Informácie o zákazkách zadávaných podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM - Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP « Späť na Verejné obstarávania

Oznámenie o uzatvorení zmluvy

INFORMÁCIA O UZATVORENÍ ZMLUVY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov adresy a kontaktné miesto (miesta)

Fond fondov, s.r.o.

IČO: 31384943

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

Mobil: +421 905829508

Telefón: +421 248287413

Fax: +421 248287413

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

iné - Iný verejný obstarávateľ

Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): obchodná spoločnosť plniaca verejnoprávnu funkciu

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Hospodárstvo a finančné záležitosti

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. Opis

II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo

11

Hlavné miesto poskytovania služieb: Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

NUTS kód:

SK01

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov. Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí: Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka 2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) 3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách) 4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou 6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa 7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb 8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa 9. Organizačná príprava 10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa 11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa) 12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 79421000-1

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 72224000-1, 79421100-2, 79100000-5, 79111000-5, 66122000-1

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 3 mesiacov. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosť a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len so súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota 9 999,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

04.11.2013

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

2

V.3. Počet vylúčených uchádzačov

1

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

Skupina dodávateľov: KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o., KUTAN & PARTNERS s. r. o. a timkospol s. r. o.,

Člen skupiny dodávateľov v prvom rade: KUTAN PROJECT MANAGEMENT s. r. o.

IČO: 46903500

Laurinská 18, SK-811 01 Bratislava I., mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Slovenská republika

Telefón: +421 918465436

E-mail: kutan@ktan.sk

Člen skupiny dodávateľov v druhom rade: KUTAN & PARTNERS s. r. o.

IČO: 36861308,

Laurinská 18, SK-811 01 Bratislava I., mestská časť Bratislava - Staré Mesto,

Slovenská republika

Telefón: +421 918465436

E-mail: kutan@ktan.sk

Člen skupiny dodávateľov v treťom rade: timkospol s. r. o.

IČO: 46889914

Bratislavská 22, SK-900 51 Zohor

Slovenská republika,

Telefón: +421 918465436

E-mail: timkospol@gmail.com

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

Hodnota: 9 999,00 EUR

Bez DPH

Hodinová zúčtovacia sadzba: 24,79 EUR s DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Poradca pre verejné obstarávanie

Prvá obstarávateľská spol. s r.o.

VI.3. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyhlási výzvu na predkladanie ponúk do podlimitnej zákazky na rovnaký predmet zákazky do konca roku 2013 s tým, že súčet predpokladaných hodnôt tejto a novej výzvy nepresiahne finančný limit pre podlimitné zákazky.

VI.4. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Výzva na predkladanie zákaziek zadávaných podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní zverejnená na profile verejného obstarávateľa http://www.fondfondov.sk 28. októbra 2013 o 20.59 hodine.

VI.5. Dátum zverejnenia tohto oznámenia

04.11.2013

Info k profilu - Vyzva na predlozenie ponuky PRJ FF-01-2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK DO ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA

 

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Fond fondov, s.r.o.

IČO: 31384943

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.

Mobil: +421 905829508

Telefón: +421 248287413

Fax: +421 248287413

Email: michal.matas@obstaravatelska.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.fondfondov.sk

 

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese.

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej

 

Ponuky budú doručované na adresu fondfondov@fondfondov.sk; úspešný uchádzač následne predloží originály dokumentov.

 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

iné - Iný verejný obstarávateľ

Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): obchodná spoločnosť plniaca verejnoprávnu funkciu

 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

 

Služby

Kategória služby číslo

11

Hlavné miesto poskytovania služieb: Fond fondov, s.r.o., Trnavská cesta 100, mestská časť Bratislava-Ružinov, SK-821 01 Bratislava II., Slovenská republika

 

NUTS kód:

SK01

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov. Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí: Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka 2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) 3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách) 4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou 6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa 7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb 8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa 9. Organizačná príprava 10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa 11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa) 12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 79421000-1

 

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 72224000-1, 79421100-2, 79100000-5, 79111000-5, 66122000-1

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 3 mesiace. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosť a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len so súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby.

 

II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota 9 999,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)

Zadajte hodnotu: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač preukáže osobné postavenie predložením doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a čestným vyhlásením, že spĺňa aj všetky ostatné požiadavky osobného postavenia. Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky musia byť vystavené príslušnými orgánmi, resp. úradmi na uchádzača s uvedením jeho obchodného mena, sídla, resp. miesta podnikania a identifikačného čísla (IČO). Uchádzač predloži úradne neoverenú fotokópiu. Originál predloží až úspešný uchádzač.

 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa

 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky , týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 28 ods. 1 písm. g) ZVO. Uchádzač predloží doklady obsahujúce údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Odôvodnenie primeranosť podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ týmto získa dôkaz, že uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady pre poskytovanie služby a to jednak po stránke vzdelania a jednak po stránke praktických skúseností. Primeranosť vyplýva z faktu, že touto podmienkou účasti sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača, ktorý nemá buď potrebnú úroveň teoretických poznatkov alebo praktické skúsenosti týkajúce sa predmetu zákazky.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý má minimálne 2 ročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu týkajúceho sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti ekonómie, finančníctva alebo práva. Ďalej preukáže že disponuje minimálne jedným expertom, ktorý poskytoval minimálne 5 rokov právne poradenstvo pre oblasť týkajúcu sa programov a projektov podpory rozvoja malého a stredného podnikania. Tento expert musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti práva. Dokladom o vzdelaní je originál alebo úradne overená fotokópia diplomu. Dokladom o praxi je buď potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad od odberateľa, prípadne iný doklad, z ktorého je potvrdenie o praxi zrejmé. Takýmto dokladom môže byť aj zoznam poskytnutých právnych služieb pre podporu malého a stredného podnikania služieb v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO, pokiaľ je z neho zrejmá prax experta.

