Slovenský rastový kapitálový fond

Podmienky poskytnutia Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Prípadová štúdia

shutterstock125250389
ORIGINÁCIA A INDIKATÍVNA PONUKA

Ako prvý krok sa vykoná preverenie investičných príležitostí. Pri záujme o rokovania a vstúpenie do projektu sa so záujemcom uzatvorí Zmluva o zachovaní mlčanlivosti. Záujemca predloží vypracovaný podnikateľský plán, na základe ktorého po zodpovedaní prípadných otázok položených zo strany fondu, resp. manažéra fondu prebehne jeho analýza a valuácia. Nasleduje zaslanie indikatívnej ponuky záujemcovi.

HĹBKOVÝ AUDIT A ZÁVÄZNÁ PONUKA

Záujemca sa zaviaže neuskutočňovať rokovania o vstupe do projektu so žiadnym iným subjektom ako so SRKF. 

Následne sa vykoná hĺbkový audit (komerčný, účtovný, daňový, právny a technický). Za ním nasleduje vypracovanie záväznej ponuky, jej predloženie na investičný výbor a v prípade schválenia na investičnom výbore sa záujemcovi pošle záväzná ponuka. 

EXEKÚCIA

Po prijatí záväznej ponuky záujemcom nasleduje predloženie návrhu transakčnej dokumentácie:

  • zmluva o kúpe obchodného podielu
  • akcionárska dohoda
  • úverová dokumentácia

Po dohode záujemcu a fondu na podmienkach transakčnej dokumentácie nasleduje jej uzatvorenie.

Po splnení prípadných odkladacích podmienok nastáva prevod finančných prostriedkov záujemcovi.

POST-AKVIZIČNÁ SPRÁVA

Spočíva v nasledovných aktivitách:

  • Podpora podnikania cieľovej spoločnosti
  • Manažérska podpora
  • Reštrukturalizácia
  • Zastúpenie v orgánoch spoločnosti
  • Monitoring
  • Podieľanie sa na kľúčových rozhodnutiach cieľovej spoločnosti
EXIT

Nastáva na konci dohodnutej doby investície, pričom stratégia exitu je dohodnutá na začiatku investície.

Na konci investície prichádza k uplatneniu vopred dohodnutých predkupných práv, prípadne opčných práv, ktoré zmierňujú joint-venture riziká (v prípade neúspechu projektu odpredáva fond svoj podiel späť záujemcovi).

Pri exite sa vykonáva monitoring situácie na kapitálových trhoch, najmä v prípade predaja podielu SRKF tretiemu subjektu. Pri exite aktívnym spôsobom vystupuje manažér fondu. Exit sa vykonáva formou verejnej ponuky akcií, predajom strategickému investorovi prípadne existujúcemu partnerovi a pod.