služby:

5.1. názov certifikátu, údaje o technickej norne na ktorú sa vzťahuje, identifikácia orgánu, ktorý ho vydal, obsah certifikátu, rozsah certifikátu, dátum vydania, dátum/lehota platnosti

5.2. názov certifikátu, údaje o technickej norne na ktorú sa vzťahuje, identifikácia orgánu, ktorý ho vydal, obsah certifikátu, rozsah certifikátu, dátum vydania, dátum/lehota platnosti

5.3. názov certifikátu, údaje o technickej norne na ktorú sa vzťahuje, identifikácia orgánu, ktorý ho vydal, obsah certifikátu, rozsah certifikátu, dátum vydania, dátum/lehota platnosti

 

Čestne vyhlasujem, že pre účely uskutočňovania stavebných prác bol priemerný ročný počet zamestnancov (v zmysle Zákonníka práce) a počet riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky nasledovný:

6.1. Za finančný rok 1. rok činí počet zamestnancov

6.2. Za finančný rok 2. rok činí počet zamestnancov

6.3. Za finančný rok 3. rok činí počet zamestnancov

 

Čestne vyhlasujem, že pre účely uskutočňovania stavebných prác alt. poskytovania služieb mám k dispozícii toto strojné a technické vybavenie:

7.1. názov stroja alebo technického vybavenia, identifikácia výrobcu, výkonové parametre, rok výroby, počet

7.2. názov stroja alebo technického vybavenia, identifikácia výrobcu, výkonové parametre, rok výroby, počet

7.3. názov stroja alebo technického vybavenia, identifikácia výrobcu, výkonové parametre, rok výroby, počet

 

Čestne vyhlasujem, že pre účely poskytovania služieb mám v úmysle zabezpečiť nasledovné služby subdodávateľsky:

8.1. pomenovanie služby, Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, finančný objem subdodávky v eurách: nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH;

8.2. pomenovanie služby, Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, finančný objem subdodávky v eurách: nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH;

8.3. pomenovanie služby, Obchodné meno alebo úradný názov, so sídlom ulica, PSČ mesto / obec, mestská časť / časť obce, IČO (vnútroštátne identifikačné číslo): NNNNNNNN, finančný objem subdodávky v eurách: nnnnnnn,nn eur s alt. bez DPH;

 

Čestne vyhlasujem, že pre účely dodávky tovaru disponujem nasledovnými vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami, ktorých úradne neoverené fotokópie prikladám.

9.1. dokument

9.2. dokument

9.3. dokument

 

Čestne vyhlasujem, že všetky doklady na splnenie podmienok účasti najmä čo sa týka osobného postavenia boli vydané 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo neskôr, preto, že splnenie tejto povinnosti ukladá zákon o verejnom obstarávaní v § 26 ods. 1 tým, že ustanovuje: „Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia“ a v § 9 ods. 4 v položke upravuje princíp rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi. Táto lehota sa nevzťahuje na dátum ich úradného overenia alebo úradného prekladu.

 

 

V Mesto _______deň. mesiac. rok______

dátum

 

 

_______________________________

podpis

titul(-y) meno priezvisko titul(-y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.8. Odporúčaná notifikácia doručenia elektronicky doručovaného dokumentu

 

Spoločnosť [uvedie sa obchodné meno alebo úradný názov uchádzača], IČO: [uvedie sa identifikačné číslo organizácie pridelené Štatistickým úradom SR], ktorá je uchádzačom / záujemcom vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritnej služby, nie obvykle dostupnej na trhu, kat. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní, pre ktorú platí osobitná výnimka podľa § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk, časť oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS v zadávaní zmluvy na predmet zákazky, registračné č. verejného obstarávania FF-02/2013/plz/pS/MM „Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP“ týmto dokladom potvrdzuje, že jej bola:

 

dňa: dd/mm/rrrr o hh.mm doručená z adresy text@kmen.domena na adresu text@kmen.domena správa, ktorej obsahom bolo:

 

Titul správy (súťažné podklady, výzva, informácia, oznámenie, iné ...)

 

Titul Meno Priezvisko Titul a postavenie osoby, ktorá notifikáciu vypracovala.

 

 

 

 

VII.9. Odporúčaný vzor referencie o úspešne realizovanej zmluve (zákazke)

 

Referencia pre účely verejného obstarávania

 

Referencia č.

Názov zákazky (tovar, služba, práca)

 

Typ zmluvy alebo objednávka:

 

Údaje o objednávateľovi / verejnom obstarávateľovi / obstarávateľovi

Obchodné meno / úradný názov:

 

Adresa sídla / prevádzkarne:

Obec / mesto:

PSČ:

Ulica č. domu:

Mestská časť / časť obce:

Štát:

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba za objednávateľa / verejného obstarávateľa / obstarávateľa

Meno:

Priezvisko:

Tituly:

Postavenie:

Telefón:

Fax:

e-mailová adresa:

Skype:

Dodávateľ

Obchodné meno / úradný názov:

 

Adresa sídla / prevádzkarne:

Obec / mesto:

PSČ:

Ulica č. domu:

Mestská časť / časť obce:

Štát:

 

 

 

 

 

 

Obchodné postavenie v zmluve

Hlavný dodávateľ

Člen skupiny dodávateľov

Poddodávateľ

Zmluvná cena (bez DPH):

mena:

Skutočne uhradená cena:

Z toho uchádzačovi:

Dôvod cenového rozdielu:

Lehota dodania:

Zmluvný termín (od-do)

Skutočný termín (od-do)

Dôvod rozdielu termínov:

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo iného právne záväzného dokumentu (dodávky):

Miesto dodania predmetu zákazky podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo iného právne záväzného dokumentu

Dôvod predčasného ukončenie zmluvy, rámcovej dohody alebo iného právne záväzného aktu na základe ktorého došlo k plneniu (pre porušenie povinností dodávateľa)

Celkové trvanie omeškania poskytovateľa, dodávateľa, zhotoviteľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane poskytovateľa právnických služieb, v dňoch

počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti boli – právnické služby reklamované, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky

Dodržanie povinností poskytovateľa / dodávateľa / zhotoviteľa dohodnutých v zmluve, rámcovej dohode, alebo v inom právne záväznom dokumente vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať

Celková hodnotiaca známka

 

,

_______________________ _________________ ____________________

Meno, priezvisko, tituly, postavenie Odtlačok pečiatky Podpis

 

 

 

 

 

VII.10. Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale ponuky

 

 

Odosielateľ (uchádzač): FF-02/2013/plz/pS/MM

ORIGINÁL

 

 

[Obchodné meno]:

[Korešpondenčná adresa vrátane PSČ]:

[Ulica a č. domu]

[PSČ Obec]

[Štát]

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !

 

 

HESLO: Projektový manažment

 

 

 

 

 

Fond fondov, s.r.o.

Trnavská cesta 100

SK-821 01 Bratislava II.

mestská časť Bratislava - Ružinov

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.11. Odporúčaný vzor textu na vnútorných obaloch ponuky

 

 

Odosielateľ (uchádzač): FF-02/2013/plz/pS/MM

ORIGINÁL

OSTATNÉ / KRITÉRIÁ *)

 

 

[Obchodné meno]:

[Korešpondenčná adresa vrátane PSČ]:

[Ulica a č. domu]

[PSČ Obec]

[Štát]

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !

 

 

HESLO: Projektový manažment

 

 

 

 

 

Fond fondov, s.r.o.

Trnavská cesta 100

SK-821 01 Bratislava II.

mestská časť Bratislava - Ružinov

Slovenská republika

 

Adresát (verejný obstarávateľ):

 

 

 

 

 

 

 

*) nehodiace sa preškrtnite alebo odstráňte

X. Vyzva na predkl.ponuk - PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

V čase bez redakčnej opravy zverejňovanej vo Vestníku verejného obstarávania

 

 

 

Časť ”X”

 

Výzva na predkladanie ponúk, časť oznámenie .

 

 

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

Bratislava, december 2013

 

 

X. Výzva na predloženie ponúk, časť oznámenie o výzve

podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. ...

 

 

Výpis z e-Vestníka verejného obstarávania číslo 252/2013 z 23. decembra 2013, oznámenie číslo 20234 - WYS

 

Účelom zaradenia výzvy publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania je „rekapitulácia podmienok účasti“ vo výzve v časti súťažné podklady.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Fond fondov, s.r.o.

IČO: 31384943

Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

Mobil: +421 905829508

Telefón: +421 248287413

Fax: +421 248287413

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fondfondov.sk

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

SU - Štátna agentúra/úrad

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO

Iný (špecifikujte): Podpora rozvoja malého a stredného podnikania prostredníctvom rizikového kapitálu

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo 11

Hlavné miesto poskytovania služieb: Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

NUTS kód: SK010

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov. Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí:

Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

1.Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka

2.Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

3.Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách)

4.Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a orgánmi verejnej správy

Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

5.Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou

6.Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

7.Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu

Poskytovanie podporných služieb

8.Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

9.Organizačná príprava

10.Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

11.Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa)

12.Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 79421000-1

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 72224000-1, 79421100-2, 79100000-5, 79111000-5, 66122000-1

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 12 mesiacov. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosť a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len s písomným súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia cca 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby.

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota 39 999,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad")o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukáže tým, že v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní].

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v žiadosti o účasť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať každý člen skupiny dodávateľov osobitne. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požadované doklady a dokumenty preukazujú solventnosť a finančnú stabilitu uchádzača. Primeranosť podmienky účasti tkvie v tom, že banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícii a disciplinovanosti uchádzača pri plnení záväzkov. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie finančnej stability záujemcu, a to dôvodu, že úspešný záujemca alebo uchádzač musí sám finančne pokryť financovanie celého predmetu zákazky do jeho protokolárneho odovzdania.

2.2. Čestné vyhlásenie záujemcu/uchádzača, že predložil vyjadrenia od všetkých bánk alebo pobočiek zahraničnej banky v ktorých má vedené účty.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ týmto získa dôkaz, že podmienka účasti uvedená vyššie je splnená pre všetky peňažné ústavy (banky) v ktorých má úspešný uchádzač vedené účty. Primeranosť vyplýva z faktu, že touto podmienkou sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača, ktorý má konflikt v bankovom sektore a za účelom získať zákazku si špekulatívne zriadi účet v inej banke.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 2.1. Vo vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že:

a) uchádzač nebol za predchádzajúce 3 roky v nepovolenom debete, ak bol, predloží zdôvodnenie prečo sa tak stalo, b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, c) jeho bežný účet za posledné 3 roky nebol a nie je predmetom exekúcie.

Doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené fotokópie nie staršie ako 3 mesiace ku dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponuky.