 

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie

 

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

 

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

 

Súťažné podklady tvorí len opis predmetu zákazky a návrh zmluvy a tieto dokumenty sú spolu s výzvou zverejnené na domovskom sídle verejného obstarávateľa htto//:www.fondfondov.sk

 

Dátum a čas: neuvádza sa

Úhrada za súťažné podklady

Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 31. 10. 2013 o 21.00 hod

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 04. 11. 2013 o 11.00 hod

Miesto : Rokovacia miestnosť na 5. poschodí sídla verejného obstarávateľa.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Pre zákazky zadávané podľa § 9 ods. 9 ZVO verejné otváranie ponúk verejný obstarávateľ neorganizuje

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

 

Nie

VI.2. Ďalšie informácie

Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom e-mailu vrátane príloh a predmet e-mailu označí ako: „Súťaž FF-01/2013/§9ods9/pS/MM“ .

 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

28. 10. 2013 o 20.59 hod

Info k profilu - B. Obchodne podmienky PRJMANAG FF-01-2013
Fond fondov, s.r.o.
 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk,safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
Registračné

číslo verejného obstarávania

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁHRADA POSTUPU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO ZÁKAZKY podľa § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 
 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 
 

Časť ”B”

 Obchodné podmienky poskytovania neprioritnej služby .

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 
 
 
Bratislava, október 2013
 
E. Obchodné podmienky poskytovania prioritnej služby
 
Všeobecné ustanovenia
 

Minimálne zmluvné podmienky musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 
Obchodné podmienky, ktoré musia byť súčasťou zmluvy :
 

Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené vo vzorovom návrhu nepomenovanej zmluvy (Príloha č. 1). Prípadné doplnky alebo zmeny zmluvy nesmú byť v neprospech verejného obstarávateľa v postavení objednávateľa – môžu byť predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzatvorením zmluvyNávrh uvedených doplnkov a zmien v prípade potreby predloží uchádzač osobitným dokladom na záver predložených obchodných podmienok, s uvedením nadpisu „Návrh doplnkov, resp. zmien obchodných podmienok“, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, s presnými odkazmi na jednotlivé body zmluvy (prípadne na návrh Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „OZP“) a Technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), ak ich uchádzač uplatní).

 

1.     V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu uchádzač uvádza poskytovateľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa uvádza objednávateľ.

 

2.     Uchádzač vo svojej ponuke predkladá ním podpísaný návrh nepomenovanej zmluvy.

 

3.     Nepomenovaná zmluva tvorí Prílohu 1 tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač nesmie meniť obchodné podmienky verejného obstarávateľa, doplní len údaje uvedené v žltom poli a nasledovné údaje:

a)obchodné meno uchádzača v postavení poskytovateľa služby, adresu sídla uchádzača, zápis v Obchodnom registri, právna forma, štatutárny orgán, IČO, IČ DPH; do článku „zmluvné strany“, ktorá sa doplní do záhlavia nepomenovanej zmluvy;

 

b)meno a funkcia osoby, ktorá podpíše nepomenovanú zmluvu v súlade s pravidlami uvedenými v doklade o oprávnení podnikať (napr. v súlade s výpisom z obchodného registra) alebo iným relevantným dokladom, ktorý tieto podpisové pravidlá kodifikuje;

 

c)finančnú identifikáciu s uvedením údajov majiteľa účtu (meno, adresa, kontaktná osoba, telefón, fax, IČO, IČ DPH) a údajmi banky (názov, adresa, číslo účtu, mena, IBAN, SWIFT kód).

 
d)dátum začatia a ukončenia dodávky  reklamných predmetov,
 

e)cena a jej štruktúra. Platiteľ DPH v Slovenskej republike predloží navrhovanú zmluvnú cenu (budúcu akceptovanú zmluvnú cenu) - bez DPH, DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom s DPH a navrhovanú zmluvnú cenu slovami. Neplatiteľ DPH v Slovenskej republike predloží navrhovanú zmluvnú cenu celkom; Cenová údaje sa doplnia do bodu 5.1.

 

4.     Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť všetky údaje v súlade s bodom 3. V prípade skupiny, ktorá nemá právnu formu, skupina predkladá všetky skôr uvedené údaje za všetkých členov skupiny dodávateľov, pričom každý člen skupiny je uvedený pod položkou „poskytovateľ v 1. rade, poskytovateľ v 2. rade atď.“. Ak sa na tom v čase pred uzatvorením zmluvy zmluvné strany dohodnú, skupina dodávateľov bez právnej subjektivity v postavení úspešného uchádzača vytvorí pred uzavretím nepomenovanej zmluvy právnu formu s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení a predloží požadované údaje v súlade s bodom 3 pred uzavretím nepomenovanej zmluvy.

 

5.     Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo plnením nepomenovanej zmluvy.

 
Príloha č. 1
 

Zmluva na poskytovanie služby podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súbehu so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 
(Vzorová zmluva)
 
Preambula
 

Táto nepomenovaná zmluva a súčasne zákazka na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11 prílohy č. 2 zákona o verejnom obstarávaní je výsledkom procesu verejného obstarávania podprahovej zákazky, ktorú vykonal Fond fondov, s.r.o., ktorý túto zákazku zadával v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z. z., č. 102/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 442/2008 Z. z., č. 213/2009 Z. z., č. 289/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 503/2009 Z. z., č. 73/2010 Z. z., č. 129/2010 Z. z., č. 58/2011 Z. z., č. 158/2011 Z. z., č. 182/2011 Z. z., č. 223/2011 Z. z., č. 231/2011 Z. z., č. 348/2011 Z. z., č. 550/2011 Z. z., č. 91/2012 Z. z., č. 28/2013 Z.z. a č. 95/2013 Z.z.. Verejné obstarávanie bolo zverejnené výzvou na predkladanie ponúk na domovskom sídle verejného obstarávateľa http://www.fondfondov.sk a je vedené na Fonde fondov, s.r.o. pod registračným označením FF-01/2013/§9ods9/pS/MM.

 

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
 

Obchodné meno:

Fond fondov, s.r.o.

Adresa sídla:

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

Ing. Branislav Šafárik, konateľ

IČO:
31384943
DIČ:

2020397401

IČ DPH:

SK2020397401

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 
Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 8028/B

(ďalej len „objednávateľ“)
 
a
 
Poskytovateľ:
 

Obchodné meno:

 

Adresa sídla:

 

Štatutárny zástupca

(štatutárni zástupcovia):

 
IČO:
  
 
DIČ:
 

IČ DPH:

 

Bankové spojenie:

 

Číslo účtu:

 
Registrácia
 
(ďalej len „poskytovateľ“)
 

-          Objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej v zmluve tiež ako „zmluvné strany“

 
 

Článok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto nepomenovanej zmluvy na poskytovanie služieb (ďalej len zmluva) je záväzok poskytovateľa poskytnúť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa službu, ktorá je tvorená projektovým, právnym a finančným poradenstvom pre podporu rozvoja malého a stredného podnikania v priamom vzťahu k uplatnemiu rizikového kapitálu, minimálne v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa harmonogramu plnenia predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Poskytovateľ splní svoju povinnosť splniť predmet zmluvy podľa tejto zmluvy riadnym dodaním všetkých služieb, ktoré u neho objednávateľ objednal.

 

Článok III
Doba plnenia

1.     Začiatok plnenia predmetu zmluvy:deňmesiacrok.

 

2.     Ukončenie plnenia predmetu zmluvy:          deňmesiacrok

 

3.     Termín realizácie je určený od účinnosti zmluvy 3 mesiace mesačného výkonu, ktorý ale nepresiahne120 hodín za jeden mesiac.

 
 

Článok IV
Cena za predmet zmluvy, fakturácia, platobné podmienky

1.     Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č. 196/2000 Z. z., v znení zákona č. 276/2001 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 436/2002 Z. z., v znení zákona č. 465/2002 Z. z., v znení zákona č. 520/2003 Z. z., v znení zákona č. 523/2004 Z. z., v znení zákona č. 68/2005 Z. z., v znení zákona č. 117/2006 Z. z., v znení zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 382/2008 Z. z., v znení zákona č. 488/2009 Z. z., a v znení zákona č. 513/2009 Z. z. a ďalej v znení Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky 375/1999 Z. z., v znení zákona 276/2001 Z. z. a v znení vyhlášky 536/2003 Z. z. Cena je maximálna, ale vecne regulovaná. Celková cena za poskytnuté služby je tvorená hodinovou zúčtovacou sadzbou, pričom cena je uvádzaná vrátane DPH (ak je poskytovateľ platiteľom DPH) alt. bez DPH ak poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

2.     Hodinová zúčtovacia sadzba zahŕňa všetky náklady poskytovateľa spojené s napĺňaním účelu tejto zmluvy. Jej výška je:

nn.nn eur/hodinu bez DPH

nn.nn eur/ hodinu DPH

nn.nn eur/hodinu s DPH

3.     Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom dodaní každého čiastkového predmetu zmluvy – položke služby v zmysle predmetu zmluvy a úhrad, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (cenníka položiek tvoriacich službu), ktoré bude potvrdené súpisom časových výkonov podpísaným obidvomi zmluvnými stranami, uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu čiastkového predmetu zmluvy v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Súčasťou faktúry bude súpis časových výkonov obsahujúci podrobný rozpis skutočne dodaných položiek tvoriacich službu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

4.     Poskytovateľ je oprávnený prekročiť určené limity stanovené v prílohe č. 2 tejto zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a po podrobnom zdôvodnení.

5.        Poskytovateľ je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru so splatnosťou 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi mesačne. Pod pojmom splatnosť sa rozumie, že suma určená podľa čI. IV. ods. 1 a prílohy č. 2 tejto zmluvy bude poukázaná v lehote do 60 dní bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa.

6.     Zmluvné strany berú na vedomie, že mesačná faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a.     Názov, sídlo, bankové spojenie, IČO a IČ DPH objednávateľa a poskytovateľa  (ak je platcom DPH),

b.    označenie faktúry a jej číslo,

c.     registračné číslo a deň podpisu príslušnej realizačnej zmluvy alebo vystavenia objednávky (ak je to uplatniteľné),

d.    špecifikáciu predmetu zmluvy a deň dodania,

e.     deň vystavenia faktúry a lehotu splatnosti faktúry,

f.     dohodnutú cenu (čiastkového) predmetu zmluvy,

g.    prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poskytovateľa (ak je povinný pečiatku používať),

h.     celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH (ak je platcom DPH).