2.2. Štandard sa neurčuje

Doplňujúci štandard: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyku, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky , týkajúce sa odbornej spôsobilosti, uvedené v § 28 ods. 1 písm. g) ZVO. Uchádzač predloží doklady obsahujúce údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Odôvodnenie primeranosť podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ týmto získa dôkaz, že uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady pre poskytovanie služby a to jednak po stránke vzdelania a jednak po stránke praktických skúseností. Primeranosť vyplýva z faktu, že touto podmienkou účasti sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača, ktorý nemá buď potrebnú úroveň teoretických poznatkov alebo praktické skúsenosti týkajúce sa predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý má minimálne 2 ročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu týkajúceho sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti ekonómie, finančníctva alebo práva. Ďalej preukáže že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý poskytoval minimálne 5 rokov právne poradenstvo pre oblasť týkajúcu sa programov a projektov podpory rozvoja malého a stredného podnikania. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti práva. Dokladom o vzdelaní je originál alebo úradne overená fotokópia diplomu. Dokladom o praxi je buď potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad od odberateľa, prípadne iný doklad, z ktorého je potvrdenie o praxi zrejmé. Takýmto dokladom môže byť aj zoznam poskytnutých právnych služieb pre podporu malého a stredného podnikania služieb v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO, pokiaľ je z neho zrejmá prax experta.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)

Časť: 1

Názov: Cena

Váha: 40%

Časť: 2

Názov: Dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch.

Váha: 30%

Časť: 3

Názov: Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom vo vzťahu k fyzickej osobe (fyzickým osobám), ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (vykonávajú) (podľa § 107 písm. a) ZVO)

Váha: 30%

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

FF-02/2013/plz/pS/MM

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 20.01.2014 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uvedte Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 20.01.2014 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 20.01.2014 10:05

Miesto : Zasadacia miestnost Fondu fondov, s.r.o. v mieste sídla verejného obstarávateľa (na 5. poschodí).

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárny zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, po predložení dokladu totožnosti alebo nimi splnomocnení zástupcovia po predložení plnej moci a dokladu totožnosti.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

a) Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu byť nahradené v zmysle zákona čestným vyhlásením alebo ekvivalentným dokumentom v závislosti od právneho poriadku platného v sídle uchádzača. Ak uchádzač nahradí doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, musí toto čestné vyhlásenie obsahovať všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. Dodatočné informácie alebo doklady, ktoré neboli obsiahnuté v čestnom vyhlásení je verejný obstarávateľ povinný odmietnuť, lebo by viedli k zvýhodneniu uchádzača pred inými uchádzačmi. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača, ktorý nahradil doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením na predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópii v určenej lehote a spôsobom ako predkladal ponuku. Verejný obstarávateľ je povinný potom vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

b) Odporúča sa, aby predkladané doklady a dokumenty boli zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky, aby boli zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať všetky požadované údaje a aby bol k nim vyhotovený kompletný zoznam všetkých predkladaných dokumentov podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu.

c) Doklady záujemcov so sídlom mimo územie Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.

d) Odporúča sa, aby bol každý list predkladaných dokladov vo väzbe očíslovaný a to bez rozdielu, o aký list predkladaných dokladov ide. Spôsob použitej väzby by mal zabezpečiť trvalú nerozoberateľnosť.

e) Záujemcovi sa odporúča, aby po prevzatí súťažných podkladov vyplnil formálnu žiadosť o účasť podľa štandardného formulára v prílohe súťažných podkladov pre elimináciu pochybení v komunikácii.

f) Verejný obstarávateľ bude uprednostňovať potvrdenú elektronickú komunikáciu pred listinnou.

g) Verejný obstarávateľ určil minimálnu lehotu viazanosti ponúk do 15. mája 2014.

h) Skratka ZVO je platné znenie zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého je tento postup vyhlásený.

i) Uchádzač je zo zákona povinný ponuku rozdeliť na dve časti. Prvou je časť ponuky ostatné. Táto časť ponuky obsahuje všetky doklady a dokumenty predpísané zákonom a určenom verejným obstarávateľom okrem tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritéria najnižšia cena určeným verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, a všetkých cenových údajov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluve alebo tých cenových údajov, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhlásenej výzvy a textom Ostatné. Účelom prvej časti ponuky (ostatné) je utajenie všetkých cenových údajov až do doby otvárania ponúk v časti Kritéria. Zverejnenie cenových údajov v časti ostatné je hrubým porušením zákona o verejnom obstarávaní. Druhou je časť ponuky kritéria. Táto časť ponuky obsahuje tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritéria najnižšia cena určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a všetky cenové údaje, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť ponuky alebo ako prílohy k zmluvy alebo tie cenové údaje, ktoré hodlá uchádzač verejnému obstarávateľovi sprístupniť z vlastného podnetu. Táto časť ponuky je uložená v samostatnom nepriesvitnom, uzatvorenom obale označenom adresou uchádzača, adresou verejného obstarávateľa, heslom vyhlásenej výzvy a textom Kritéria.

j) verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady na svojom profile, zriadenom na svojom domovskom sídle http://www.fondfondov.sk najbližší pracovný deň po zverejnení výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.

k) V súlade s § 100 ods. 7 písm. a) ZVO má verejný obstarávateľ právo, keď ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a právnické služby kategórie 21 podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ použije ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva.

l) Osobitné zmluvné podmienky: Zákaz konkurencie: Po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, ako aj jeden rok po jeho skončení, úspešný uchádzač nesmie vykonávať činnosti, vyvíjať podnikateľské a iné obchodné a obdobné aktivity s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie služieb a/alebo výkon činností podľa výsledku tohto verejného obstarávania vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, a to na vlastný a/alebo na cudzí účet inej osoby ako je objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom akejkoľvek inej fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby, resp. byť členom iného subjektu, alebo zmluvnou stranou akejkoľvek inej zmluvy, resp. propagovať a/alebo podporovať iný subjekt, ktorý je portfóliovou spoločnosťou verejného obstarávateľa (podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch). Ostatné podrobnosti o osobitných zmluvných podmienkach sú súčasťou súťažných podkladov.

l) verejný obstarávateľ nezruší vyhlásený postup verejného obstarávania ani v prípade, že bude vo vyhodnotení jediná ponuka.

m) Poradenstvo vo verejnom obstarávaní poskytuje Prvá obstarávateľská spol. s r.o. použitím dokumentov spĺňajúcich požiadavky § 2 ods. 1 Vyhlášky ÚVO č. 174/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní

n) Verejný obstarávateľ zadáva túto zákazku podľa § 100 ods. 7 ZVO, lebo preukázateľne ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a právnické služby, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

20.12.2013

H. Tab.uch.na plnenie kriterii PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

Časť ”H”

 

 

Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie .

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

Bratislava, december 2013

 

 

H. Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

 

V zmysle časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky ako súčasť ponuky je uchádzač povinný predložiť svoj vlastný návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

 

Uchádzač uvedie číselnú hodnotu svojho návrhu kritérií za celý predmet zákazky.

 

začiatok tabuľky

 

Tabuľka návrhu uchádzača _(uvedie sa obchodné meno uchádzača)_ na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponúk verejným obstarávateľom – Fondom fondov, s.r.o., vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie prioritnej služby kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní registračné č. FF-02/2013/plz/pS/MM: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Registračné číslo verejného

obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

obchodné meno uchádzača

 

Index

Názov kritéria

Váhový koeficient

Návrh uchádzača v eurách s DPH

 

Hod. zúčtovacia sadzba v eurách bez DPH

1

Najnižšia cena (vážená hodinová zúčtovacia sadzba v eurách s DPH)

[uvedie sa číselný údaj]

(dní za mesiac x počet mesiacov)

120 x 12 x 0,40

[uvedie sa číselný údaj]

2

Dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch)

0,30

[uvedie sa číselný údaj]

3

Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom ...

0,30

uchádzač nevyplňuje

 

 

 

 

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

 

koniec tabuľky

 

Uchádzač uvedie svoje obchodné meno alebo úradný názov, vyplní sivé políčka v hrubo orámovanej časti tabuľky a tabuľku podpíše. Údaj v prvom riadku v druhom hrubo orámovanom políčku (stĺpci tabuľky) je súčinom hodinovej zúčtovacej sadzby a predpokladaného maximálneho počtu hodín poskytovania služby 1440 (120 hodín/mesiac x 12 mesiacov 1440 hodín).

 

Údaje uvedené v tabuľke budú zverejnené pri otváraní ponúk.

 

Fotokópie tabuliek návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, uvedené uchádzačmi v ponukách budú súčasťou „zápisnice z otvárania ponúk“, ktorá bude doručená v zákonnej lehote každému z uchádzačov, ktorí predložia ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky nebudú vylúčené alebo ktorí nebudú vylúčení.

 

Uchádzač je povinný tabuľku uviesť jednak vo svojej ponuke (v listinnom origináli v časti ponuky „Kritériá“a jednak na CD-ROM v časti ponuky „Kritériá“ ako samostatný „pdf“ súbor).

 

7. Právne záväzné údaje sú tie, ktoré uvedie uchádzač v tabuľke návrhov uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a ktorá bude pevne spojená s originálom ponuky. Údaje kritérií uvedené inde v ponuke vrátane tých, ktoré uvedie uchádzač v návrhu zmluvy, pokiaľ budú iné ako v tejto tabuľke, bude verejný obstarávateľ považovať za výsledok matematickej chyby.

I. Harmonogram 1st PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

Časť ”I”

 

Harmonogram zadávania zákazky.....

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní na dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy.

 

 

Bratislava, december 2013

 

 

Obchodné meno verejného obstarávateľa: Fond fondov, s.r.o.

Názov predmetu zákazky : Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

Postup zadávania zákazky: výzva na predloženie ponuky v analógii s verejnou súťažou

Spôsob konečného vyhodnotenia: bez elektronickej aukcie

Finančný limit: podlimitná zákazka na poskytovanie prioritných služieb kategórie č. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní

Registračné číslo: FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

Harmonogram

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk do vyhlásenej výzvy do podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb kategórie č. 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní

 

Zadanie pre poradcu pre verejné obstarávanie poradcu pre verejné obstarávanie, zapísaného na ÚVO v zozname odborne spôsobilých osôb, Ing. Michala Maťaša, CSc. reg. č. Š0003-05-2001)

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

14

12

So

01

15

12

Ne

02

16

12

Po

03

17

12

Ut

04

18

12

St

05

19

12

Štv

06

20

12

Pi

07

piatok 20. decembra 2013 spolu 07 dní

Posledný deň lehoty na prípravu výzvy na predkladanie ponúk a elektronické odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie v e-Vestníku verejného obstarávania

§ 4 ods. 3, písm. b) bod 2., ZVO po 21. novele Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (§ 2, písm. g) Vyhlášky ÚVO č. 172/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku - 5 000 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.) a ide o zákazku; b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je: 2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

§ 23 ods. 1, ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ... vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní ... úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými ... na webovom sídle úrad a v súbehu s § 7 Vyhlášky ÚVO č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

prvá notifikácia IS ZÚ ÚVO o odoslaní výzvy na predloženie ponúk

¬ deň pracovného pokoja

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom VI.3

20

12

Pi

07

piatok 20. decembra 2013 spolu 0 dní

Odoslanie výzvy na predkladanie ponúk podľa e-formulára § 7 Vyhlášky ÚVO č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu prostredníctvom softvéru IS ZÚ ÚVO na zverejnenie v e-Vestníku verejného obstarávania.