7.   Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ (ak je platcom DPH).

8.   Faktúru je nevyhnutné doručiť objednávateľovi. Faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy.

9.   V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do troch dní odo dňa riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

 
 

Článok V
Miesto, čas a spôsob plnenia

1.     Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu určenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Miesto (konkrétna adresa, poschodie a miestnosť) a termín (dátum, hodina a minúta dodania) bude špecifikované na základe spolupôsobenia objednávateľa v konkrétnom prípade, pokiaľ bude iné ako sídlo objednávateľa.

2.     Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poskytovateľ nie je oprávnený odchýliť sa od dohodnutého miesta plnenia čiastkového predmetu zmluvy.

3.     Objednávateľ je oprávnený požadovať zmenu alebo úpravu dohodnutého spôsobu dodania čiastkového predmetu zmluvy podľa okamžitých požiadaviek a potrieb (napr. pri zmene množstva niektorej položky). V prípade, ak má zmena alebo úprava spôsobu vykonania čiastkového predmetu zmluvy za následok zvýšenie nákladov na jeho realizáciu, má poskytovateľ nárok na odmenu primerane zvýšenú o náklady, ktoré následkom takejto zmeny alebo úpravy vznikli len vtedy, ak objednávateľ s takýmto zvýšením vopred súhlasil v zmysle čl. IV. ods. 6 tejto zmluvy.

4.     Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve alebo v inom právne záväznom dokumente, pričom je povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.

5.     Poskytovateľ berie na vedomie, že výkon poskytovania služby podľa tejto zmluvy bude zo strany objednávateľa vyžadované aj cez víkend a/alebo deň pracovného voľna.

 
 

Článok VI
Odovzdanie predmetu zmluvy

1.     Predmet zmluvy je poskytovateľom odovzdaný objednávateľovi okamihom jeho splnenia podľa čl. IV. ods. 5 tejto zmluvy.

2.     Mesačné splnenie každého čiastkového predmetu zmluvy uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy si potvrdia zmluvné strany súpisom časových výkonov.

 
 

Článok VII
Zodpovednosť za vady, reklamácie a záruky

1.     Vykonaný predmet zmluvy má vady, ak spôsob, akým bol vykonaný nezodpovedá špecifikácii obstarávaných služieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade ak majú poskytnuté súvisiace služby vady, má objednávateľ nárok na zľavu vo výške od 10 do 30 percent z dohodnutej ceny úhrnnej mesačnej fakturácie. Stanovenie konkrétnej výšky zľavy je na rozhodnutí objednávateľa, poskytovateľ sa zaväzuje zľavu v takomto rozsahu rešpektovať.

2.     Vadami plnenia sú najmä tieto veci:

-          služba nie je poskytnutá v požadovanom množstve

-          služba nie je poskytnutá v požadovanom termíne

-          služba nie je poskytnutá na určené miesto.

 

Článok VIII
Záväzky zmluvných strán

1.     Poskytovateľ služby je povinný počas poskytovania služby, jej časti alebo jej častí plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky poskytovania služby a službu, jej časť alebo jej časti poskytnúť v súlade s nimi. Poskytovateľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých európskych a slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú poskytovania tejto služby jej časti alebo jej častí.

2.   Na základe požiadavky objednávateľa, dodá poskytovateľ objednávateľovi pravidelné informácie o priebehu plnenia predmetu zmluvy aj nad rámec mesačného súpisu časových výkonov. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť a bude spolupracovať s poskytovateľom pri organizačnom zabezpečení poskytovaných služieb na určenom mieste v dohodnutom rozsahu. Súčinnosť sa týka najmä identifikácie a určenia termínu, miesta., jeho sprístupnenia a vybavenia.

3.     Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

4.     Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie vyplývajúce z tejto zmluvy a vzťahov z nej vyplývajúcich sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, vrátane „know – how“ objednávateľa, údajov týkajúcich sa finančnej situácie a obchodných stykov objednávateľa, vnútornej organizačnej štruktúry objednávateľa, ako aj údajov o obchodných partneroch objednávateľa.

5.     Poskytovateľ služby je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na poskytnutie služby, ak poskytovateľ nemohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí nie je škodu týmto spôsobenú zodpovedný.

6.     Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nezneužije informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom práce vo svoj osobný prospech alebo v prospech niekoho iného, a ktorých zneužitie by mohlo spôsobiť ujmu na mene, majetku alebo inak poškodiť dobré meno objednávateľa, a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by k takémuto zneužívaniu mohlo viesť.

 
 

Článok IX

Požiadavky na osobu experta a spôsob poskytovania služieb

 

1.   Činnosti pre objednávateľa podľa tejto zmluvy môžu byť vykonávané výlučne prostredníctvom osoby určenej poskytovateľom, ktorou je

[titul meno priezvisko titul, trvale prihlásený k pobytu ulica č. domu, PSČ, obec / mesto štát, identifikovaný: (rodné číslo / č. pasu / číslo občianskeho preukazu)], ktorý zodpovedá podmienke účasti na experta na (projektový manažment týkajúci sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností v súbehu s expertom na poskytovanie právnych služieb (podľa osobitného predpisu) alternatívne ktorého poradcom je expert na projektový manažment týkajúci sa uplatnenia rizikového kapitálu pre podporu malého a stredného podnikania a účasti na riadení portfóliových spoločností alternatívne, ktorého poradcom je expert oprávnený na poskytovanie právnych služieb: titul meno priezvisko titul, trvale prihlásený k pobytu ulica č. domu, PSČ, obec / mesto štát, identifikovaný: (rodné číslo / č. pasu / číslo občianskeho preukazu) (ďalej len „expert“).

 

2.   Expertom a poradcom [ak sa uplatní] môže byť iba:

      a) poskytovateľ, pokiaľ je fyzickou osobou,

      b) štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo jeho zamestnanec (fyzická osoba) alebo spoločník poskytovateľa.

 

3.   Činnosť Experta a poradcu [ak sa uplatní] sa vykonáva výlučne osobne a táto funkcia je nezastupiteľná.

 

4.   Osobným výkonom experta a poradcu [ak sa uplatní] je pre objednávateľa zaručená kontinuálna a plnohodnotná činnosť manažéra, pričom požiadavka osobného výkonu vychádza z riadiaceho a manažérskeho druhu činností poskytovaných na základe tejto zmluvy.

 

5.   Nezastupiteľnosť experta a poradcu [ak sa uplatní] dáva objednávateľovi záruku vysokej osobnej angažovanosti sa poskytovateľa a experta a poradcu [ak sa uplatní] pri napĺňaní účelu a stanovených cieľov objednávateľa, ktoré od výkonu činností podľa tejto zmluvy spravodlivo očakáva.

 
 

Článok X
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1.     Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

1.1.      objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na splnenie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy,

1.2.      objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za vykonanie čiastkového predmetu zmluvy viac ako 60 dní.

 

2.     Okrem podstatného porušenia tejto zmluvy v súlade s § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

2.1.      poskytovateľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neodstráni zistené vady dodaného predmetu zmluvy,

2.2.      poskytovateľ nesplní viac ako jeden čiastkový predmet zmluvy (položku cenníka),

2.3.      objednávateľ preukázateľne zistí, že poskytovateľ neoprávnene zvýšil cenu za časť predmet zmluvy.

 
Článok XI
Zákaz konkurencie a konflikt záujmov
 

1.         Poskytovateľ zabezpečí vylúčenie konkurencie a konfliktu záujmov týmito pravidlami:

1.1.      Po celú dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj jeden rok po jeho skončení, Poskytovateľ  a ním určený expert a jeho poradca [ak sa uplatní] nesmie vykonávať činnosti, vyvíjať podnikateľské a iné obchodné a obdobné aktivity s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie služieb a/alebo výkon činností podľa tejto zmluvy a najmä prílohy č. 1 k tejto zmluve vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, a to na vlastný a/alebo na cudzí účet inej osoby ako je objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom akejkoľvek inej fyzickej osoby a/alebo právnickej osoby, resp. byť členom iného subjektu, alebo zmluvnou stranou akejkoľvek inej zmluvy, resp. propagovať a/alebo podporovať iný subjekt, ktorý je portfóliovou spoločnosťou.

 

1.2.      V prípade, ak je poskytovateľom právnická osoba, zákaz konkurencie podľa predchádzajúcich ustanovení tohto odseku sa vzťahuje aj na jej spoločníka a/alebo spoločníkov, ako aj na jej konateľa a/alebo konateľov, vrátane každého spoločníka a/alebo konateľa, ktorý vstúpi do spoločnosti poskytovateľa po dni podpisu tejto zmluvy. Za týmto účelom je poskytovateľ povinný tieto osoby zmluvne zaviazať ako zodpovedné osoby a zabezpečiť Čestné vyhlásenie, ktorým pristúpia ku všetkým obmedzeniam týkajúcim sa konkurencie a konfliktu záujmov podľa tohto článku a vyplývajúcim z tejto zmluvy, a to pod sankciou zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve, na ktorú vznikne objednávateľovi nárok v prípade porušenia povinnosti zákazu konkurencie. Pokiaľ Poskytovateľ uvedené nezabezpečí do 15 dní odo dňa nastania uvedenej zmeny, táto zmluva sa ukončuje. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zmluvné pokuty a na náhradu škody, pričom všetky ostatné nároky objednávateľa v zmysle tejto zmluvy ostávajú naďalej zachované.

 

1.3.      Tento zákaz konkurencie sa vzťahuje aj na poddodávateľov, v prípade, že vystupovali vo verenom obstarávaní, ktorého je táto zmluva výsledkom spoločne s poskytovateľom. Tento zákaz sa taktiež vzťahuje na expertov, prostredníctvom ktorých bude poskytovať poskytovateľ služby podľa tejto zmluvy.

 

2.         Zákaz konkurencie podľa tohto článku sa vzťahuje aj na akúkoľvek majetkovú alebo inú účasť na činnostiach, podnikateľských a iných obchodných aktivitách s konkurenčným charakterom voči podnikaniu a/alebo činnostiam, vo vzťahu k portfóliovým spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva a činnosti poskytované podľa tejto zmluvy.

 

3.         Zákaz konkurencie sa nevzťahuje na poskytovanie služieb subjektom s majetkovou účasťou poskytovateľa, ako ani na poskytovanie služieb spoločníkovi spoločnosti poskytovateľa.