§ 100 ods. 2, ZVO po 21. novele Výzvu na predkladanie ponúk (do podlimitnej zákazky) verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 v súbehu s § 23 ods. 1, ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní ... úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými ... na webovom sídle úrad a v súbehu s § 7 Vyhlášky ÚVO č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote (Výzva bola zverejnená v e-Vestníku verejného obstarávania č. 145/2013 z 26.07.2013 výzva č. 13437 – WYP)

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ skutočný deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania

¬ deň pracovného pokoja (Štedrý deň)

 

¬ deň pracovného pokoja (Prvý sviatok vianočný)

 

¬ deň pracovného pokoja (Druhý sviatok vianočný)

21

12

So

01

22

12

Ne

02

23

12

Po

03

24

12

Ut

04

25

12

St

05

26

12

Štv

06

27

12

Pi

07

piatok 27. decembra 2013 spolu 7 dní

Posledný zákonný deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v e-Vestníku verejného obstarávania

(§ 23, ods. 5) v súbehu s § 50 ods. 4 písm. a) ZVO po 21. novele) (Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ ...splnil povinnosť podľa odseku 3.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia (výzvy na predkladanie ponúk) o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní žia.

Počet dní sp.

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

Upozornenie: presný dátum závisí od dátumu zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

 

 

¬ štátny sviatok (Deň vzniku SR)

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja (Sviatok Troch kráľov)

 

¬ skutočný posledný deň na doručenie žiadosti o nápravu

28

12

So

1

07

29

12

Ne

2

08

30

12

Po

3

09

31

12

Ut

4

10

01

01

St

5

11

02

01

Štv

6

12

03

01

Pi

7

13

04

01

So

8

14

05

01

Ne

9

15

06

01

Po

Neza-počít.

16

07

01

Ut

10

17

utorok 07. januára 2014 spolu 17 dní

Predpokladaný posledný deň na podanie žiadosti o nápravu proti ... podmienkam uvedeným vo výzve

(§ 136, ods. 1) písm. a) a ods. 3) písm. a) ZVO po 21. novele) ... záujemca ... alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom osoby podľa § 7 ..., môže podať žiadosť o nápravu proti proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4,

(§ 136, ods. 3) písm. a) bod 3. ZVO po 21. novele) Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená ... osobe podľa § 7 do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4, vo vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky ... a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky verejného obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

08

01

St

18

09

01

Štv

19

10

01

Pi

20

piatok 10. januára 2014 do 12:00 spolu 20 dní

Posledný deň lehoty na podanie žiadosti o vysvetlenie. (§ 38 ZVO po 21. novele) Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk ..., za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom .... Uvedená lehota sa týka tých žiadostí o vysvetlenie, ktoré sú zložité alebo veľké rozsahom a na ktorých vysvetlenie je potrebná osobitná expertíza.

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky verejného obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

11

01

So

21

12

01

Ne

22

13

01

Po

23

14

01

Ut

24

utorok 14. januára 2014 spolu 24 dní

Posledný deň lehoty na vysvetlenie súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie (§ 38 ZVO po 21. novele) Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk ..., za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky verejného obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

15

01

St

06

25

16

01

Štv

05

26

17

01

Pi

04

27

18

01

So

03

28

 

Údaj je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk pod bodom IV.2.3

19

01

Ne

02

29

20

01

Po

01

30

pondelok 20. januára 2014 o 10.00 hod. spolu 30 dní

Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk

(§ 100 ods. 1, písm. f) bod 1. v súbehu s písm. j) ZVO po 21. novele) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu

Posledný deň lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom (k nej sprievodnej dokumentácii) (§ 34 ods. 13 ZVO po 21. novele) Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie. Súťažné podklady sa poskytujú len v elektronickej podobe potvrdenou e-mailovou správou. Nárok na úhradu nákladov na ich rozmnoženie preto dotovanej osobe nevzniká.

Poznámka: Centrálny koordinačný orgán pre štrukturálne fondy ÚV SR určil, že lehota podania žiadosti o SP, ktoré musia byť zo zákona zverejnené na domovskom sídle verejného obstarávateľa dňom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk je rovnaká ako lehota na predkladanie ponúk. ÚVO to uviedlo ako odporúčanie vo svojom výkladovom stanovisku.

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

20

01

Po

0

pondelok 20. januára 2014 o 07:00 spolu 0 dní

Posledný deň na zverejnenie v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania časti ponuky „Ostatné“ a zaslanie informácie úradu o otváraní ponúk v časti „Ostatné“ prostrednícťtvom autentifikačných prostriedkov osoby podľa § 7 ZVO cez IS ZÚ ÚVO

(§ 41 ods. 1 ZVO po 19. novele / po 21. novele) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" ... je verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 ZVO) povinný zaslať úradu zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

Údaj je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk pod bodom IV.2.4.

20

01

Po

0

pondelok 20. januára 2014 o 10:05 spolu 0 dní

Deň a hodina verejného otvárania časti ponúk „Ostatné“ pre časť predmetu zákazky na uskutočnenie stavebnej práce a neverejného otvárania časti ponúk „Ostatné“ pre časť predmetu zákazky na dodávku tovarov.

(§ 41 ods. 1 ZVO po 21. novele) Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

21

01

Ut

01

22

01

St

02

23

01

Štv

03

24

01

Pi

04

25

01

So

05

26

01

Ne

06

27

01

Po

07

pondelok 27. januára 2014 spolu 07 dní

Predpokladaný posledný deň lehoty na vyhodnotenie ponúk v časti „Ostatné“ a oznámenie o vylúčení uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti alebo o vylúčení ponuky pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch.

(§ 41 ods. 1 ZVO po 21. novele) Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení ... uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

 

 

 

§ 136 Žiadosť o nápravu

(1) Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu len proti

a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, ,

b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,

c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,

 

Konanie o námietkach § 138

(1) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi.

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

28

01

Ut

03

08

29

01

St

02

09

30

01

Štv

01

10

štvrtok 30. januára 2014 spolu 10 dní

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia alebo že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné",

§ 136 ods. 9 písm. b) alebo c), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že b) bolo všetkým uchádzačom ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením dátumu doručenia, alebo že c) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, po otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné"

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

31

01

Pi

10

0

piatok 31. januára 2014 spolu 0 dní

Predpokladaný posledný deň oznámenia uchádzačom, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky neboli vylúčené dátum, hodinu a miesto otvárania ponúk v časti „Kritériá“ a deň zaslania informácie UVO o otváraní ponúk v časti „Kritériá“

(§ 41 ods. 3 ZVO po 21. novele) Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. ...

(§ 41 ods. 1 ZVO po 21. novele) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Kritériá" ... je verejný obstarávateľ povinný zaslať úradu zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk

(§ 155m ods. 8 ZVO po 21. novele) Verejný obstarávateľ ... je do dňa nasledujúcom po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov a ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na ich domovskej stránke (uverejnením na profile verejného obstarávateľa zriadenom na domovskej stránke).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

01

02

So

09

01

02

02

Ne

08

02

03

02

Po

07

03

04

02

Ut

06

04

05

02

St

06

05

06

02

Štv

04

06

07

02

Pi

03

07

08

02

So

02

08

09

02

Ne

01

09

10

02

Po

Neza-počít.

10

11

02

Ut

Neza-počít.

11

utorok 11. februára 2014 o 10.05 hod. spolu 11 dní

Predpokladaný deň a hodina verejného otvárania ponúk v časti ponuky „Kritériá“

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných dní. (§ 41 ods. 3 ) ZVO po 21. novele).

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

12

02

St

01

01

13

02

Štv

02

02

14

02

Pi

03

03

piatok 14. februára 2014 spolu 3 pracovné dni

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia alebo že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá",

§ 136 ods. 9 písm. b) alebo d), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že b) bolo všetkým uchádzačom, doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením dátumu doručenia, alebo že d) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

15

02

So

04

04

16

02

Ne

Neza-počít.

05

17

02

Po

05

06

pondelok 17. februára 2014 spolu 6 dní

Posledný deň na vypracovanie zápisnice z otvárania časti ponúk označenej slovom „Kritériá“ a výzva úspešnému uchádzačovi ak nahradil splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, na predloženie originálov alebo úradne overených kópií

(§ 41 ods. 5 ZVO po 21. novele). Verejný obstarávateľ ... najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky (na časť predmetu zákazky na uskutočnenie stavebenej práce) v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.)

(§ 32 ods. 11 ZVO po 21. novele) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi ... úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom ....

(§ 44 ods. 11 ZVO po 21. novele) Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ ... povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Prac. dni

Kalen. dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

18

02

Ut

01

01

19

02

St

02

02

20

02

Štv

03

03

21

02

Pi

04

04

22

02

So

Neza-počít.

05

23

02

Ne

Neza-počít.

06

24

02

Po

05

07

25

02

Ut

06

08

26

02

St

07

09

27

02

Štv

08

10

28

02

Pi

09

11

01

03

So

Neza-počít.

12

02

03

Ne

Neza-počít.

13

03

03

Po

10

14

pondelok 03. marca 2014 do 10:00 spolu 10 dní

Predpokladaný posledný deň na predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti, ak boli nahradené čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO po 21. novele (§ 44 ods. 1 po ZVO 21. novele) Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ... po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

04

03

Ut

01

05

03

St

02

streda 05. marca 2014 spolu 2 dní

Predpokladaný posledný deň na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vylúčenia uchádzača, ktorý nepredložil doklady po výzve (§ 44 ods. 1 po ZVO 21. novele) Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ ... po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

05

03

St

00

streda 05. marca 2014 spolu 0 dní

Predpokladaný posledný deň odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk (konečné vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez použitia elektronickej aukcie)

(§ 44 ods. 2 ZVO po 21. novele) Verejný obstarávateľ ... je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.)

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Prac. dni

Kalen. dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

Informáciu o výsledku vyhodnocovania ponúk je potrebné doručiť aj v listinnej podobe.

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

06

03

Štv

03

01

07

03

Pi

02

02

08

03

So

Neza-počít.

03

09

03

Ne

Neza-počít.

04

10

03

Po

01

05

pondelok 10. marca 2014 spolu 3 pracovné dni a 5 kalendárnych dní

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk,

§ 136 ods. 9 písm. e), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že e) bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk s uvedením dátumu doručenia.

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

10

03

Po

05

pondelok 10. marca 2014 spolu 3 pracovné dni a 5 kalendárnych dní

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia alebo, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá",

§ 136 ods. 9 písm. b) alebo d), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že b) bolo všetkým uchádzačom, doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením dátumu doručenia, alebo že d) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá".