 

4.         Nakoľko sa uvedeným zákazom konkurencie sleduje najmä predchádzanie konfliktu záujmov, vzniku nežiadaných situácií spôsobujúcich škodu alebo hrozbu škody či úniku tajných a dôverných informácií, vo vzťahu k objednávateľovi a jeho portfóliových spoločností je objednávateľ a všetky osoby uvedené v ods. 1 tohto článku povinná predložiť ku dňu podpisu tejto zmluvy zoznam všetkých subjektov, ktorým poskytovateľ poskytoval služby, ktoré by mohli byť v postavení súťažiteľa resp. osoby s rovnakou alebo obdobnou činnosťou, a to za posledných 5 rokov. Taktiež uvedú, čo bolo predmetom ich vzájomnej spolupráce. Ku dňu podpisu tejto zmluvy musia preukázať skončenie poskytovania týchto služieb a ukončenie vzájomnej spolupráce. Poskytovateľ a osoby uvedené v ods. 1 tohto článku zároveň podpíšu čestné vyhlásenie, ktoré sa stane súčasťou tejto zmluvy, ktorým potvrdia, že okruh subjektov ktorý je uvedený v tomto odseku je konečný.

 
 
Článok XII
Zmluvné pokuty
 

1.         Za porušenie ustanovení tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy je zodpovednou osobou vo vzťahu k objednávateľovi vždy poskytovateľ a solidárne osoba uvedená v spojení s poskytovateľom, ktorá porušila ustanovenie tejto zmluvy a/alebo porušila svoju povinnosť.

 

2.         Ustanoveniami o zmluvnej pokute uvedenými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu konaním poskytovateľa a/alebo ostatnými osobami podpísanými na tejto zmluve, a to v plnej výške.

 

3.         Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. – Požiadavky na osobu experta a jeho poradcu [ak sa uplatní] a spôsob poskytovania služieb, a to najmä v prípade, ak poskytovateľ bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom inej osoby ako označeného experta a jeho poradcu [ak sa uplatní], ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

            Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00,- EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku IX. tejto zmluvy.

 

4.         Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. – Zákaz konkurencie a konflikt záujmov poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

            Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000,00,- EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku XI. tejto zmluvy.

 

5.         Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. – Záväzky zmluvných strán poskytovateľom resp. inej osoby, ktorých porušenie znamená na základe dohody zmluvných strán podstatné porušenie.

 

            Z dôvodu zamedzenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00,- EUR vzniká objednávateľovi za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností ustanovených v článku VIII. tejto zmluvy.

 

6.         Objednávateľovi vzniká v zmysle ods. 3., 4. a/alebo 5. tohto článku nárok na zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy objednávateľa zaslanej na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy poskytovateľovi.

 

7.         Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od tejto zmluvy alebo zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

 

8.         Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s nesplnením svojich povinností podľa tejto zmluvy postačí porušenie povinností bez ohľadu na zavinenie.

 
 

Článok XIII
Licencia

1.     Poskytovateľ, pre tie časti výsledku ním poskytovanej služby (ďalej len služba, jej časť alebo autorské dielo najmä v zmysle § 7 ods. 1 a) a f) autorského zákona), na ktoré sa vzťahuje autorský zákon udeľuje týmto objednávateľovi súhlas na použitie diela (výsledku poskytnutej služby) uvedeného v čl. II vo forme výhradnej licencie.

 

2.     Dielo (výsledok poskytnutej služby) alebo ktorákoľvek časť alebo časti diela budú použité na prezentáciu pre verejnosť spôsobom verejného vykonania diela alebo jeho časti, ktoré bude zaznamenané. Dielo možno ďalej rozširovať vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín záznamu diela v rozsahu, ktorý určí objednávateľ a nie je v rozpore s obchodným tajomstvom a inými právnymi predpismi SR najmä s ochranou osobných údajov.

 

3.     Účelom prezentáciu pre verejnosť, jeho rozširovania, vypožičiavania alebo nájmu rozmnoženín záznamu diela (výsledku poskytnutej služby) je podľa tejto zmluvy výhradne podpora aktivít objednávateľa pre ktoré bolo zhotovenie diela objednávateľom v čase uzatvárania zmluvy určené.

 

4.     Dielo alebo diela prezentované pre verejnosť, rozširované, vypožičiavané alebo prenajímané a rozmnoženiny záznamu diela podľa tejto zmluvy nesmú byť bez súhlasu poskytovateľa (v postavení autora diela alebo časti diela) použité objednávateľom alebo inou osobou pre komerčné účely.

 

5.     Poskytovateľ (v postavení autora k dielu alebo k dielam) udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu.

 

6.     Licencia je udelená vznikom platnosti tejto zmluvy a nie je časovo obmedzená.

 

7.     Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela.

 
 

Článok XIV
Záverečné ustanovenia

1.     Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa:

1.1.   v lehote viazanosti ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alt. vo výzve na predkladanie ponúk alebo v dokumente, ktorým bola táto lehota predĺžená a ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní;

1.2.   v časenie nie kratšom ako 16. deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky sa vyhodnocovali použitím kritéria určeného alt. kritérií určených objednávateľom v postavení osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní na vyhodnotenie ponúk;

1.3.   v ničom nie je v rozpore so súťažnými podkladmi

1.4.    a v ničom nie je v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi teraz v postavení poskytovateľa.

2.     Pod korešpondenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie aj korešpondencia prostredníctvom elektronickej pošty a v krajnom prípade i telefonicky.

3.     Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa budú výlučne obracať na nasledovné kontaktné osoby:

 
Za objednávateľa:
 
Meno a priezvisko: Tel./fax: e-mail:
titul(-y)menopriezviskotitul(-y) číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou text.text@text.text.domena
titul(-y)menopriezviskotitul(-y) číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou text.text@text.text.domena
 
Za poskytovateľa:
 
Meno a priezvisko: Tel./fax: e-mail:
titul(-y)menopriezviskotitul(-y) číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou text.text@text.text.domena
titul(-y)menopriezviskotitul(-y) číslo so štátnou aj lokálnou predvoľbou text.text@text.text.domena
 

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom pri plnení podľa tejto zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre plnenie ich práv a povinností podľa tejto zmluvy.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len v súlade s výsledkom verejného obstarávania a s prihliadnutím na mechanizmus čerpania finančných prostriedkov publikovaným riadiacim orgánom (Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR).

Poskytovateľ berie na vedomie, že k dodatku ku zmluvám sú podľa zákona o verejnom obstarávaní oprávnené len ak:

3.1.         sa tým nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy,

3.2.         nedopĺňajú alebo sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

3.3.         sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech poskytovateľa predtým v postavení úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

 

4.     Vzťahy zmluvných strán, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a nie sú v nej bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.     Poskytovateľ uvedie v tejto zmluve obchodné mená všetkých svojich poddodávateľov a identifikáciu (mená, priezviská, tituly, bydliská, atď.) všetkých expertov (ak ich služby využije) a to v súlade s preukazovaním splnenia podmienok účasti. Výmena týchto subjektov a osôb po podpise zmluvy podlieha schváleniu zo strany objednávateľa a musí byť objektívne zdôvodnená. Náhrada musí byť ekvivalentná, t.j. nová subjekt alebo expert musí spĺňať rovnaké podmienky účasti ako pôvodný a preukáže ich dokladmi tak ako bolo vyžadované v podmienkach účasti.

6.     V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá tento fakt vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v úplnej platnosti.

7.     Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim hospodárskym obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s ich spoločným úmyslom, ktorý je vyjadrený v tejto zmluve.

8.     Všetky ustanovenia tejto zmluvy treba vykladať tak, aby nimi sledované hospodárske ciele boli a ostali v čo najväčšej možnej miere účinné.

9.     Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy, alebo z jednotlivej zmluvy alebo objednávky, na tretiu osobu, bez súhlasu poskytovateľa.

12. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatné alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení.

13. Súčasťou zmluvy sú prílohy:

13.1.             Ponuka úspešného uchádzača

13.2.             Zoznam poddodávateľov s úplnou identifikáciou

13.3.             Zoznam expertov s úplnou identifikáciou

 

Príloha č. 1 [Text podľa oznámenia: Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka 2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) 3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách) 4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a organmi verejnej správy Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu: 5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou 6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa 7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu Poskytovanie podporných služieb 8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa 9. Organizačná príprava 10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa 11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa) 12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou]

 

Príloha č. 2 [Čestné vyhlásenia v zmysle čl. XI. Tejto zmluvy]

 
 

V Bratislave, dňa

 

V Bratislave, dňa

 
Poskytovateľ
 
 
 
 
 
Objednávateľ
 
 
 
 
podpis
 
podpis
titul, meno, priezvisko, titul
 
Ing. Branislav Šafárik
postavenie / pracovná pozícia
 
konateľ
 
 
Info k profilu - A Opis predmetu zakazky PRJMANAG FF-01-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

 

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

 

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

 

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO ZÁKAZKY podľa § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

 

Časť ”A”

 

Opis predmetu zákazky.

 

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

Bratislava, október 2013

 

 

A. Opis predmetu zákazky

 

 

Touto výzvou na predkladanie ponúk do zákazky zadávanej podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytovanie prioritných služieb kategórie 11, prílohy č. 2 k zákonu o verejnom obstarávaní sa obstaráva jeden jediný predmet zákazky: Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

 

 

Zaradenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania:

 

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

 

79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce

 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

 

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce

 

79100000-5 Právne služby

 

79111000-5 Právne poradenstvo

 

66122000-1 Financovanie podnikov a rizikový kapitál

 

 

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

 

Neuplatňuje sa

 

 

Množstvo a rozsah

 

Predmet zákazky a jeho súvis s úlohami verejného obstarávateľa:

 

Úspešný uchádzača poskytne integrované služby projektového manažmentu a služby právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim formou vnútorného projektového riadenia. Úspešný uchádzač bude včlenený a zapojený do vnútorných riadiacich štruktúr verejného obstarávateľa v úzkom kontakte s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len agentúra). Takúto formu potreby poskytovania projektového manažmentu a služieb právneho poradenstva s tým bezprostredne súvisiacim podmieňuje fakt, že verejný obstarávateľ a agentúra investuje návratne finančné prostriedky do súkromných spoločností (podnikateľských subjektov) ako kapitálový partner a po určitom čase vystúpi z takýchto spoločností s nejakým výnosom (zhodnotením svojho kapitálového vkladu). Druhým spoločníkom v rámci spoločnej spoločnosti je vždy nositeľ myšlienky alebo nápadu (navrhovateľ podnikateľského zámeru). Poskytovanie integrovaných služieb projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri takejto špecifickej forme podpory malého a stredného podnikania je špecifickou formou dohľadu nad spoločnými podnikmi a poradenstva v riadení ich projektov.