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

11

03

Ut

01

 

12

03

Str

02

 

13

03

Štv

03

 

14

03

Pi

04

 

14

03

So

05

 

16

03

Ne

06

 

17

03

Po

07

 

18

03

Ut

08

 

19

03

Str

09

 

20

03

Štv

10

 

21

03

Pi

11

 

22

03

So

12

 

23

03

Ne

13

 

24

03

Po

14

 

24

03

Ut

15

 

26

03

Str

16

 

streda 26. marca 2014 spolu 16 dní

Predpokladaný prvý zákonný deň na uzatvorenie zmluvy

§ 45 ods. 1, ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk)

§ 100 ods. 1 písm. i) ZVO, po 21. novele po vyhodnotení ponúk postupuje podľa § 44 primerane a na pri uzavretí zmluvy postupuje podľa § 45 primerane; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky)

§ 45 ods. 2, ZVO po 21. novele (Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň v mesiaci

Mesiac

Deň v týždni

Počet dní

Poznámky obstarávateľa o činnostiach v tejto lehote

 

 

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

¬ deň pracovného pokoja

 

 

 

¬ deň pracovného pokoja

 

27

03

Štv

01

28

03

Pi

02

29

03

So

03

30

03

Ne

03

...

...

...

...

11

05

Ne

46

12

05

Po

47

13

05

Ut

48

 

Údaj je uvedený v oznámení o vyhlásení v. o. pod bodom VI.2.

14

05

St

49

15

05

Štv

50

štvrtok 15. mája 2014 spolu 50 dní

Posledný deň minimálnej lehoty viazanosti ponúk

(Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk) § 45 ods. 1 po 21. novele

 

 

 

 

 

Prehľad dôležitých dátumov a lehôt

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk dovyhláseného verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce (a podlimitnej zákazky na tovary) v analógii s verejnou súťažou

 

piatok 20. decembra 2013

 

Odoslanie výzvy na predkladanie ponúk podľa e-formulára prílohy č. 7 Vyhlášky ÚVO č. 171/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu prostredníctvom softvéru IS ZÚ ÚVO na zverejnenie v e-Vestníku verejného obstarávania. (§ 23 ods. 1, ZVO po 21. novele)

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom VI.3.

piatok 27. decembra 2013

Predpokladaný posledný deň zverejnenia oznámenia v e-Vestníku verejného obstarávania

(§ 23, ods. 5) v súbehu s § 50 ods. 4 písm. a) ZVO po 19. novele),

Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia úradu. Výzva bola zverejnená v e-Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 z 23. decembra 2013 pod č. 20234 – WYS

utorok 07. januára 2014

Predpokladaný posledný deň na podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení (do 10 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO vo vestníku), § 136, ods. 1) písm. a) a ods. 3) písm. a) ZVO (21. novele). Štvrtok 02. januára 2014 - skutočný posledný deň na doručenie žiadosti o nápravu proti výzve na predkladanie ponúk (proti oznámeniu)

pondelok 20. januára 2014 o 10.00

Posledný deň lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom (k nej sprievodnej dokumentácii) (§ 34 ods. 13 ZVO po 21. novele) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie. Súťažné podklady sa poskytujú len v elektronickej v spojení s potvrdenou e-mailovou správou. Nárok na úhradu nákladov na ich rozmnoženie preto dotovanej osobe nevzniká.

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom VI.2.2.

 

 

 

 

Prehľad dôležitých dátumov a lehôt (1. pokračovanie)

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk dovyhláseného verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce (a podlimitnej zákazky na tovary) v analógii s verejnou súťažou

 

piatok 10. januára 2014 do 12:00

Posledný deň lehoty na požiadanie o vysvetlenie súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie (§ 38 ZVO po 20 novele) Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk. Vysvetlenie sa poskytne bezodkladne ale najneskôr v lehote 4 dni.

utorok 14. januára 2014

Posledný deň lehoty na vysvetlenie podmienok účasti, požiadaviek, súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie (§ 38 ZVO po 21. novele) Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk

pondelok 20. januára 2014 o 10.00 hod.

Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a posledný deň lehoty na oznámenie otvárania časti ponúk označených slovom „Ostatné“ (§ 100 ods. 1, písm. f) bod 1. v súbehu s písm. j) ZVO po 21. novele) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej slovom "Ostatné" ... je verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 ZVO) povinný zaslať úradu zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk (§ 41 ods. 1 ) ZVO po 19. novele / po 21. novele)

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom

IV.2.3

pondelok 20. januára 2014 o 10.05 hod.

Deň a hodina verejného otvárania časti ponúk „Ostatné“ pre časť predmetu zákazky na uskutočnenie stavebnej práce a neverejného otvárania časti ponúk „Ostatné“ pre časť predmetu zákazky na dodávku tovarov.

(§ 41 ods. 1 ZVO po po 21. novele) Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom

IV.2.4

pondelok 27. januára 2014

Predpokladaný posledný deň lehoty na vyhodnotenie ponúk v časti „Ostatné“ a oznámenie o vylúčení uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti alebo o vylúčení ponuky pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch.

Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži (aj vo výzve na predkladanie ponúk) aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení ... uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.) § 41 ods. 1, ZVO po 21. novele

štvrtok 30. januára 2014

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia alebo že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné",

(Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že b) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením dátumu doručenia, alebo že c) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, po otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné".) § 136 ods. 9 písm. b) alebo c), ZVO po 21. novele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad dôležitých dátumov a lehôt (2. pokračovanie)

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk dovyhláseného verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce (a podlimitnej zákazky na tovary) v analógii s verejnou súťažou

 

piatok 31. januára 2014

Predpokladaný posledný deň oznámenia uchádzačom, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky neboli vylúčené dátum, hodinu a miesto otvárania ponúk v časti „Kritériá“ a deň zaslania informácie UVO o otváraní ponúk v časti „Kritériá“

(§ 41 ods. 3 ZVO po 21. novele) Otváranie častí ponúk ...

(§ 41 ods. 1 ZVO po 21. novele) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky ...

(§ 155m ods. 8 ZVO po 21. novele) Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 ZVO) ... je do dňa nasledujúcom po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov a ktoré sa uverejňujú v profile,

utorok 11. februára 2014 o 10.05

Predpokladaný deň a hodina verejného otvárania ponúk v časti ponuky „Kritériá“

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označ.ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných dní. (§ 41 ods. 3 ZVO po 21. novele)

utorok 11. februára 2014 o 07.00

Predpokladaný posledný deň a hodina zverejnenia informácie o otváraní časti ponúk „Kritériá“ v profile osoby podľa § 7 ZVO

Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej slovom "Kritériá" ... je verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 ZVO) povinný zaslať úradu zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk (§ 41 ods. 1 ) ZVO po 19. novele / po 21. novele)

piatok 14. februára 2014

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, s uvedením dátumu doručenia alebo že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá",

§ 136 ods. 9 písm. b) alebo d), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že b) bolo všetkým uchádzačom, doručené oznámenie o vylúčení uchádzača s uvedením dátumu doručenia, alebo že d) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad dôležitých dátumov a lehôt (3. pokračovanie)

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk dovyhláseného verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce (a podlimitnej zákazky na tovary) v analógii s verejnou súťažou

 

pondelok 17. februára 2014

Posledný deň na vypracovanie a odoslanie zápisnice z otvárania časti ponúk označenej slovom „Kritériá“ a výzva úspešnému uchádzačovi ak nahradil splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, na predloženie originálov alebo úradne overených kópií

(§ 41 ods. 5 ZVO po 21. novele). Verejný obstarávateľ ... najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky (na časť predmetu zákazky na uskutočnenie stavebenej práce) v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.)

(§ 32 ods. 11 ZVO po 21. novele) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi ... úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom ....

(§ 44 ods. 11 ZVO po 21. novele) Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ ... povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

pondelok 03. marca 2014 do 10:00

Predpokladaný posledný deň na predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti, ak boli nahradené čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO po 21. novele (§ 44 ods. 1 po ZVO 21. novele) Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ... po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

streda 05. marca 2014

Predpokladaný posledný deň na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a zaslanie informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk (Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.) § 44 ods. 2 po ZVO 21. novele)

pondelok 10. marca 2014

Predpokladaný posledný deň lehoty na zaslanie písomnej informácie ÚVO o tom, že bolo všetkým uchádzačom, ... doručené oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk, § 136 ods. 9 písm. e), ZVO po 21. novele Verejný obstarávateľ ... je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, písomnú informáciu o tom, že e) bolo všetkým uchádzačom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk s uvedením dátumu doručenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad dôležitých dátumov a lehôt (4. pokračovanie)

vybraných procesných úkonov verejného obstarávania vo vyhlásenej výzve na predkladanie ponúk dovyhláseného verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce (a podlimitnej zákazky na tovary) v analógii s verejnou súťažou

 

streda 26. marca 2014

Predpokladaný prvý zákonný deň lehoty na uzavretie zmluvy (Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom ...) § 45, ods. 2) ZVO po 21. novele.

streda 10. apríla 2014

Predpokladaný posledný deň lehoty elektronického odoslania oznámenia o uzatvorení zmluvy podľa prílohy č. 5 k vyhláške ÚVO č. 530/2009 Z.z., (§ 102 ods. 1, ZVO po 21. novele. Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Ak bola zmluva uzatvorená v najskoršom zákonnom termíne.

štvrtok 15. mája 2014

Predpokladaný posledný deň minimálnej lehoty viazanosti ponúk (Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk) §45 ods. 1) ZVO po 21. novele. Ak bola zmluva uzatvorená v najneskoršom zákonnom termíne.

Údaj je uvedený vo výzve pod bodom

VI.2.

 

Harmonogram vypracoval 18. decembra 2013

Ing. Michal Maťaš, CSc.

G. Kriterium na vyhodnotenie PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

Časť ”G”

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia .

 

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z, 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

Bratislava, december 2013

 

 

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

 

Verejný obstarávateľ stanovil 3 kritériá na vyhodnotenie ponúk a špecifický postup pri ich uplatnení na vyhodnotenie ponúk. Skladba kritérií má vyjadrovať dominantné postavenie kritéria cena, ktorá je určená hodinovou zúčtovacou sadzbou. Ďalšími dvomi kritériami sú 2. dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch a 3. predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom vo vzťahu k fyzickej osobe (fyzickým osobám), ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (vykonávajú) (podľa § 107 písm. a) ZVO)

 

1. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky, ich váhy a váhové koeficienty (v. k.) sú:

 

1.1. Cena s DPH 40% 0,40

1.2. Dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch) 30% 0,30

1.3. Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom vo vzťahu k fyzickej osobe (fyzickým osobám), ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (vykonávajú) (podľa § 107 písm. a) ZVO) 30% 0,30

 

2. Hodnotenie ponúk predložených uchádzačmi je dané pridelením 1 až 10 bodov v desatinnom delení, ktoré sa prenásobia váhovým koeficientom, ktorý je priradený hodnoteným údajom. Pridelenie bodov je závislé od hodnôt uvedených uchádzačmi v ich ponukách. Každý člen komisie na vyhodnocovanie ponúk hodnotí každú ponuku podľa všetkých kritérií. Spôsob vyhodnotenia ponuky podľa jednotlivých kritérií je nasledovný:

 

2.1. Cena s DPH (v. k. = 0,40)

Uchádzač uvedie cenu za hodinovú výkonu služby v € s DPH, ktorú vynásobí 120 hodinami mesačného výkonu a 12 mesiacmi doby poskytovania služby.