 

 

Poskytovanie služieb sa bude týkať týchto oblastí:

 

Poskytovanie služieb projektového manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

 

1. Dohľad a kontrola riadenia spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti) v rozsahu práv spoločníka

 

2. Implementácia špecifík programu rizikového kapitálu do financovania spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti)

 

3. Fyzické zastupovanie verejného obstarávateľa v orgánoch portfóliových spoločností (v štatutárnych orgánoch, dozorných radách)

 

4. Reprezentovanie verejného obstarávateľa pred tretími osobami, najmä pred agentúrou a orgánmi verejnej správy

 

 

Poskytovanie právnych služieb vo väzbe na služby projektové manažmentu v oblasti spoločností rizikového kapitálu:

 

 

5. Vypracovávanie, pripomienkovanie právnej dokumentácie súvisiacej so vzťahom verejného obstarávateľa a portfóliovou spoločnosťou

 

6. Príprava východiskových podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom verejného obstarávateľa

 

7. Pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov v súvislosti s praktickou realizáciou (implementáciou) programu rizikového kapitálu

 

 

Poskytovanie podporných služieb:

 

 

8. Riadenie výkonov verejného obstarávateľa a zabezpečenie prevádzky a fungovania verejného obstarávateľa

 

9. Organizačná príprava

 

10. Zabezpečenie administratívnych a prevádzkových činnosti verejného obstarávateľa

 

11. Účasť na riadení spoločností v ktorých je verejný obstarávateľ spoločníkom a má kapitálový podiel (portfóliových spoločnosti verejného obstarávateľa)

 

12. Činnosti súvisiace s povinnosťami voči agentúre zakladateľovi a jedinému spoločníkovi verejného obstarávateľa a zastupovanie v procesoch pred agentúrou

 

 

Termín realizácie:

Od podpisu zmluvy pravdepodobne 3 mesiacov alebo dobu dlhšiu v závislosti od hodinovej zúčtovacej sadzby a skutočného mesačného výkonu, ktorý ale nepresiahne 120 hodín, najdlhšie ale do dosiahnutia fakturačnej sumy v úhrne za zmluvu 9 999,00 eur

 

 

Celkové množstvo alebo rozsah:

 

 

Úspešný uchádzač poskytne určené služby v rozsahu 120 hodín mesačne v hodinovej zúčtovacej sadzbe po dobu 3 mesiacov. Mesačná výmera hodín nesmie byť prekročená, môže byť po vzájomnej dohode krátená. Služba bude poskytovaná expertmi, ktorých kvalifikáciu deklaroval úspešný uchádzač v ponuke pri splnení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti a ktorých identifikácia bude uvedená v zmluve. Výmena jedného experta za iného bude možná len so súhlasom verejného obstarávateľa a po predložení kvalifikačných dokladov a dokumentov, ktoré vyhovujú tým podmienkam účasti, ktoré pôvodný expert spĺňal. Nový expert musí preto splniť podmienku účasti na rovnakej minimálnej úrovni štandardov a lepšej ako pôvodný expert. Verejný obstarávateľ priamo zasahuje do riadenia 40 obchodných spoločností a nepriamo (výkonom práv vlastníka) do riadenia 20 obchodných spoločností tým, že ním priamo riadené spoločnosti sú spoločníkmi v iných spoločnostiach. Celkový rozsah agendy, ktorú je pri poskytovaní služieb povinný mať úspešný uchádzač naštudovanú je približne 11 000 slovom jedenásťtisíc) strán. Náklady na nadobudnutie poznatkov z tejto dokumentácie zahrnie úspešný uchádzač do hodinovej zúčtovacej sadzby. Znamená, že na poskytnutie služby, ktorá je odmeňovaná hodinovou zúčtovacou sadzbou potrebuje úspešný uchádzač aj „prípravu na výkon poskytovania služby“ Táto príprava nespadá do 120 hodín výkonu ale je vecou úspešného uchádzača, ako a kedy svoju prípravu zabezpečí. Je to v podstate jeho réžia, ktorú si zakalkuluje do ceny.

Info k profilu - 0. Obsah PRJMANAG FF-01-2013

Fond fondov, s.r.o.

 

Registračný orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B

 

Trnavská cesta 100, SK-821 01 Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

 

IČO: 31384943, IČ DPH: SK2020397401, tel.: +421 238102440, e-mail: fondfondov@fondfondov.sk, safarik@fondfondov.sk, dom. stránka: http://www.fondfondov.sk

 

 

Fond fondov s.r.o. je verejný obstarávateľ, ktorého práva a povinnosti sú upravené v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Registračné

číslo verejného obstarávania

 

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM

 

 

 

 

 

 

NÁHRADA POSTUPU

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DO ZÁKAZKY podľa § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA POSKYTOVANIE PRIORITNÝCH SLUŽIEB KATEGÓRIE Č. 11 PRÍLOHY Č. 2 K ZÁKONU O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

 

Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP

 

 

Zmluva podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (zákazka na poskytnutie služby) v súbehu s § 45 zákona o verejnom obstarávaní a nepomenovaná zmluva podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a primeraného použitia ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

 

 

VÝZVA, ČASŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

 

 

O b s a h

 

Časť A. Opis predmetu zákazky

Časť B. Obchodné podmienky poskytnutia služby

 

 

Formálna štruktúra, údajová štruktúra a forma dokumentov tejto dokumentácie o verejnom obstarávaní sú majetkom Prvej obstarávateľskej spol. s r.o. a sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z,, zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. ako originálna údajová štruktúra. Fond fondov, s.r.o. je držiteľom licencie na jej používanie v súlade s výsledkom verejného obstarávania na poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v lehote 5 rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk (v súlade s § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________v.r._______________ ____________v.r.______________

Ing. Branislav Šafárik Ing. Michal Maťaš, CSc.

 

konateľ poradca pre verejné obstarávanie

 

Bratislava, október 2013