 

Cena s DPH sa ohodnotí tak, že na základe číselných údajov o cene s DPH uvedených v jednotlivých ponukách sa každej ponuke hodnotenej podľa tohto kritéria pridelia body v stupnici 1,0 až 10,0 s desatinným delením. Maximálna bodová hodnota "10,0" bodu sa priradí ponuke obsahujúcej najnižšiu cenu s DPH, minimálna bodová hodnota "1,0" bodu sa priradí ponuke obsahujúcej najvyššiu cenu s DPH a pri cenách s DPH v ostatných ponukách uchádzačov sa určí z číselných hodnôt cien s DPH výpočtom priamou úmerou. Pri použití priamej úmery sa uplatní minimálna a maximálna cena s DPH. Takto určené bodové hodnotenie sa vynásobí váhovým koeficientom 0,40. Priama úmera pri hodnotení cien s DPH v ponukách uchádzačov, ktorých ceny s DPH nie sú ani najvyššie ani najnižšie sa vypočíta podľa vzorca:

 

clmax - cli

ni = -------------------- x 9 + 1 (1)

clmax - clmin

 

kde:

 

i je index ponuky zaradenej do vyhodnotenia, ktorý je z celočíselného intervalu 1, 2, ..., N

N je počet ponúk zaradených do vyhodnotenia pričom N ³ 3

ni je počet bodov pridelených kritériu cena s DPH v i-tej ponuke v stupnici 1 až 10 bodov

cli je cena s DPH uvedená uchádzačom v i-tej ponuke, ktorá nie je ani najvyššia ani najnižšia

clmin je najnižšia cena s DPH vo všetkých ponukách

clmax je najvyššia cena s DPH vo všetkých ponukách

 

V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna jediná čiastková alebo konečná ponuka táto sa hodnotí tak, že sa jej pridelí 10 bodov.

V prípade, že sa do vyhodnotenia dostanú dve ponuky s rôznou cenou s DPH, potom ponuke obsahujúcej nižšiu cenu s DPH sa pridelí 10,0 bodu a ponuke obsahujúcej vyššiu cenu s DPH sa pridelí 1,0 bodu.

V prípade, že ceny s DPH vo všetkých ponukách uchádzačov budú rovnaké pridelí sa každej ponuke v tomto kritériu 10,0 bodov. Ak je aspoň jedna cena s DPH v ponukách uchádzačov odlišná od ostatných, potom sa každým dvom ponukám s rovnakými cenami s DPH pridelí rovnaký počet bodov.

 

2.2. Dĺžka praxe expertov v určených oblastiach v mesiacoch (v .k. = 0,30)

Dĺžka praxe expertov sa skladá z dvoch položiek. Prvá položka s váhovým koeficientom 0,30 sa týka dĺžky praxe v mesiacoch v oblasti poskytovania právnych služieb v zmysle podmienok účasti a druhá položka s váhovým koeficientom 0,70 sa týka dĺžky praxe v mesiacoch v oblasti poskytovania služieb manažmentu pre nakladanie s rizikovým kapitálom na podporu MSP v zmysle podmienok účasti. Výsledná hodnota v každej položke je súčtom dĺžky praxe v mesiacoch za položku právne služby vynásobená koeficientom 0,30 a dĺžky praxe v mesiacoch za položku manažment ... vynásobená koeficientom 0,70.

 

Dĺžka praxe expertov sa ohodnotí tak, že na základe číselných údajov o dĺžke praxe expertov uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov sa každej ponuke vyhodnocovanej podľa tohto kritéria pridelia body v stupnici 1,0 až 10,0 s desatinným delením. Maximálna bodová hodnota "10,0" bodu sa priradí ponuke obsahujúcej najvyššiu dĺžku praxe expertov, minimálna bodová hodnota "1,0" bodu sa priradí ponuke obsahujúcej najnižšiu dĺžku praxe expertov a pri dĺžke praxe expertov v ostatných ponukách uchádzačov sa určí z číselných hodnôt dĺžky praxe expertov výpočtom priamou úmerou. Pri použití priamej úmery sa uplatní minimálna a maximálna hodnota dĺžky praxe expertov. Takto určené bodové hodnotenie sa vynásobí váhovým koeficientom 0,30. Priama úmera pri hodnotení dĺžky praxe expertov v ponukách uchádzačov, ktorých dĺžky praxe expertov nie sú ani najvyššie ani najnižšie sa vypočíta podľa vzorca:

 

 

pli - plmin

ni = -------------------- x 9 + 1 (3)

plmax - plmin

 

kde:

 

i je index ponuky zaradenej do vyhodnotenia, ktorý je z celočíselného intervalu 1, 2, ..., N

N je počet ponúk zaradených do vyhodnotenia pričom N ³ 3

ni je počet bodov pridelených kritériu dĺžka praxe expertov v i-tej ponuke v stupnici 1 až 10 bodov

pli je dĺžka praxe expertov uvedená uchádzačom v i-tej ponuke, ktorá nie je ani najvyššia ani najnižšia

plmin je najnižšia dĺžka praxe expertov vo všetkých ponukách

plmax je najvyššia dĺžka praxe expertov vo všetkých ponukách

 

V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna jediná ponuka táto sa ohodnotí tak, že sa jej pridelí 10 bodov.

V prípade, že sa do vyhodnotenia dostanú dve ponuky s rôznou dĺžkou praxe expertov, potom ponuke obsahujúcej vyššiu dĺžku praxe expertov sa pridelí 10,0 bodu a ponuke obsahujúcej nižšiu dĺžku praxe expertov sa pridelí 1,0 bodu.

V prípade, že dĺžky praxe expertov vo všetkých ponukách budú rovnaké pridelí sa každej ponuke v tomto kritériu 10,0 bodov. Ak sú aspoň dve dĺžky praxe expertov v ponukách uchádzačov odlišné od ostatných, potom sa každým dvom ponukám s rovnakými dĺžkami praxe expertov pridelí rovnaký počet bodov.

 

2.3. Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom vo vzťahu k fyzickej osobe (fyzickým osobám), ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva (vykonávajú) (podľa § 107 písm. a) ZVO) (v .k. = 0,30)

Mierou predchádzajúcich skúseností s uchádzačom sú tieto ukazovatele: a) dodržiavanie dohodnutých termínov, b) poskytovanie služby voči ktorému z externého prostredia neboli podané sťažnosti, c) vysoká miera právnej presnosti vypracúvaných textov v dokumentoch (dokumenty neboli napadnuté pre porušenie zákona), d) ekonomické dokumenty vypracované bez matematických chýb. Predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom sa ohodnotia tak, že pri uchádzačoch s ktorými verejný obstarávateľ nemá žiadne skúsenosti v oblasti predmetu podnikania sa pridelí jeden bod. Uchádzačovi s ktorým má verejný obstarávateľ najlepšie skúsenosti sa pridelí 10 bodov a uchádzačovi s ktorým má verejný obstarávateľ najhoršie skúsenosti sa pridelí 1 bod. Ostatným uchádzačom, s ktorými nemá verejný obstarávateľ ani najlepšie ani najhoršie skúsenosti sa pridelia body priamo úmerne.

 

V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna jediná ponuka, ktorej uchádzač poskytoval služby pre verejného obstarávateľa sa ohodnotí tak, že sa jej pridelí 10 bodov.

V prípade, že sa do vyhodnotenia dostanú dve ponuky ktorých uchádzači poskytoval služby pre verejného obstarávateľa, potom uchádzačovi, ktorý poskytoval služby kvalitnejšie sa pridelí 10,0 bodu a uchádzačovi, ktorý poskytoval ponuky menej kvalitne sa pridelí 1,0 bodu.

V prípade, že kvalita poskytovania služieb oboch uchádzačov bude rovnaká pridelí sa každej ponuke v tomto kritériu 10,0 bodov. Ak sú aspoň dve hodnotenia kvality poskytovaných služieb uchádzačov odlišné od ostatných, potom sa každým dvom uchádzačom s rovnakou kvalitou poskytovaných služieb sa pridelí rovnaký počet bodov.

 

3. Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Toto vznikne tým, že sa bodové hodnotenia všetkých prítomných členov komisie pre každú ponuku sčítajú a vydelia sa počtom členov komisie. Tým je stanovené poradie ponúk pre účel určenia (výberu) úspešného uchádzača). Toto poradie nie je poradím úspešnosti, lebo zákon o verejnom obstarávaní tento pojem neupravuje ale upravuje len úspešného uchádzača a ostatní uchádzači neuspeli.

 

4. Ponuka predložená úspešným uchádzačom je tá, pri ktorej v súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia.

 

5. V prípade, ak dve alebo viac čiastkových alebo konečných ponúk získa rovnaké najvyššie bodové ohodnotenie, o ich poradí rozhodnú najlepšie skúsenosti verejného obstarávateľa s uchádzačom.

 

6. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky postupuje pri vyhodnocovaní ponúk jednotlivých uchádzačov podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, spôsobom uvedeným v týchto súťažných podkladoch a podrobnú štruktúru a význam kritérií pre neho určuje tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a ich ponuka. Tabuľka je uvedená v časti H. V tejto časti je aj presne vymedzené, čo ktoré kritérium presne znamená. Komisia hodnotí každú ponuku v závere kolektívne a konsenzuálne.

E Obchodne podmienky PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

Časť ”E”

Obchodné podmienky poskytovania prioritnej služby .

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

Bratislava, december 2013

 

E. Obchodné podmienky poskytovania prioritnej služby

 

Všeobecné ustanovenia

 

Minimálne zmluvné podmienky musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Obchodné podmienky, ktoré musia byť súčasťou zmluvy :

 

Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené vo vzorovom návrhu nepomenovanej zmluvy (Príloha č. 1). Prípadné doplnky alebo zmeny zmluvy nesmú byť v neprospech verejného obstarávateľa v postavení objednávateľa – môžu byť predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzatvorením zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 45 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého „Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.“ Návrh uvedených doplnkov a zmien v prípade potreby predloží uchádzač osobitným dokladom na záver predložených obchodných podmienok, s uvedením nadpisu „Návrh doplnkov, resp. zmien obchodných podmienok“, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, s presnými odkazmi na jednotlivé body zmluvy (prípadne na návrh Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „OZP“) a Technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), ak ich uchádzač uplatní).

 

1. V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu uchádzač uvádza poskytovateľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa uvádza objednávateľ.

 

2. Uchádzač vo svojej ponuke predkladá ním podpísaný návrh nepomenovanej zmluvy.

 

3. Nepomenovaná zmluva tvorí Prílohu 1 tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač nesmie meniť obchodné podmienky verejného obstarávateľa, doplní len údaje uvedené v žltom poli a nasledovné údaje:

a) obchodné meno uchádzača v postavení poskytovateľa služby, adresu sídla uchádzača, zápis v Obchodnom registri, právna forma, štatutárny orgán, IČO, IČ DPH; do článku „zmluvné strany“, ktorá sa doplní do záhlavia nepomenovanej zmluvy;

 

b) meno a funkciu osoby, ktorá podpíše nepomenovanú zmluvu v súlade s pravidlami uvedenými v doklade o oprávnení podnikať (napr. v súlade s výpisom z obchodného registra) alebo iným relevantným dokladom, ktorý tieto podpisové pravidlá kodifikuje;

 

c) finančnú identifikáciu s uvedením údajov majiteľa účtu (meno, adresa, kontaktná osoba, telefón, fax, IČO, IČ DPH) a údajmi banky (názov, adresa, číslo účtu, mena, IBAN, SWIFT kód).

 

 

d) cena a jej štruktúra. Platiteľ DPH v Slovenskej republike predloží navrhovanú zmluvnú cenu (budúcu akceptovanú zmluvnú cenu) - bez DPH, DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom s DPH a navrhovanú zmluvnú cenu slovami. Neplatiteľ DPH v Slovenskej republike predloží navrhovanú zmluvnú cenu celkom; Cenová údaje sa doplnia do bodu 5.1.

 

4. Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť všetky údaje v súlade s bodom 3. V prípade skupiny, ktorá nemá právnu formu, skupina predkladá všetky skôr uvedené údaje za všetkých členov skupiny dodávateľov, pričom každý člen skupiny je uvedený pod položkou „poskytovateľ v 1. rade, poskytovateľ v 2. rade atď.“. Ak sa na tom v čase pred uzatvorením zmluvy zmluvné strany dohodnú, skupina dodávateľov bez právnej subjektivity v postavení úspešného uchádzača vytvorí pred uzavretím nepomenovanej zmluvy právnu formu s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení a predloží požadované údaje v súlade s bodom 3 pred uzavretím nepomenovanej zmluvy.

 

5. Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo plnením nepomenovanej zmluvy.

 

Príloha č. 1

 

Zmluva na poskytovanie prioritnej služby nie bežne dostupnej na trhu podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súbehu so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

(Vzorová zmluva)

 

Preambula

 

Táto nepomenovaná zmluva a súčasne zákazka na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní je výsledkom procesu verejného obstarávania podprahovej zákazky, ktorú vykonal Fond fondov, s.r.o., ktorý túto zákazku zadával v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z. z., č. 102/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 442/2008 Z. z., č. 213/2009 Z. z., č. 289/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 503/2009 Z. z., č. 73/2010 Z. z., č. 129/2010 Z. z., č. 58/2011 Z. z., č. 158/2011 Z. z., č. 182/2011 Z. z., č. 223/2011 Z. z., č. 231/2011 Z. z., č. 348/2011 Z. z., č. 550/2011 Z. z., č. 91/2012 Z. z., č. 28/2013 Z.z., č. 95/2013 Z.z. a č. 180/2013 Z. z.. Verejné obstarávanie bolo zverejnené výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2012 z 23. decembra 2013 pod označením 20234– WYS vedenú na Fonde fondov, s.r.o. pod registračným označením FF-02/2013/plz/pS/MM.

 

Článok I

Zmluvné strany

 

Objednávateľ:

 

Obchodné meno:

Fond fondov, s.r.o.

Adresa sídla:

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

IČO:

31384943

DIČ:

2020397401

IČ DPH:

SK2020397401

Bankové spojenie:

Tatrabanka akciová spoločnosť

Číslo účtu:

2620731065/1100

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 8028/B

(ďalej len „objednávateľ“)

 

a

 

Poskytovateľ:

 

Obchodné meno:

 

Adresa sídla:

 

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

 

IČO:

 

 

DIČ:

 

IČ DPH:

 

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 

Registrácia

 

(ďalej len „poskytovateľ“)

 

- Objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej v zmluve tiež ako „zmluvné strany“

 

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto nepomenovanej zmluvy na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní, ktoré sú intelektuálne podmienenými službami v zmysle pravidiel zadávania podľa § 100 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len zmluva) je záväzok poskytovateľa poskytnúť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa službu, ktorá je tvorená projektovým, právnym a finančným poradenstvom pre podporu rozvoja malého a stredného podnikania v priamom vzťahu k uplatnemiu rizikového kapitálu, minimálne v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa harmonogramu plnenia predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Poskytovateľ splní svoju povinnosť splniť predmet zmluvy podľa tejto zmluvy riadnym dodaním všetkých služieb, ktoré u neho objednávateľ objednal.

 

Článok III

Doba plnenia

 

Začiatok plnenia predmetu zmluvy: deň. mesiac rok.

 

Ukončenie plnenia predmetu zmluvy: deň. mesiac rok

 

Termín realizácie je určený od účinnosti zmluvy 12 mesiacov v hodinovej výmere 120 hodín mesačne alebo do dosiahnutia finančného limitu 39 999,00 eur bez DPH, ak tento limit bude dosiahnutý neskôr.

 

 

Článok IV

Cena za predmet zmluvy, fakturácia, platobné podmienky

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č. 196/2000 Z. z., v znení zákona č. 276/2001 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 465/2002 Z. z., v znení zákona č. 520/2003 Z. z., v znení zákona č. 523/2004 Z. z., v znení zákona č. 68/2005 Z. z., v znení zákona č. 117/2006 Z. z., v znení zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 382/2008 Z. z., v znení zákona č. 488/2009 Z. z., a v znení zákona č. 513/2009 Z. z. a ďalej v znení Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky 375/1999 Z. z., v znení zákona 276/2001 Z. z. a v znení vyhlášky 536/2003 Z. z. Cena je maximálna, ale vecne regulovaná. Celková cena za poskytnuté služby je tvorená hodinovou zúčtovacou sadzbou, pričom cena je uvádzaná vrátane DPH (ak je poskytovateľ platiteľom DPH) alt. bez DPH ak poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

 

2. Hodinová zúčtovacia sadzba zahŕňa všetky náklady poskytovateľa spojené s napĺňaním účelu tejto zmluvy. Jej výška je:

 

nn.nn eur/hodinu bez DPH

 

nn.nn eur/ hodinu DPH

 

nn.nn eur/hodinu s DPH

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom dodaní každého čiastkového predmetu zmluvy – položke služby v zmysle predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (cenníka položiek tvoriacich službu), ktoré bude potvrdené súpisom časových výkonov podpísaným obidvomi zmluvnými stranami, uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu čiastkového predmetu zmluvy v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Súčasťou faktúry bude súpis časových výkonov obsahujúci podrobný rozpis skutočne dodaných položiek tvoriacich službu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

 

4. Poskytovateľ je oprávnený prekročiť určené limity stanovené v prílohe č. 2 tejto zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a po podrobnom zdôvodnení.

 

5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru so splatnosťou 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi mesačne. Pod pojmom splatnosť sa rozumie, že suma určená podľa čI. IV. ods. 1 a prílohy č. 2 tejto zmluvy bude poukázaná v lehote do 60 dní bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa.

 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že mesačná faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 

a. Názov, sídlo, bankové spojenie, IČO a IČ DPH objednávateľa a poskytovateľa (ak je platcom DPH),

 

b. označenie faktúry a jej číslo,

 

c. registračné číslo a deň podpisu príslušnej realizačnej zmluvy alebo vystavenia objednávky (ak je to uplatniteľné),

 

d. špecifikáciu predmetu zmluvy a deň dodania,

 

e. deň vystavenia faktúry a lehotu splatnosti faktúry,

 

f. dohodnutú cenu (čiastkového) predmetu zmluvy,

 

g. prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poskytovateľa (ak je povinný pečiatku používať),

 

h. celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH (ak je platcom DPH).

 

7. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ (ak je platcom DPH).

 

8. Faktúru je nevyhnutné doručiť objednávateľovi. Faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy.

 

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do troch dní odo dňa riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 90 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

 

 

Článok V

Miesto, čas a spôsob plnenia

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu určenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Miesto (konkrétna adresa, poschodie a miestnosť) a termín (dátum, hodina a minúta dodania) bude špecifikované na základe spolupôsobenia objednávateľa v konkrétnom prípade, pokiaľ bude iné ako sídlo objednávateľa.

 

2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poskytovateľ nie je oprávnený odchýliť sa od dohodnutého miesta plnenia čiastkového predmetu zmluvy.

 

3. Objednávateľ je oprávnený požadovať zmenu alebo úpravu dohodnutého spôsobu dodania čiastkového predmetu zmluvy podľa okamžitých požiadaviek a potrieb (napr. pri zmene množstva niektorej položky). V prípade, ak má zmena alebo úprava spôsobu vykonania čiastkového predmetu zmluvy za následok zvýšenie nákladov na jeho realizáciu, má poskytovateľ nárok na odmenu primerane zvýšenú o náklady, ktoré následkom takejto zmeny alebo úpravy vznikli len vtedy, ak objednávateľ s takýmto zvýšením vopred súhlasil v zmysle čl. IV. ods. 6 tejto zmluvy.

 

4. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve alebo v inom právne záväznom dokumente, pričom je povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.

 

5. Poskytovateľ berie na vedomie, že výkon poskytovania služby podľa tejto zmluvy bude zo strany objednávateľa vyžadované aj cez víkend a/alebo deň pracovného voľna.

 

 

 

Článok VI

Odovzdanie predmetu zmluvy

 

1. Predmet zmluvy je poskytovateľom odovzdaný objednávateľovi okamihom jeho splnenia podľa čl. IV. ods. 5 tejto zmluvy.

 

2. Mesačné splnenie každého čiastkového predmetu zmluvy uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy si potvrdia zmluvné strany súpisom časových výkonov.

 

 

 

Článok VII

Zodpovednosť za vady, reklamácie a záruky

 

1. Vykonaný predmet zmluvy má vady, ak spôsob, akým bol vykonaný nezodpovedá špecifikácii obstarávaných služieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade ak majú poskytnuté súvisiace služby vady, má objednávateľ nárok na zľavu vo výške od 10 do 30 percent z dohodnutej ceny úhrnnej mesačnej fakturácie. Stanovenie konkrétnej výšky zľavy je na rozhodnutí objednávateľa, poskytovateľ sa zaväzuje zľavu v takomto rozsahu rešpektovať.

 

2. Vadami plnenia sú najmä tieto veci:

 

3.11 služba nie je poskytnutá v požadovanom množstve.

 

3.12 služba nie je poskytnutá v požadovanom termíne.

 

3.13 služba nie je poskytnutá na určenom mieste.

 

 

 

Článok VIII

Záväzky zmluvných strán

 

1. Poskytovateľ služby je povinný počas poskytovania služby, jej časti alebo jej častí plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky poskytovania služby a službu, jej časť alebo jej časti poskytnúť v súlade s nimi. Poskytovateľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých európskych a slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú poskytovania tejto služby jej časti alebo jej častí.

 

2. Na základe požiadavky objednávateľa, dodá poskytovateľ objednávateľovi pravidelné informácie o priebehu plnenia predmetu zmluvy aj nad rámec mesačného súpisu časových výkonov. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť a bude spolupracovať s poskytovateľom pri organizačnom zabezpečení poskytovaných služieb na určenom mieste v dohodnutom rozsahu. Súčinnosť sa týka najmä identifikácie a určenia termínu, miesta., jeho sprístupnenia a vybavenia.

 

3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie vyplývajúce z tejto zmluvy a vzťahov z nej vyplývajúcich sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, vrátane „know – how“ objednávateľa, údajov týkajúcich sa finančnej situácie a obchodných stykov objednávateľa, vnútornej organizačnej štruktúry objednávateľa, ako aj údajov o obchodných partneroch objednávateľa sú predmetom obchodného tajomstva, okrem tých informácií, ktoré je objednávateľ povinný zverejňovať podľa osobitných predpisov, najmä však podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

5. Poskytovateľ služby je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na poskytnutie služby, ak poskytovateľ nemohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí nie je škodu týmto spôsobenú zodpovedný.

 

6. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nezneužije informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom práce vo svoj osobný prospech alebo v prospech niekoho iného, a ktorých zneužitie by mohlo spôsobiť ujmu na mene, majetku alebo inak poškodiť dobré meno objednávateľa, a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by k takémuto zneužívaniu mohlo viesť.

 

 

 

Článok IX

Požiadavky na osobu experta a spôsob poskytovania služieb

 

1. Činnosti pre objednávateľa podľa tejto zmluvy môžu byť vykonávané výlučne prostredníctvom osoby určenej poskytovateľom, ktorou je

[titul meno priezvisko titul, trvale prihlásený k pobytu ulica č. domu, PSČ, obec / mesto štát, identifikovaný: (rodné číslo / č. pasu / číslo občianskeho preukazu)], ktorý zodpovedá podmienke účasti na experta na (projektový manažment týkajúci sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností v súbehu s expertom na poskytovanie právnych služieb (podľa osobitného predpisu) alternatívne ktorého poradcom je expert na projektový manažment týkajúci sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností alternatívne, ktorého poradcom je expert oprávnený na poskytovanie právnych služieb: titul meno priezvisko titul, trvale prihlásený k pobytu ulica č. domu, PSČ, obec / mesto štát, identifikovaný: (rodné číslo / č. pasu / číslo občianskeho preukazu) (ďalej len „expert“). Podľa tejto zmluvy je to ten expert (experti a ich poradcovia), ktorého údaje boli použité na splnenie podmienok účasti vo vyhlásenej výzve, ktorej výsledkom je táto zmluva.

 

2. Expertom a poradcom [ak sa uplatní] môže byť iba:

a) poskytovateľ, pokiaľ je fyzickou osobou,

b) štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo jeho zamestnanec (fyzická osoba) alebo spoločník poskytovateľa.

 

3. Činnosť Experta a poradcu [ak sa uplatní] sa vykonáva výlučne osobne a táto funkcia je nezastupiteľná.

 

4. Osobným výkonom experta a poradcu [ak sa uplatní] je pre objednávateľa zaručená kontinuálna a plnohodnotná činnosť manažéra, pričom požiadavka osobného výkonu vychádza z riadiaceho a manažérskeho druhu činností poskytovaných na základe tejto zmluvy.

 

5. Nezastupiteľnosť experta a poradcu [ak sa uplatní] dáva objednávateľovi záruku vysokej osobnej angažovanosti sa poskytovateľa a experta a poradcu [ak sa uplatní] pri napĺňaní účelu a stanovených cieľov objednávateľa, ktoré od výkonu činností podľa tejto zmluvy spravodlivo očakáva.

 

 

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

 

1. Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

 

1.1. objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na splnenie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy,

 

1.2. objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za vykonanie čiastkového predmetu zmluvy viac ako 60 dní.

 

 

2. Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

 

2.1. poskytovateľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neodstráni zistené vady dodaného predmetu zmluvy,

 

2.2. poskytovateľ nesplní viac ako jeden čiastkový predmet zmluvy (položku cenníka),

 

2.3. objednávateľ preukázateľne zistí, že poskytovateľ neoprávnene zvýšil cenu za časť predmet zmluvy.

 

 

Článok XI.

Zákaz konkurencie a konflikt záujmov

 

1. Poskytovateľ zabezpečí vylúčenie konkurencie a konfliktu záujmov týmito pravidlami:

1.1. Po celú dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj jeden rok po jeho skončení, Poskytovateľ a ním určený expert a jeho poradca [ak sa uplatní] nesmie vykonávať činnosti, vyvíjať podnikateľské a iné obchodné a obdobné aktivity s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie služieb a/alebo výkon činností podľa tejto zmluvy a najmä prílohy č. 1 k tejto zmluve vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, a to na vlastný a/alebo na cudzí účet inej osoby ako je objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom akejkoľvek inej fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby, resp. byť členom iného subjektu, alebo zmluvnou stranou akejkoľvek inej zmluvy, resp. propagovať a/alebo podporovať iný subjekt, ktorý je portfóliovou spoločnosťou.

 

1.2. V prípade, ak je poskytovateľom právnická osoba, zákaz konkurencie podľa predchádzajúcich ustanovení tohto odseku sa vzťahuje aj na jej spoločníka a/alebo spoločníkov, ako aj na jej konateľa a/alebo konateľov, vrátane každého spoločníka a/alebo konateľa, ktorý vstúpi do spoločnosti poskytovateľa po dni podpisu tejto zmluvy. Za týmto účelom je poskytovateľ povinný tieto osoby zmluvne zaviazať ako zodpovedné osoby a zabezpečiť Čestné vyhlásenie, ktorým pristúpia ku všetkým obmedzeniam týkajúcim sa konkurencie a konfliktu záujmov podľa tohto článku a vyplývajúcim z tejto zmluvy, a to pod sankciou zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve, na ktorú vznikne objednávateľovi nárok v prípade porušenia povinnosti zákazu konkurencie. Pokiaľ Poskytovateľ uvedené nezabezpečí do 15 dní odo dňa nastania uvedenej zmeny, táto zmluva sa ukončuje. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zmluvné pokuty a na náhradu škody, pričom všetky ostatné nároky objednávateľa v zmysle tejto zmluvy ostávajú naďalej zachované.

 

1.3. Tento zákaz konkurencie sa vzťahuje aj na poddodávateľov, v prípade, že vystupovali vo verenom obstarávaní, ktorého je táto zmluva výsledkom spoločne s poskytovateľom. Tento zákaz sa taktiež vzťahuje na expertov, prostredníctvom ktorých bude poskytovať poskytovateľ služby podľa tejto zmluvy.

 

2. Zákaz konkurencie podľa tohto článku sa vzťahuje aj na akúkoľvek majetkovú alebo inú účasť na činnostiach, podnikateľských a iných obchodných aktivitách s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva a činnosti poskytované podľa tejto zmluvy.

 

3. Zákaz konkurencie sa nevzťahuje na poskytovanie služieb subjektom s majetkovou účasťou poskytovateľa, ako ani na poskytovanie služieb spoločníkovi spoločnosti poskytovateľa.

 

4. Nakoľko sa uvedeným zákazom konkurencie sleduje najmä predchádzanie konfliktu záujmov, vzniku nežiadaných situácií spôsobujúcich škodu alebo hrozbu škody či úniku tajných a dôverných informácií, vo vzťahu k objednávateľovi a jeho portfóliových spoločností je objednávateľ a všetky osoby uvedené v ods. 1 tohto článku povinná predložiť ku dňu podpisu tejto zmluvy zoznam všetkých subjektov, ktorým poskytovateľ poskytoval služby, ktoré by mohli byť v postavení súťažiteľa resp. osoby s rovnakou alebo obdobnou činnosťou, a to za posledných 5 rokov. Taktiež uvedú, čo bolo predmetom ich vzájomnej spolupráce. Ku dňu podpisu tejto zmluvy musia preukázať skončenie poskytovania týchto služieb a ukončenie vzájomnej spolupráce. Poskytovateľ a osoby uvedené v ods. 1 tohto článku zároveň podpíšu čestné vyhlásenie, ktoré sa stane súčasťou tejto zmluvy, ktorým potvrdia, že okruh subjektov ktorý je uvedený v tomto odseku je konečný.

 

 

Článok XII.

Zmluvné pokuty

 

1. Za porušenie ustanovení tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy je zodpovednou osobou vo vzťahu k objednávateľovi vždy poskytovateľ a solidárne osoba uvedená v spojení s poskytovateľom, ktorá porušila ustanovenie tejto zmluvy a/alebo porušila svoju povinnosť.

 

2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute uvedenými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu konaním poskytovateľa a/alebo ostatnými osobami podpísanými na tejto zmluve, a to v plnej výške.

 

3. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. – Požiadavky na osobu experta a jeho poradcu [ak sa uplatní] a spôsob poskytovania služieb, a to najmä v prípade, ak poskytovateľ bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom inej osoby ako označeného experta a jeho poradcu [ak sa uplatní], ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40 000,00,- EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. tejto zmluvy.

 

4. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. – Zákaz konkurencie a konflikt záujmov poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000,00 EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. tejto zmluvy.

 

5. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00 EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. – Záväzky zmluvných strán poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00 EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. tejto zmluvy.

 

6. Objednávateľovi vzniká v zmysle ods. 3., 4. a/alebo 5. tohto článku nárok na zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy objednávateľa zaslanej na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy poskytovateľovi.

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od tejto zmluvy alebo zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s nesplnením svojich povinností podľa tejto zmluvy postačí porušenie povinností bez ohľadu na zavinenie.

 

 

Článok XIII

Licencia

 

1. Poskytovateľ, pre tie časti výsledku ním poskytovanej služby (ďalej len služba, jej časť alebo autorské dielo najmä v zmysle § 7 ods. 1 a) a f) autorského zákona), na ktoré sa vzťahuje autorský zákon udeľuje týmto objednávateľovi súhlas na použitie diela (výsledku poskytnutej služby) uvedeného v čl. II vo forme výhradnej licencie.

 

2. Dielo (výsledok poskytnutej služby) alebo ktorákoľvek časť alebo časti diela budú použité na prezentáciu pre verejnosť spôsobom verejného vykonania diela alebo jeho časti, ktoré bude zaznamenané. Dielo možno ďalej rozširovať vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín záznamu diela v rozsahu, ktorý určí objednávateľ a nie je v rozpore s obchodným tajomstvom a inými právnymi predpismi SR najmä s ochranou osobných údajov.

 

3. Účelom prezentáciu pre verejnosť, jeho rozširovania, vypožičiavania alebo nájmu rozmnoženín záznamu diela (výsledku poskytnutej služby) je podľa tejto zmluvy výhradne podpora aktivít objednávateľa pre ktoré bolo zhotovenie diela objednávateľom v čase uzatvárania zmluvy určené.

 

4. Dielo alebo diela prezentované pre verejnosť, rozširované, vypožičiavané alebo prenajímané a rozmnoženiny záznamu diela podľa tejto zmluvy nesmú byť bez súhlasu poskytovateľa (v postavení autora diela alebo časti diela) použité objednávateľom alebo inou osobou pre komerčné účely.

 

5. Poskytovateľ (v postavení autora k dielu alebo k dielam) udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu.

 

6. Licencia je udelená vznikom platnosti tejto zmluvy a nie je časovo obmedzená.

 

7. Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela.

 

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa:

 

1.1. v lehote viazanosti ponúk uvedenej v vo výzve na predkladanie ponúk alebo v dokumente, ktorým bola táto lehota predĺžená a ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní;

 

1.2. v časenie nie kratšom ako 16. deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky sa vyhodnocovali použitím kritérií určených objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk;

 

1.3. v ničom nie je v rozpore so súťažnými podkladmi

 

1.4. a v ničom nie je v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa.

 

2. Pod korešpondenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie aj korešpondencia prostredníctvom elektronickej pošty a v krajnom prípade i telefonicky ak sa listinne zaznamená.

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa budú výlučne obracať na nasledovné kontaktné osoby:

 

 

Za objednávateľa:

 

Meno a priezvisko:

Tel./fax:

e-mail:

titul(-y) meno priezvisko titul(-y)

číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou

text.text@text.text.domena

titul(-y) meno priezvisko titul(-y)

číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou

text.text@text.text.domena

 

Za poskytovateľa:

 

Meno a priezvisko:

Tel./fax:

e-mail:

titul(-y) meno priezvisko titul(-y)

číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou

text.text@text.text.domena

titul(-y) meno priezvisko titul(-y)

číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou

text.text@text.text.domena

 

4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom pri plnení podľa tejto zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre plnenie ich práv a povinností podľa tejto zmluvy.

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

 

6. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

 

7. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len v súlade s výsledkom verejného obstarávania a s prihliadnutím na mechanizmus čerpania finančných prostriedkov publikovaným riadiacim orgánom (Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR).

 

8. Poskytovateľ berie na vedomie, že k dodatku ku zmluvám sú podľa zákona o verejnom obstarávaní oprávnené len ak:

 

8.1. sa tým nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy,

8.2. nedopĺňajú alebo sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

8.3. sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech poskytovateľa predtým v postavení úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

 

 

9. Vzťahy zmluvných strán, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a nie sú v nej bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

10. Poskytovateľ uvedie v tejto zmluve obchodné mená všetkých svojich poddodávateľov a identifikáciu (mená, priezviská, tituly, bydliská, atď.) všetkých expertov (ak ich služby využije) a to v súlade s preukazovaním splnenia podmienok účasti. Výmena týchto subjektov a osôb po podpise zmluvy podlieha schváleniu zo strany objednávateľa a musí byť objektívne zdôvodnená. Náhrada musí byť ekvivalentná, t.j. nová subjekt alebo expert musí spĺňať rovnaké podmienky účasti ako pôvodný a preukáže ich dokladmi tak ako bolo vyžadované v podmienkach účasti.

 

11. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá tento fakt vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v úplnej platnosti.

 

12. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim hospodárskym obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s ich spoločným úmyslom, ktorý je vyjadrený v tejto zmluve.

 

13. Všetky ustanovenia tejto zmluvy treba vykladať tak, aby nimi sledované hospodárske ciele boli a ostali v čo najväčšej možnej miere účinné.

 

14. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

 

15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy, alebo z jednotlivej zmluvy alebo objednávky, na tretiu osobu, bez súhlasu poskytovateľa.

 

17. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.

 

18. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

 

18.1. Ponuka úspešného uchádzača

 

18.2. Zoznam poddodávateľov s úplnou identifikáciou

 

18.3. Zoznam expertov s úplnou identifikáciou

 

 

Príloha č. 1 [Text podľa oznámenia: Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka 2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) 3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách) 4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou 6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa 7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb 8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa 9. Organizačná príprava 10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa 11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa) 12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou]

 

Príloha č. 2 [Čestné vyhlásenia v zmysle čl. XI. Tejto zmluvy]

 

 

V Bratislave, dňa

 

V Bratislave, dňa

 

Poskytovateľ

 

 

 

 

 

Objednávateľ

 

 

 

 

podpis

 

podpis

titul, meno, priezvisko, titul

 

Ing. Branislav Šafárik

postavenie / pracovná pozícia

 

konateľ

 

D. Sposob urcenia ceny PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

 

Časť ”D”

Spôsob určenia ceny a podmienky jej úpravy .

 

 

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

Bratislava, december 2013

 

 

D. Spôsob určenia ceny

 

1. Cena za poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 465/2002 Z. z., v znení zákona č. 276/2001 Z. z., v znení zákona č. 520/2003 Z. z., v znení zákona č. 382/2008 Z. z., v znení zákona č. 520/2003 Z. z., v znení zákona č. 523/2004 Z. z., v znení zákona č. 68/2005 Z. z., v znení zákona č. 117/2006 Z. z., v znení zákona č. 659/2007 Z. z., v znení zákona č. 382/2008 Z. z. a v znení zákona č. 488/2009 Z. z. a ďalej v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 375/1999 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 536/2003 Z. z. Cena je maximálna.

 

2. Uchádzač predloží návrh zmluvnej ceny (hodinovú zúčtovaciu sadzbu) podľa priloženej tabuľky.

 

Ak je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH

.................................. eur

- Výška DPH

 

.................................. eur

- Navrhovaná zmluvná cena celkom s DPH

 

.................................. eur

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu po položkách a cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní v ponuke. Sadzba DPH bude v súlade so záväznými nariadeniami a celoštátnymi právnymi predpismi.

 

3. Navrhovaná zmluvná cena musí pokryť náklady na poskytnutie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní v rozsahu a kvalite podľa opisu predmetu zákazky.

 

4. Ceny v zadaní platiteľ DPH v Slovenskej republike uvádza s DPH. Ceny v zadaní neplatiteľ DPH v Slovenskej republike uvádza ako ceny celkom.

 

5. Navrhovanú zmluvnú cenu (hodinovú zúčtovaciu sadzbu) stanovenú v ponuke nebude možné budúcim zhotoviteľom prekročiť ani meniť, okrem prípadov uvedených v článku zmeny a úpravy Osobitných zmluvných podmienok (ak ich uchádzač uvedie ako súčasť zmluvy) a budú verejným obstarávateľom akceptované.

 

6. Uchádzač musí pri oceňovaní brať do úvahy aj všetky jeho ostatné náklady spojené s poskytovaním služby.

 

7. V rámci oceňovania musí uchádzač oceniť všetko, čo považuje za dôležité a účelné.

 

8. Splatnosť faktúr je do 60 dní.

 

9. Preddavok sa neposkytuje. Verejný obstarávateľ uhradí mesačné faktúry.

 

10. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

 

a) označenie diela,

b) číslo zmluvy,

c) číslo faktúry,

d) deň zdaniteľného plnenia,

e) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

g) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v eurách a celková fakturovaná suma,

h) rozpis už fakturovaných čiastok (položiek služby),

i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

 

11. Príloha k faktúre:

 

a) súpis časových výkonov,

b) dôležité dokumenty preukazujúce poskytnutie služby

 

12. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke navrhovanú zmluvnú cenu podľa pokynov v bodoch 1 až 7 tejto časti súťažných podkladov.

C Opis predmetu zakazky PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

 

Časť ”C”

 

Opis predmetu zákazky .

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

Bratislava, december 2013

C. Opis predmetu zákazky

 

Touto výzvou na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na poskytovanie prioritných služieb nie bežne dostupných na trhu, kategórie 11, prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní sa obstaráva jeden jediný predmet zákazky: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

 

Zaradenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania:

 

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce

79100000-5 Právne služby

79111000-5 Právne poradenstvo

66122000-1 Financovanie podnikov a rizikový kapitál

 

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

Neuplatňuje sa

 

Množstvo a rozsah

 

Predmet zákazky a jeho súvis s úlohami verejného obstarávateľa:

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov.

 

Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí:

 

Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka

2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách)

4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a orgánmi verejnej správy

 

Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou

6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu

 

Poskytovanie podporných služieb:

 

8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

9. Organizačná príprava

10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa)

12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

 

Termín realizácie:

Od podpisu zmluvy pravdepodobne 12 mesiacov alebo dobu dlhšiu v závislosti od hodinovej zúčtovacej sadzby a skutočného mesačného výkonu, ktorý ale nepresiahne 120 hodín, najdlhšie ale do dosiahnutia fakturačnej sumy v úhrne za zmluvu 39 999,00 eur.

 

Celkové množstvo alebo rozsah:

 

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 12 mesiacov alebo do dosiahnutia limitu 39 999,00 eur bez DPH, ak sa tento limit dosiahne neskôr. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len so súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby. Znamená, že na poskytnutie služby, ktorá je odmeňovaná hodinovou zúčtovacou sadzbou potrebuje úspešný uchádzač aj „prípravu na výkon poskytovania služby“ Táto príprava nespadá do 120 hodín mesačného výkonu ale je vecou úspešného uchádzača, ako a kedy svoju prípravu zabezpečí. Je to v podstate jeho réžia, ktorú si zakalkuluje do ceny.

0. Obsah PRJMANAG FF-02-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-02/2013/plz/pS/MM

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO POLIMITNEJ ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB NIE OBVYKLE DOSTUPNÝCH NA TRHU KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (INTELEKTUÁLNE PODMIENENÝCH SLUŽIEB - § 100 ODS. 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

O b s a h

 

Časť X. Výzva na predkladanie ponúk

Časť A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť B. Zábezpeka (neuplatňuje sa)

Časť C. Opis predmetu zákazky

Časť D. Spôsob určenia ceny a podmienky jej úpravy

Časť E. Obchodné podmienky poskytnutia služby

Časť F. Podmienky účasti – rekapitulácia (neuplatňuje sa – nahradené časťou X)

Časť G. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Časť H. Tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie kritéria

Časť I. Harmonogram súťaže

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uzavretia (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

 

___________________

Ing. Branislav Šafárik

konateľ

_________________

Ing. Michal Maťaš, CSc.

zapísaný od 2001 do 2013 na ÚVO v Zozname OSO

reg. č. Š0003-05-2001

Bratislava, december 2013